home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Welkom op de website van de wijkgemeente Martini, die kerkt in de Oude- of Martinikerk van Voorburg. Wij zijn een van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg en horen bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Pinksterbrief 2016

PINKSTERBRIEF WIJKGEMEENTE MARTINI (OUDE KERK) VOORBURG

Voorburg, mei 2016

Het Feest van de Geest

Met Pinksteren vieren wij het geboortefeest van de kerk, het feest van de uitstorting van de heilige Geest. De evangelist Lucas schrijft hierover in Handelingen 2. Hoewel de beschrijving behoorlijk gedetailleerd is, kunnen we ons toch moeilijk een goede voorstelling van het gebeuren maken. Het is ten diepste een mysterie. Het wonder van de uitstorting is daarom eigenlijk niet in woorden te vangen. Het is een ervaring die mensen in geloof ontvangen en die zich steeds weer opnieuw in het leven van mensen voltrekt. De Geest gaat met mensen op weg, om in navolging van Christus, aan de grote daden van God betekenis te geven in ons dagelijks leven, met de Bijbel als richtsnoer. Zo willen wij als christelijke gemeenschap van Voorburg in de wereld staan.

Een nieuw begin

Het afgelopen jaar stond in het teken van verandering. Een moeilijk jaar waarop we desondanks met dankbaarheid mogen terugzien. Pinksteren 2015 werd de laatste formele stap gezet in het samengaan van de wijkdelen Opstandingskerk en Oude Kerk. Vanaf dat moment vormden de beide wijkdelen niet alleen één gemeente, maar ook een gemeente met één vierplek, de Oude Kerk. Voor alle betrokkenen een ingrijpende verandering, misschien wel de ingrijpendste stap in het hele proces van samengaan. Een stap die niet zonder pijn en verdriet is verlopen. Maar ook een stap die perspectief biedt voor de toekomst. De winst van het samengaan is het meest zichtbaar in een goede bezetting van de vieringen, de deelname aan de themagroepen, de gemeentebijeenkomsten en in een nieuw elan dat zich manifesteert in tal van nieuwe activiteiten (zoals maaltijdproject, koffieochtenden, lunchbijeenkomsten voor jonge ouders en jongeren). De contouren van een nieuwe identiteit van de wijkgemeente worden zichtbaar, onder meer in de veranderingen in de orde van dienst en in de inrichting van de kerkruimte. Al is het proces van samengaan nog lang niet voltooid lijken we toch langzaamaan gewend geraakt aan de nieuwe situatie. De Geest heeft met onze wijkgemeente een nieuw begin gemaakt, met een nieuwe naam: wijkgemeente Martini.

Toekomst

Het proces van samengaan van onze wijkgemeente is tot nu toe toch vooral een binnenkerkelijke beweging geweest, met weinig oog voor de veranderingen die zich in het bredere kerkverband en in de samenleving voltrekken. Begrijpelijk, want de opgave waarvoor we stonden was niet gering. Door de inzet van velen is een mooi resultaat bereikt. Maar de royale aandacht voor asielzoekers en vluchtelingen in ons midden vormt hierop nadrukkelijk een uitzondering. Die was hartverwarmend!

Onlangs heeft de generale synode van onze kerk de nota uitgebracht Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg. In deze nota wordt de toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland beschreven. Het schrijven van de nota is ingegeven

door de realiteit dat in ons land krimp en vergrijzing bepalend zijn voor het beeld het kerkzijn van vandaag en de kerk haar relevantie voor cultuur en samenleving lijkt te hebben verloren. In de nota wordt geconstateerd dat we gevangen lijken te zijn geraakt in onze eigen kerkcultuur, waardoor we ons hebben vervreemd van veel tijdgenoten. Gepleit wordt voor een terugkeer naar de kern (‘back to basics’) en alle overbodige ballast van ons te werpen. Dit uitgangspunt zou, volgens de nota, de agenda voor de komende jaren van iedere gemeente moeten gaan bepalen, in gesprek met haar leden. Terug naar de kern, vraagt immers om persoonlijke antwoorden. Een gesprek waarmee wij ook in Voorburg ons voordeel zouden kunnen doen met alle (mediale) vormen die ons daarbij ter beschikking staan en met een open oog voor wat er om ons heen gebeurt, lokaal, landelijk en mondiaal. Samen met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Op het minisymposium ter ere van het tienjarig bestaan van de Protestantse Gemeente Voorburg is hiermee al een (bescheiden) begin gemaakt. Een mooie uitdaging voor onze nieuwe gemeente om daarmee verder te gaan!

Pinksteren 2016

Ruim 2000 jaar geleden waren op de dag van het Pinksterfeest de leerlingen van Jezus bijeen in een huis in Jeruzalem. Ze werden allen vervuld van de heilige Geest die hen tot spreken bracht, tot verbazing van allen die in de stad aanwezig waren. In de loop der eeuwen die volgden is uit deze kleine kring een wereldgemeenschap van christenen ontstaan, die mondiaal gezien springlevend en nog steeds sterk groeiende is. De kerk is niet als een menselijk project begonnen, maar als een gave van God, tot verlossing en heelmaking van het menselijk bestaan en van heel de schepping. Zij wordt ook vandaag nog op verborgen wijze in stand gehouden door God zelf, zoals dit altijd is geweest en zal zijn. Of met de woorden van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 27): ‘De(ze) kerk is er geweest van het begin van de wereld af aan en zal er zijn tot het einde toe; want Christus is een eeuwig Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn.’ In dat geloof mogen wij verdergaan, biddend om de Geest: Veni Creator Spiritus!

Een hartelijke groet,

mede namens de kerkenraad,

Ds. Jaap van de Meent, interim predikant.

P.S.: Wij komen iedere zondag bijeen om 10.00 uur en om 19.00 uur in de Oude of Martinikerk. Op zondag 18 september a.s. hopen we weer een start te maken met de diverse activiteiten in onze wijkgemeente. Na afloop van de ochtenddienst kunt u vrijblijvend kennis nemen met wat er in onze gemeente zoal gaande is en georganiseerd wordt. U bent van harte welkom!

Zie voor actuele informatie over de wijkgemeente: www.oudekerkvoorburg.nl (facebook: Martinigemeentevoorburg)