home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 6 augustus 2017

Zondag 6 augustus 2017
7e Zondag van de zomer
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
Voorganger: Ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag
 
Ouderling van dienst: Bep van Sloten – van de Munt
Lector: Alewijn Schouten
Organist: Jan Droogers

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm 119: 6, 13

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging en groet
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:        en niet loslaat het werk van zijn handen.
 
(Apostolische) Groet:
v.:        Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:        Amen
Gebed van Toenadering
v.         Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,-
g.         zie ons hier staan.
v.         Wij die van U hebben gehoord,-
g.         hoor Gij ons aan.
v.         Uw naam is dat Gij mensen helpt,-
g.         wees onze hulp,
v.         en dat Gij alles hebt gemaakt,-
g.         maak alles nieuw
v.         en dat Gij ons bij name kent,-
g.         leer ons U kennen,
v.         die Bron van leven wordt genoemd,-
g.         doe ons weer leven,
v.         die hebt gezegd: Ik zal er zijn,-
g.         wees hier aanwezig, Amen.

allen gaan zitten

Lied: Psalm 119: 48

Kyrie en gloria

(gesproken) Kyriegebed besloten met:

Lied 299-E  I = vrouwen  II = mannen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden; Geert Tromp

Kaars, jij mag branden, jij geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht
 
Boek jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen: God spreekt in mensentaal
 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

Apostellezing: Romeinen 10: 16 – 21

Lied: Lied 944

Lezing uit het evangelie:

Mattheüs 13 : 44 – 46

Lied: Lied 908: 1, 2, 3

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Lied 241

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste, diaconale, collecte is bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 146-A: 1, 2, 7

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. P.L.J. Wapenaar voor in de vesper.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Gemeenteleden hebben al heel veel mutsjes gebreid. We gaan hiermee door tot 17 september.Wie doet mee?

Inlichtingen bij Els Schippers en Jo Huizer.

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer van 11-16 uur kunt u terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen. Maak vrienden hierop attent, of neem iemand mee.

Predikant nodig in de vakantieperiode?

Vanaf maandag 7 augustus zijn onze predikanten weer terug in Voorburg.

Gemeente-uitje naar de Hortus in Leiden

Op zaterdag 2 september. Op de fiets, of met een busje. Informatie bij Gerda van der Hoeven. Opgeven op de fly-over in de Voorhof.

Uitje voor senioren naar de Biesbosch

Vindt plaats op woensdag 6 september, opgave vóór 21 augustus. Informatie bij Ans Verschoor, Fieneke de Graaf en Germa Nauta.

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg