home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief nr 9

NIEUWSBRIEF nr. 9 MARTINIGEMEENTE VOORBURG.  JANUARI 2016

 

Met de vergadering van de kerkenraad van januari achter de rug en een gemeentevergadering in het vooruitzicht, ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.

Uit de laatste kerkenraad is te melden dat het voorgenomen besluit om onze (nieuwe) wijkgemeente de naam “Martinigemeente” te geven is bekrachtigd. Vanzelfsprekend blijft ons kerkgebouw gewoon “Oude Kerk” heten. Op de gemeenteavond  van november is deze naam aan u voorgelegd en door een duidelijke meerderheid ondersteund. Argumenten voor deze naamgeving zijn gelegen in de wens om als nieuw samengestelde gemeente een nieuwe naam aan te nemen. De naam refereert aan de historie en  oorspronkelijke naam van de Oude Kerk en Martinus van Tours is het symbool van delen, verbondenheid en ook van de verbreiding van het Christendom. Als gevolg van de naamswijziging is een aantal vervolgacties nodig, zoals aanpassing van de website, melding bij de PKN e.d.

De profielschetsen die door een werkgroep aan de kerkenraad zijn aangeboden, zijn na bespreking en enkele aanpassingen aangenomen. U vindt als bijlage van deze nieuwsbrief een concept profielbeschrijving van onze wijkgemeente en van de te beroepen predikanten. Mogelijk heeft u op de website ook al kennisgenomen van deze documenten. Dank aan de leden van de werkgroep die deze belangrijke klus op een plezierige en constructieve wijze heeft geklaard en daarmee een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor komende activiteiten in het beroepingswerk.

De volgende gemeenteavond is op woensdag 27 januari en heeft drie onderwerpen. We willen het met elkaar hebben over de prioriteit van komende activiteiten zoals die in de vorige gemeentevergadering mede door uw voorstellen zijn geformuleerd.

Er is voor u gelegenheid te reageren op de profielschetsen van wijkgemeente en te beroepen predikanten. Uw opmerkingen zullen aan de kerkenraad worden voorgelegd en dan worden de profielen definitief vastgesteld en aan de beroepingscommissie doorgegeven. Deze definitieve profielschetsen zullen ook weer aan u bekendgemaakt worden.

Ten derde wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het werk van de beroepingscommissie. De commissie is inmiddels tweemaal bij elkaar geweest om voorbereidingen voor het beroepingswerk te bespreken. U wordt als gemeente op de hoogte gesteld van vorderingen, komende activiteiten en de wijze waarop u t.z.t. betrokken kunt zijn bij het beroepingswerk.

Graag uw aandacht voor twee nieuwe activiteiten, die bestemd zijn om de onderlinge contacten te verstevigen en ook de kerk in de Voorburgse gemeenschap onder de aandacht te brengen:

De koffiemorgen op iedere eerste maandag van de maand. Hartelijk welkom voor de eerste keer op 1 februari tussen 10 en 12 uur in De Voorhof. Voor eventuele vragen: Edith van Kalsbeek, tel. 06-40204895.

Het maaltijdproject gaat echt van start onder de naam “Samen eten in De Voorhof”. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 23 februari  tussen 17.30 uur en 19.30 uur. Er is een generale repetitie gepland op dinsdag 9 februari waarbij de cantorij als proefgroep fungeert. In de KerkWijzer van 12 februari en de orden van dienst in februari krijgt u meer informatie. De werkgroep kijkt met spanning uit naar de eerste bijeenkomsten, steeds op de 2e en 4e dinsdag van de maand. Als u ook wilt meewerken:  info bij Gerda van de Hoeven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 3872066.

In de dienst van 10 januari hebben we afscheid genomen van ambts- en taakdragers. Het is ook hier op zijn plaats om dank te zeggen voor het vele werk dat door hen is verricht, soms gedurende tientallen jaren! Gelukkig mochten ook nieuwe taakdragers worden voorgesteld: pastorale- en diaconale medewerkers, waaronder een aantal bezoekmedewerkers. De kerkenraad doet hierbij nogmaals een beroep op uw mogelijkheden om (al is het maar bij een enkel gemeentelid) regelmatig een bezoekje af te leggen en de onderlinge contacten te onderhouden en versterken.

Op 7 februari is het gemeentezondag. Na de koffie kunt u kiezen: zingen, Joods koken, Godly play en de “Emmaüswandeling” (een vorm van themagesprek in 2- of 3- tal). Voor jongeren en de kinderen zijn er andere activiteiten. We sluiten af met een lunch. Hartelijk welkom op deze bijzondere activiteitenzondag!

In de dienst van 6 maart zullen ambtsdragers worden (her)bevestigd. Uitbreiding van de wijkteams met ambtsdragers en/of medewerkers is nog steeds dringend gewenst.  Voor contact en informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kerkenraad heeft onlangs de volgende brief ontvangen en gemeend deze integraal over te nemen in deze nieuwsbrief. Het is daarmee een ieder vrij om de inhoud tot zich te nemen.

“Beste Gemeente,

Geraakt door wat er de afgelopen tijd gebeurd is met mijn broer Ton, uw predikant, waar van wij veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen en wat nog dagelijks mijn leven beheerst en waar ik veel verdriet van heb, ben ik  gaande weg het gevoel gaan ontwikkelen om iets met dit verdriet en deze onmacht te doen.

Onmacht ook van vrienden en bekenden waar hun leven ook door deze vreselijke ziekte wordt overschaduwd voor hen zelf of voor hun dierbaren. Samen met 2 vriendinnen willen wij op 2 juni 2016 de Alpe d’ Huez belopen als nagedachtenis aan onze geliefde personen die niet meer in ons midden zijn

en voor diegene die nu aan het strijden zijn tegen deze ziekte. Wij willen met de actie Alpe d’ HuZes meelopen met maar 1 doel: zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Ons streefbedrag is 5000 euro op te halen door middel van sponsors en donaties. We zijn al aardig op weg.

Jullie kunnen ons volgen op de site van de KWF “Alpe d’ HuZes opgeven is geen optie” onder de naam “Delfts blauw”. Ik heb een aparte rekening geopend : Girorekening NL 91 INGB 0005435426 t.n.v. P. van der Hoeven. Mocht er onverhoopt zich iets voordoen waardoor wij niet kunnen lopen, dan blijft het gedoneerde geld ten goede komen van het KWF. Hier gaan wij niet van uit want opgeven is geen optie.

Bij voorbaat dank en met warme groet: Petra van der Hoeven (06-23865833)”

Op de tafel bij de uitgang van de kerk vindt u een plastic doosje met daarin een strookje met namen van mensen die het op prijs stellen om een kaartje van u te ontvangen. Er blijven nog veel strookjes liggen. Dat is eigenlijk jammer. Graag uw aandacht dus hiervoor!

Zijn de bloembollen in uw huiskamer uitgebloeid ? Wilt u die dan niet weggooien maar meenemen naar de kerk? We herplanten ze rond de kerk. De resultaten van vorig jaar kunt u spoedig zien. Er kan nog meer bij!

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u nog steeds kwijt per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of in de ideeën bussen. Ook kunt u uw mailadres doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dit mailadres kunnen we zo nodig snel een bericht vanuit onze wijk aan gemeenteleden versturen.

Tot slot: Het is plezierig om te horen dat gemeenteleden de uitgifte van deze nieuwsbrief op prijs stellen. Daarbij willen we wel opmerken dat we ons eigen wijkblad “Rond de Oude Kerk en Opstandingskerk” (er zal nog een nieuwe naam aan worden gegeven) en de KerkWijzer ook zeker in uw aandacht aanbevelen. Het is niet de bedoeling om informatie dubbel uit te geven. Deze brief is vooral bestemd om informatie te verschaffen die van belang is in het kader van het fusieproces van de voormalige wijkdelen. De uitgifte van de nieuwsbrief denken we dan ook over enige tijd te kunnen beëindigen. Mogelijk komt er een zondagsbrief voor in de plaats die voor de dienst wordt uitgereikt en op de website wordt geplaatst.

Met vriendelijke groet,

Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter               (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Nicolette van Varik , scriba                         (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Jolanda Jousma, scriba                                 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

website: www.oudekerkvoorburg.nl