home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

nieuwsbrief nr 12 november 2016

NIEUWSBRIEF nr. 12      WIJKGEMEENTE MARTINI VOORBURG                november 2016

Het is al even geleden dat u de vorige nieuwsbrief ontving. We hebben gewacht tot we nu mededelingen kunnen doen over de uitkomst van het beroepingswerk. Er is in deze periode zeker niet stilgezeten en daarom vindt u nog diverse andere onderwerpen, maar zult u ook kort wat trefwoorden herhaald zien.
 
Nieuwe predikanten: Voorafgaand aan de kerkdienst van 30 oktober mochten de volgende woorden klinken: “er is een blij bericht, want de kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen meedelen dat het predikantenechtpaar Schormans-Marchand het op 11 oktober door onze wijkgemeente uitgebrachte beroep heeft aanvaard. De definitieve datum van intrede zal in overleg met hen worden vastgesteld, maar zal waarschijnlijk rond de voorjaarsvakantie komen te liggen. Deze periode is gekozen vanwege de schoolgaande kinderen. Het echtpaar ziet uit naar de komende jaren om met ons op te lopen en samen te zoeken naar Gods weg met Zijn kerk in Voorburg.” Ter informatie vindt u onderstaand nog een korte beschrijving van de gang van zaken.
 
De beroepingscommissie heeft begin september aan de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraad verslag uitgebracht van haar werkzaamheden en bevindingen. Toen is ook unaniem een voorgenomen besluit tot beroep genomen. Vervolgens is een gemeentevergadering uitgeschreven voor 21 september. Op deze avond heeft de gemeente positief gereageerd en zo kon 28 september besloten worden tot het uitbrengen van een beroep. Ds. W.F. Schormans en ds. H.M. Marchand hebben zich tussentijds georiënteerd op en in Voorburg. Omdat er geen bezwaren tegen de procedure zijn ingebracht kon op dinsdag 11 oktober aan het predikantsechtpaar in Workum officieel de beroepingsbrief worden aangeboden. Een dag later kwamen ze kennismaken met de gemeente. Het was zeer verheugend om te zien dat er bijna 150 gemeenteleden hiervoor naar de kerk waren gekomen. Op 26 oktober kon de scriba aan de wijkkerkenraad en de A.K. een mail vesturen met de titel “goed nieuws uit Workum”. Op 30 oktober is de gemeente in een afkondiging op de hoogte gesteld en mocht applaus klinken, voorafgaande aan de dienst. In de dienst van zondag 6 november is de beroepingscommissie bedankt voor haar werkzaamheden en ontheven van haar taak.
 
De voortgang in de wijk wordt gewaarborgd door de onverminderd verdergaande activiteiten van ds. Jaap van de Meent, ds. Thomas Koelewijn en ds. Ab Venemans tot de komst van de nieuwe predikanten. De kerkrentmeesters hebben opdracht gegeven voor diverse werkzaamheden om de pastorie aan de Parkweg 362 gereed te maken, rekening houdend met de wensen van de nieuwe predikanten die er met hun vier kinderen zullen gaan wonen. Er zullen nadere afspraken gemaakt worden over diverse zaken zoals de verdeling van hun werktijd van 0,8 en 0,7 fte, de inzet voor en verdeling van de diverse taken en de wijk. Ds. van de Meent gaat aan de slag om zijn bevindingen en adviezen te beschrijven en via de kerkenraad aan de komende predikanten over te dragen. Hij verzorgt ook een “Kerstbrief” die in december in de wijkgemeente wordt verspreid. Informatie over pastorale bezoeken wordt alleen overgedragen met instemming van de betrokkene(n).
Continuering van activiteiten:
 • Hartelijk welkom op de koffiemorgen in De Voorhof op iedere eerste maandag van de maand. Voor eventuele vragen: Edith van Kalsbeek, tel. 06-40204895.
 • Het maaltijdproject “Samen eten in De Voorhof” gaat dit jaar nog verder op 22/11 en 13/12. Kosten € 7,50. Voor aanmelding: tel. 3998393 of 3861534 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als u wilt meehelpen: tel. 3872066 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • afgelopen weken waren er weer lunchbijeenkomsten op zondag voor 20-plussers en ouders met (jonge) kinderen. Wie wil aansluiten: mail even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • De werkgroep Communicatie komt binnenkort weer bij elkaar. Er is ook een groepje bezig met dit onderwerp in het bredere verband van de twee wijken Martini en Open Hof.
 • De groep voor pastorale toerusting aan medewerkers en ambtsdrager komt binnenkort weer bij elkaar.
 • De begeleiding van de leiding van de Kinderdienst is nog niet eerder genoemd, maar vindt al geruime tijd plaats ter voorbereiding van de zondagse bijeenkomsten met de kinderen en uitwisseling van ervaringen.
 
Het ingediende bezwaarschrift is ondanks een mondelinge toelichting t.a.v. de pilot-afsluiting van de Van Schagenstraat helaas afgewezen. De ontwikkeling van verdere (definitieve?) plannen volgen we nauwgezet.
 
De Commissie Inventarisatie & Inrichting bereidt voorstellen voor voor de nieuwe inrichting van de Oude Kerk aan de hand van een drietal uitgangspunten: integratie (OpK/OuK), vernieuwing (passend bij de nieuw gevormde gemeente) en transparantie (met respect voor de eigenheid van het gebouw van de Oude Kerk).  De commissie concentreert zich op een viertal aspecten: de vloer van het koor (verbeteren van de toegan-kelijkheid en mogelijkheden van gebruik), het koorhek (heroverweging van zijn functie en mogelijk vernieuwing ervan), nieuwe inrichting van het liturgisch centrum (nieuwe tafel en ambo verhogen en naar voren plaatsen, in verbinding met reeds aanwezige voorwerpen) en de stoelen in de kerk (vanwege maatvoering, meer functioneel gebruik en brandveiligheid).
 
De wijkdiaconie vergadert binnenkort voor de tweede keer samen met die van de Open Hof. We informeren elkaar en ook nieuwe initiatieven, zoals aandacht voor de Mantelzorgers, komen hier uit voort. De activiteiten blijven nog wel op de eigen wijk gericht, zoals binnenkort de Kerstviering voor senioren op 14 december.
 
Het beleidsplan dat in 2013 aan de wijk is gepresenteerd, wordt nog steeds uitgevoerd in de vorm van een jaarplan dat door de kerkenraad wordt vastgesteld. Ook wordt jaarlijks een schriftelijke evaluatie besproken. Met de komst van de nieuwe predikanten zal het nieuwe beleidsplan nog een jaar later worden opgesteld voor de periode 2018-2022.
 
Voor de komende tijd zijn alvast de volgende activiteiten te melden:
 • donderdag 17 en vrijdag 18 november kunt u helpen met het poetsen van de kronen
 • zondag 20 november ’s morgens: “zondag voleinding of gedachteniszondag”. Het gedenkboek is dan voor het achterliggend kerkelijk jaar geheel bijgewerkt. ’s Avonds vesper met Martini Ensemble
 • zondag 27 november ’s Avonds in de vesper verleent de Mariannecantorij o.l.v. interim-cantor Alexander Prins haar medewerking.
 • Woensdagmiddag 14 december is er Kerstviering voor onze senioren o.l.v. ds. T. Koelewijn
 • zondag 18 december is er om 16.30 uur Kerstviering voor kinderen waarbij ook gemeenteleden hun medewerking zullen verlenen.
 • zaterdag 24 december: Lichtjesavond. Graag hulp bij toezicht en de verkoop. Daarna zijn er twee kerstnachtdiensten om 21.00 uur en 23.00 uur
 • 1 januari valt ditmaal op zondag. Er is dan een korte reguliere dienst om 11.00 uur met daarna een ontmoeting, zoals gebruikelijk op 1 januari
Tot slot:
 • Kaartje sturen? Veel mensen weten al de weg naar het plastic doosje op de tafel bij de uitgang met daarin een strookje met namen van mensen die het op prijs stellen om een kaartje van u te ontvangen
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vragen, opmerkingen en/of suggesties aan de kerkenraad.
 • Via kunt u uw mailadres doorgeven. Via dit mailadres kunnen we zo nodig snel een bericht vanuit onze wijk aan gemeenteleden versturen.
De nieuwsbrieven zijn op initiatief van de kerkenraad geschreven om u over het fusieproces tussen de voormalige wijkdelen te informeren. Nu we zo ver zijn gevorderd dat de komst van twee nieuwe predikanten vermeld kan worden, laat de kerkenraad u weten dat dit hiermee de laatste nieuwsbrief is.  We kijken verwachtingsvol vooruit, en achteromkijkend mogen we dankbaar zijn voor heel veel werk dat door veel gemeenteleden en onze betaalde krachten is verzet, waarvoor bijzonder hartelijk dank!
 
Met vriendelijke groet,
 
Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nicolette van Varik, scriba                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jolanda Jousma, scriba                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.oudekerkvoorburg.nl       facebook: martinigemeentevoorburg