home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 15 juli 2018

Orde van dienst 15 juli 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                ds. Hans Blom, Almere
Ouderling van dienst: Els Schippers-Gijsbers
Lector:                        Rosalie van Mourik
Organist:                    Jan Droogers

Orgelspel

Welkom
Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 8a (“Heer, onze Heer hoe heerlijk is”)      


Bemoediging:
Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:                 die hemel en aarde gemaakt heeft
V:                       die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:                       en niet loslaat het werk van zijn handen


(Apostolische) Groet:
V:                           Genade zij u en vrede van God, onze
                               vader en van Christus Jezus, onze Heer
A:                           Amen

Allen gaan zitten             

KYRIE-gebed


GLORIA-lied: Gezang 705 (“Ere zij aan God, de Vader”)

Gebed van de zondag

Met en voor de kinderen
Kinderlied: Hemelhoog 338
(‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)


Eerste lezing: Romeinen 8: 8-11

Gezang 939 (“Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”)

Tweede lezing: Handelingen 2: 1-4

Gezang 968: 1, 2 en 5 (“De ware kerk des Heren”)

Derde lezing: Johannes 20: 19-23

Acclamatie: Gezang 338b (“Halleluja”)

Schriftuitleg en Verkondiging

Orgelspel

Preeklied: Gezang 691 (“De Geest van God waait als een wind”)

Afkondiging van overlijden

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.


Mededelingen en aankondiging van de collectes

Inzameling van de gaven
(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

De eerste collecte is voor kinderhuis Vliet en Burgh van het Leger des Heils.
De tweede collecte is voor de kerk.

Slotzang: Lied 425 (“Vervuld van uw zegen”)
Wij zingen dit tweemaal achtereen

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

Nadere toelichting op de diaconale collecte

Vliet & Burgh (Leger des Heils) biedt crisisopvang en observatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang is in groepsverband (leefgroep) en richt zich zowel op de opvoedingssituatie als op het herstel van het gewone leven door het bieden van zorg, structuur en regelmaat.

De verblijfsduur van de kinderen in de crisisopvang is maximaal vier weken.

Kinderen die voor observatie naar Vliet en Burgh komen verblijven daar drie maanden met een verlenging van maximaal vier weken.

Doel van Vliet en Burgh is het versterken van de zelfredzaamheid van de kinderen. Info: www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag/jongleren-2.

 

Vesper
In de vesper, vanavond om 19:00 uur in het koor van deze kerk, gaat voor ds. A.J.G. Dronkert. Het thema van deze dienst is: Jezus en de milieubeweging.


Oude Kerk Open

Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

Zomerkamp GHZV 11-18 augustus

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 11 tot en met 18 augustus. De junioren doen bosspellen, denkspellen, speurtochten., een spooktocht, ze knutselen, er is een sportdag en een grote Bonte Avond. De sportdag en de maaltijden vinden gezamenlijk plaats met de senioren. De senioren doen rond een centraal thema leuke spelletjes zoals levend stratego en het smokkelspel en sporten veel zoals voetbal of volleybal.
Elke dag begint voor iedereen met een bijbels thema. Het thema dit jaar zijn de gelijkenissen van Jezus, zoals de barmhartige Samaritaan en de farizeeër en de tollenaar.
Info en aanmelden: www.ghzv.nl
ER IS NOG PLAATS VOOR KINDEREN IN DE JUNIORENGROEP (8-12 JAAR)!

Vakantie van de predikanten:
Vrijdag 13 juli tot Zondag 12 augustus
Hebt u een predikant nodig bel dan:
Judy van Engeldorp Gastelaars
070-389 7685 of 06-4029 8957

Filmpje van tv Midvliet
van het plaatsen van de bekroning en onthulling van de windvaan:

https://www.youtube.com/watch?v=EBH8Ng6Ti4k&t=1s
Het filmpje is gemaakt door Jacques van Herten.

Collecterooster 2017

Onderstaand treft u aan de bestemming van de diaconale collecten 
Dit is de eerste collecte in de dienst, de tweede collecte is bestemd voor plaatselijke doeleinden. voor de instandhouding van de eredienst.

 

01-01              Diaconie          Ouderenwerk

08-01              Diaconaal Havenproject

15-01              Diaconie          Wijkdiaconie

22-01              Diaconie          Financiële nood

29-01              De Hoop, Dordrecht (opvang verslaafden)

05-02              Diaconie          t.b.v landelijke verplichtingen zoals het Diaconaal Quotum

12-02              Diaconie          Financiële nood

19-02              Diaconie          Wijkdiaconie

26-02              Werelddiaconaat (ZWO)  (landelijk rooster 5 februari)

05-03              Stichting Exodus, Den Haag

12-03              Kerk in Actie    Voorjaarszending (landelijk rooster) 

19-03              Diaconie          Paasgroeten

26-03              Open Doors (nieuw)

02-04              Diaconie          Sociaal Fonds

09-04              Diaconie          Ouderenwerk

Stille Week     Diaconie          Financiële nood. ( Collecte is alleen op Witte Donderdag, niet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag)

16-04(Pasen)PKN                 Jeugdwerk (landelijk rooster)

23-04              Diaconie          Financiële nood

30-04              St. Diaconaal Centrum Pauluskerk (advies)

07-05              Vrienden van Amcha Nederland (slachtoffers holocaust)

14-05              Diaconie          Wijkdiaconie

21-05              Diaconie          S.I.V. vakantieweken voor minder validen uit de regio

25-05 (Hemelvaartsdag)   Diaconie     Algemene doeleinden

28-05              Diaconie          Vakantieweek ouderen

04-06(Pinksteren) Kerk in Actie Zending       

11-06              Diaconie          Financiële nood

18-06              Diaconie          Vakantiegiften

25-06              Diaconie          Bijdrage GHZV jeugdzomerkamp Voorburg

02-07              PKN                 JOP, Jeugdwerk (landelijk rooster)

09-07              Diaconie          Sociaal Fonds

16-07              Kindertehuis Vliet en Burgh Voorburg

23-07              Diaconie          Ouderenwerk

30-07              Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

06-08              Diaconie          Financiële nood

13-08              Kerk in Actie    Zending (landelijk rooster)

20-08              De Regenboog, Amsterdam (opvang verslaafden)

27-08              STEK               t.b.v. project ‘over de drempel’ (dak en thuislozen)

03-09              PKN                 Missionair werk (landelijk rooster)

10-09              Diaconie          Algemene doeleinden  

17-09              PAX, Kerk in Actie(landelijk rooster, vredesweek)

24-09              Diaconie          Wijkdiaconie

01-10              PKN                 Kerk & Israel  (landelijk rooster)

08-10              Diaconie          Vluchtelingenwerk

15-10              Werelddiaconaat (ZWO)(landelijk rooster)     

22-10              Nederlands Bijbelgenootschap

29-10              Diaconie          Sociaal Fonds

05-11              Kerk in Actie    Najaarszending  (landelijk rooster )

12-11              Stichting Buren

19-11              Stichting Hospice het Vliethuys

26-11              Kerk in Actie    Diaconaat (landelijk rooster 12-11)

03-12              Diaconie          Kerstgiften

10-12              Diaconie          Kerstgroeten

17-12              Amnesty International             

24-12              Kerk in Actie    Kinderen in de knel (Morgendienst en Kerstnachtdienst) (landelijk rooster)

25-12              Kerk in Actie    Kinderen in de knel (Kerstmorgendienst) (landelijk rooster)

31-12              Diaconie          Eindejaarscollecte t.b.v. het betalen van de landelijke verplichtingen zoals het Diaconaal Quotum.

Versie 05.09.2016

Adventsviering 2016 De Mantel

2016 12 16 23.29.23 600Op 12 december 2016 was er in de Oase van de Panden een adventsviering voor bewoners van De Mantel en de Panden en omliggende straten.

Wij waren met ongeveer 20 gemeenteleden van de wijkgemeente Open Hof en Martini.

Wij hebben gezongen, gebeden, geluisterd en advocaat met slagroom genuttigd.

Ds. Els van der Wolf heeft de meditatie verzorgd en Netty Dondorp speelde het verhaal van Tante Elisabeth die nichtje Maria ontmoet.

De mensen hebben genoten!

Hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

 20161212 145546 600  20161212 141030 600
   

liturgisch bloemschikken advent 2016

Zondag 27 november 2016

1e zondag van advent

IMG 0845        

Woorden bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd zien

Wat licht brengt

Doen wat gedaan moet worden

Heelheid in een gebroken wereld

Goede God

Leer ons het visioen te leven.

 

Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft, bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

     

Zondag 4 december

2e zondag van advent

4 dec 2016 600 Woorden bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Water dat stroomt

De roep om goede vruchten

Goede God

In Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt

Keer ons om naar zijn weg

 

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug..

 

Zondag 11 december

3e zondag van advent

bloemstuk 11 december 2016

Woorden bij de liturgische schikking:  

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Puur bloeit de lelie

Voor wie het ziet

Gods Rijk breekt door het donker

 

Goede God

Versterk in ons de hoop dat het kan, de wereld omgekeerd.

 

 

 

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.

 18 december

3e Zondag van Advent

bloemstuk 18 dec 2016 
Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Nieuwe hoop waar hopeloosheid
De dag kleurt
 
Goede God
Versterk in ons de droom
Van liefde die de wereld omkeert
 
Op de vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld

 

25 december

4e zondag van advent

 

  4e advent 2016 
Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Kind ons geboren
Immanuël

Goede God
Wij danken u dat wij in Jezus
het visioen van de wereld omgekeerd kunnen herkennen
Heelheid te midden van alle gebrokenheid

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

Subcategorieën