home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 17 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 5 november 2017

Zondag 5 november 2017
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 7e zomer van de herfst -
In deze dienst zal Maurits Assink bevestigd worden in het ambt van Ouderling-kerkrentmeester


Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector: Paula van Essen
Organist: Gerrit van Eeden

Orgelspel Fuge in B " B-a-c-h " Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 84: 1,2

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.: Amen
allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met LB 833 (Neem mij aan zoals ik ben)

Kyriegebed

Glorialied LB 299e

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen

Kinderlied: LB 805 (wij gaan voor even uit elkaar)

Schriftlezing Genesis 6:5-22

Lied: LB 362 (Hij die gesproken heeft een woord…)

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek Prelude Jean Langlais (1907-1991)

LB 751 (De Heer verschijnt te middernacht)

Aankondiging collecten en mededelingen
De eerste collecte is de Najaars Zendingscollecte.
In augustus 2013 vertrokken Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier naar Hong Kong (China). Tjeerd is door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) in Hong Kong. Samen geven Tjeerd en Kathleen het vak Kerk en maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. De studenten komen uit Hong Kong, China, Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

***
Dienst van de bevestiging

Presentatie van de nieuwe ambtsdrager

Opdracht

Gelofte
Maurits Assink, ben je er ten volle van overtuigd, dat God zelf je door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor de mensen die de Heer op je weg brengt ?
Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis is gekomen en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop je antwoord?

Antwoord: ja, van harte!

LB 360: 1 (Kom Schepper God..)

Bevestigingsgebed en handoplegging

LB 363:1
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Verwelkoming en aanvaarding (gemeente gaat staan)
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?

Antwoord: ja, van harte!

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader


Slotlied (staande): Psalm 68:7

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Orgelspel Praeludium in a-moll BWV 569 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via
www. kerkomroep.nl


In onze gemeente zijn alle handen en hoofden nodig bij het vele werk binnen en vanuit de gemeente. Op het Vraag en Aanbod bord in de Voorhof kunt u zien waar behoefte aan is en kunt u ook een vraag hangen als uzelf een activiteit verzorgt waar hulp bij nodig is: zo zoeken we naar crèche leiding voor de zondag, naar koffieschenkers, of hulp voor de koster bij klusjes en nog veel meer. Doet u mee? De kerkenraad


MEDEDELINGEN

Aandacht voor Mantelzorgers en Voedselbank
Vandaag wordt er vanuit de diaconie aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorger (10 nov.). Er zijn na afloop van de dienst rozen beschikbaar om te bezorgen bij iemand die u kent als mantelzorger (of voor uzelf als mantelzorger). Wilt u anders helpen om een roos voor iemand uit een lijst die door de diaconie is opgesteld te bezorgen ? Dank voor uw medewerking.

Volgende week zondag is er weer de jaarlijkse actie voor de Voedselbank, mede in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid. Er wordt vandaag een folder uitgedeeld met suggesties van levensmiddelen die gevraagd worden.

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken. Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper
Vanavond om19:00 uur gaat ds. Sterrenburg voor in de vesper.

Talenten gezocht!
Voor de organisatie van het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur) zijn we op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. In de Voorhof staat een flip-over waarop je je interesse kunt aangeven. Op 29 oktober en 5 november is er na de dienst een korte informatiebijeenkomst. We hopen op jullie enthousiasme!

Kringen
Bijbellezen: dinsdag 21 nov 20:00 uur en woensdag 22 nov 10:00 uur
ABC-cursus christelijk geloof: woensdag 15 nov 20:00 uur
Kringen geloofsverdieping: maandag 20 nov 20:00 uur, dinsdag 21 nov 10:00 uur

Ontmoetingsmomenten
Dinsdagmiddag 14 november 15:00-16:30 uur; ontmoeting en gesprek rond het het thema “Open Huis”, in de Voorhof. U bent van harte welkom! Graag opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957.
Ook mogelijk op woensdagavond 29 november 20:00-21:30 uur.

Koffiedrinken
Maandagmorgen 6 november 10:00-12:00 uur koffie/thee met wat lekkers en gezelligheid in de Voorhof.
Sanseveria
Dinsdagmiddag 7 november 14:00-16:00 uur over Hospitaal - Kerkschip De Hoop.

Orgelconcert door Hans Houtman
Zaterdag 11 november om 20:00 uur geeft onze organist Hans Houtman een concert in deze kerk. Toegang 8 €, jongeren tot 16 jaar gratis.

Samen eten in de Voorhof
Dinsdag 14 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Prijs: 7,50 €.
Aanmelden tot zaterdag 11 november bij:
Janny tel. 3861534 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Lenne tel. 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lezing Confessionele Vereniging
Woensdag 15 november 14:00 uur: ds. B.H. Weegink uit Katwijk aan Zee spreekt over het onderwerp "Een tijdgeloof, een wondergeloof en het zaligmakend geloof". In dit jaar van herdenken en vieren van 500 jaar Reformatie komt ook de kernzaak van de Hervorming naar voren in deze lezing.

Bezorgers gezocht!
Hebt u wat tijd voor een klusje in de buitenlucht? Voor het rondbrengen van de Kerkwijzer en/of andere kerkpost? Gemiddeld 1x per maand, in schrijversbuurt, Bovenveen of Essesteijn. U ontvangt een kleine vergoeding hiervoor. Informatie bij Fredi Willemsen. Maandag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur tel. 070-3863502 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Torenkrant
In Het Krantje zat afgelopen week een speciale bijlage over de restauratie van de toren. Als u deze bijlage niet zelf bewaart, wilt u die dan meenemen naar de kerk? Dan kunnen we die weer verder uitdelen. Bedankt!!

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!


Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecterooster 2017

Onderstaand treft u aan de bestemming van de diaconale collecten 
Dit is de eerste collecte in de dienst, de tweede collecte is bestemd voor plaatselijke doeleinden. voor de instandhouding van de eredienst.

 

01-01              Diaconie          Ouderenwerk

08-01              Diaconaal Havenproject

15-01              Diaconie          Wijkdiaconie

22-01              Diaconie          Financiële nood

29-01              De Hoop, Dordrecht (opvang verslaafden)

05-02              Diaconie          t.b.v landelijke verplichtingen zoals het Diaconaal Quotum

12-02              Diaconie          Financiële nood

19-02              Diaconie          Wijkdiaconie

26-02              Werelddiaconaat (ZWO)  (landelijk rooster 5 februari)

05-03              Stichting Exodus, Den Haag

12-03              Kerk in Actie    Voorjaarszending (landelijk rooster) 

19-03              Diaconie          Paasgroeten

26-03              Open Doors (nieuw)

02-04              Diaconie          Sociaal Fonds

09-04              Diaconie          Ouderenwerk

Stille Week     Diaconie          Financiële nood. ( Collecte is alleen op Witte Donderdag, niet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag)

16-04(Pasen)PKN                 Jeugdwerk (landelijk rooster)

23-04              Diaconie          Financiële nood

30-04              St. Diaconaal Centrum Pauluskerk (advies)

07-05              Vrienden van Amcha Nederland (slachtoffers holocaust)

14-05              Diaconie          Wijkdiaconie

21-05              Diaconie          S.I.V. vakantieweken voor minder validen uit de regio

25-05 (Hemelvaartsdag)   Diaconie     Algemene doeleinden

28-05              Diaconie          Vakantieweek ouderen

04-06(Pinksteren) Kerk in Actie Zending       

11-06              Diaconie          Financiële nood

18-06              Diaconie          Vakantiegiften

25-06              Diaconie          Bijdrage GHZV jeugdzomerkamp Voorburg

02-07              PKN                 JOP, Jeugdwerk (landelijk rooster)

09-07              Diaconie          Sociaal Fonds

16-07              Kindertehuis Vliet en Burgh Voorburg

23-07              Diaconie          Ouderenwerk

30-07              Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

06-08              Diaconie          Financiële nood

13-08              Kerk in Actie    Zending (landelijk rooster)

20-08              De Regenboog, Amsterdam (opvang verslaafden)

27-08              STEK               t.b.v. project ‘over de drempel’ (dak en thuislozen)

03-09              PKN                 Missionair werk (landelijk rooster)

10-09              Diaconie          Algemene doeleinden  

17-09              PAX, Kerk in Actie(landelijk rooster, vredesweek)

24-09              Diaconie          Wijkdiaconie

01-10              PKN                 Kerk & Israel  (landelijk rooster)

08-10              Diaconie          Vluchtelingenwerk

15-10              Werelddiaconaat (ZWO)(landelijk rooster)     

22-10              Nederlands Bijbelgenootschap

29-10              Diaconie          Sociaal Fonds

05-11              Kerk in Actie    Najaarszending  (landelijk rooster )

12-11              Stichting Buren

19-11              Stichting Hospice het Vliethuys

26-11              Kerk in Actie    Diaconaat (landelijk rooster 12-11)

03-12              Diaconie          Kerstgiften

10-12              Diaconie          Kerstgroeten

17-12              Amnesty International             

24-12              Kerk in Actie    Kinderen in de knel (Morgendienst en Kerstnachtdienst) (landelijk rooster)

25-12              Kerk in Actie    Kinderen in de knel (Kerstmorgendienst) (landelijk rooster)

31-12              Diaconie          Eindejaarscollecte t.b.v. het betalen van de landelijke verplichtingen zoals het Diaconaal Quotum.

Versie 05.09.2016

Adventsviering 2016 De Mantel

2016 12 16 23.29.23 600Op 12 december 2016 was er in de Oase van de Panden een adventsviering voor bewoners van De Mantel en de Panden en omliggende straten.

Wij waren met ongeveer 20 gemeenteleden van de wijkgemeente Open Hof en Martini.

Wij hebben gezongen, gebeden, geluisterd en advocaat met slagroom genuttigd.

Ds. Els van der Wolf heeft de meditatie verzorgd en Netty Dondorp speelde het verhaal van Tante Elisabeth die nichtje Maria ontmoet.

De mensen hebben genoten!

Hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

 20161212 145546 600  20161212 141030 600
   

liturgisch bloemschikken advent 2016

Zondag 27 november 2016

1e zondag van advent

IMG 0845        

Woorden bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd zien

Wat licht brengt

Doen wat gedaan moet worden

Heelheid in een gebroken wereld

Goede God

Leer ons het visioen te leven.

 

Op deze eerste adventszondag horen we over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je alleen voor jezelf leeft, bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.

     

Zondag 4 december

2e zondag van advent

4 dec 2016 600 Woorden bij de liturgische schikking:

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Water dat stroomt

De roep om goede vruchten

Goede God

In Jezus heeft u een nieuw begin gemaakt

Keer ons om naar zijn weg

 

Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug..

 

Zondag 11 december

3e zondag van advent

bloemstuk 11 december 2016

Woorden bij de liturgische schikking:  

Dromen van vrede

De wereld omgekeerd

Een nieuw begin

Puur bloeit de lelie

Voor wie het ziet

Gods Rijk breekt door het donker

 

Goede God

Versterk in ons de hoop dat het kan, de wereld omgekeerd.

 

 

 

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.

 18 december

3e Zondag van Advent

bloemstuk 18 dec 2016 
Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Een nieuw begin
Nieuwe hoop waar hopeloosheid
De dag kleurt
 
Goede God
Versterk in ons de droom
Van liefde die de wereld omkeert
 
Op de vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt; dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld

 

25 december

4e zondag van advent

 

  4e advent 2016 
Dromen van vrede
De wereld omgekeerd
Kind ons geboren
Immanuël

Goede God
Wij danken u dat wij in Jezus
het visioen van de wereld omgekeerd kunnen herkennen
Heelheid te midden van alle gebrokenheid

Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

Subcategorieën