home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 5 november 2017

Zondag 5 november 2017
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 7e zomer van de herfst -
In deze dienst zal Maurits Assink bevestigd worden in het ambt van Ouderling-kerkrentmeester


Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector: Paula van Essen
Organist: Gerrit van Eeden

Orgelspel Fuge in B " B-a-c-h " Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 84: 1,2

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.: Amen
allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met LB 833 (Neem mij aan zoals ik ben)

Kyriegebed

Glorialied LB 299e

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen

Kinderlied: LB 805 (wij gaan voor even uit elkaar)

Schriftlezing Genesis 6:5-22

Lied: LB 362 (Hij die gesproken heeft een woord…)

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek Prelude Jean Langlais (1907-1991)

LB 751 (De Heer verschijnt te middernacht)

Aankondiging collecten en mededelingen
De eerste collecte is de Najaars Zendingscollecte.
In augustus 2013 vertrokken Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier naar Hong Kong (China). Tjeerd is door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS) in Hong Kong. Samen geven Tjeerd en Kathleen het vak Kerk en maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. De studenten komen uit Hong Kong, China, Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

***
Dienst van de bevestiging

Presentatie van de nieuwe ambtsdrager

Opdracht

Gelofte
Maurits Assink, ben je er ten volle van overtuigd, dat God zelf je door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?
Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor de mensen die de Heer op je weg brengt ?
Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat je vertrouwelijk ter kennis is gekomen en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop je antwoord?

Antwoord: ja, van harte!

LB 360: 1 (Kom Schepper God..)

Bevestigingsgebed en handoplegging

LB 363:1
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Verwelkoming en aanvaarding (gemeente gaat staan)
Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?

Antwoord: ja, van harte!

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader


Slotlied (staande): Psalm 68:7

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Orgelspel Praeludium in a-moll BWV 569 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via
www. kerkomroep.nl


In onze gemeente zijn alle handen en hoofden nodig bij het vele werk binnen en vanuit de gemeente. Op het Vraag en Aanbod bord in de Voorhof kunt u zien waar behoefte aan is en kunt u ook een vraag hangen als uzelf een activiteit verzorgt waar hulp bij nodig is: zo zoeken we naar crèche leiding voor de zondag, naar koffieschenkers, of hulp voor de koster bij klusjes en nog veel meer. Doet u mee? De kerkenraad


MEDEDELINGEN

Aandacht voor Mantelzorgers en Voedselbank
Vandaag wordt er vanuit de diaconie aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorger (10 nov.). Er zijn na afloop van de dienst rozen beschikbaar om te bezorgen bij iemand die u kent als mantelzorger (of voor uzelf als mantelzorger). Wilt u anders helpen om een roos voor iemand uit een lijst die door de diaconie is opgesteld te bezorgen ? Dank voor uw medewerking.

Volgende week zondag is er weer de jaarlijkse actie voor de Voedselbank, mede in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid. Er wordt vandaag een folder uitgedeeld met suggesties van levensmiddelen die gevraagd worden.

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken. Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper
Vanavond om19:00 uur gaat ds. Sterrenburg voor in de vesper.

Talenten gezocht!
Voor de organisatie van het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur) zijn we op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. In de Voorhof staat een flip-over waarop je je interesse kunt aangeven. Op 29 oktober en 5 november is er na de dienst een korte informatiebijeenkomst. We hopen op jullie enthousiasme!

Kringen
Bijbellezen: dinsdag 21 nov 20:00 uur en woensdag 22 nov 10:00 uur
ABC-cursus christelijk geloof: woensdag 15 nov 20:00 uur
Kringen geloofsverdieping: maandag 20 nov 20:00 uur, dinsdag 21 nov 10:00 uur

Ontmoetingsmomenten
Dinsdagmiddag 14 november 15:00-16:30 uur; ontmoeting en gesprek rond het het thema “Open Huis”, in de Voorhof. U bent van harte welkom! Graag opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957.
Ook mogelijk op woensdagavond 29 november 20:00-21:30 uur.

Koffiedrinken
Maandagmorgen 6 november 10:00-12:00 uur koffie/thee met wat lekkers en gezelligheid in de Voorhof.
Sanseveria
Dinsdagmiddag 7 november 14:00-16:00 uur over Hospitaal - Kerkschip De Hoop.

Orgelconcert door Hans Houtman
Zaterdag 11 november om 20:00 uur geeft onze organist Hans Houtman een concert in deze kerk. Toegang 8 €, jongeren tot 16 jaar gratis.

Samen eten in de Voorhof
Dinsdag 14 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Prijs: 7,50 €.
Aanmelden tot zaterdag 11 november bij:
Janny tel. 3861534 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Lenne tel. 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lezing Confessionele Vereniging
Woensdag 15 november 14:00 uur: ds. B.H. Weegink uit Katwijk aan Zee spreekt over het onderwerp "Een tijdgeloof, een wondergeloof en het zaligmakend geloof". In dit jaar van herdenken en vieren van 500 jaar Reformatie komt ook de kernzaak van de Hervorming naar voren in deze lezing.

Bezorgers gezocht!
Hebt u wat tijd voor een klusje in de buitenlucht? Voor het rondbrengen van de Kerkwijzer en/of andere kerkpost? Gemiddeld 1x per maand, in schrijversbuurt, Bovenveen of Essesteijn. U ontvangt een kleine vergoeding hiervoor. Informatie bij Fredi Willemsen. Maandag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur tel. 070-3863502 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Torenkrant
In Het Krantje zat afgelopen week een speciale bijlage over de restauratie van de toren. Als u deze bijlage niet zelf bewaart, wilt u die dan meenemen naar de kerk? Dan kunnen we die weer verder uitdelen. Bedankt!!

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!


Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.