home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 7 januari 2018

Zondag 7 januari 2018
“Epifanie”
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw, Rijswijk
Ouderling van dienst: Bep van Sloten-van der Munt
Lector: Tilly Walvoort-van Leeuwen
Organist: Hans Houtman

Orgelspel: Herr Christ der einig Gottes Sohn- H. Scheidemann (1595-1663)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm: Psalm 72; 1,3,6 “Geef, Heer, de koning uwe rechten”  (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
                        en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Gebed van toenadering (in beurtspraak)

v.  Gezegend zijt Gij, God,
die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen
a. Zegen ons ook uw licht!
v. Donker is de wereld,
duister vaak ons hart.
a. Wij zoeken het licht van uw ogen!
v. Bij uw licht zien wij elkaar:
mensen van uw welbehagen.
Daarom, kom naar ons toe!
a. Wees welkom, Jezus, lieve Heer!

Amen.

We zingen: 476: 1 en 4 “Nu zijt wellekome”

Kyriëgebed voor de nood van de wereld

Glorialied: 526: 1 “Juich voor de koning van de Joden”

(staande)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: 520 “De wijzen”: 1 en 2 allen; 3 dames; 4 heren; 5 dames; 6 heren; 7 allen

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners gaan naar de tienerdienst.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6

Zingen: Lied: 519  “Gij die de ster van David zijt”

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 2 : 1 - 12  door de lector

Zingen: Lied 503  “Wij staan aan een kribbe”

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: Herr Christ der einig Gottes Sohn, BuxWV 192- D. Buxtehude (1637-1707)

Zingen: Lied: 527  “Uit uw hemel zonder grenzen”

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste collecte is voor activiteiten van de wijkdiaconie, zoals vervoer, ontmoetingsdagen, bustocht, vakantieweek.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied: 518: 1,4,6  “Hoe helder staat de morgenster”

(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

Orgelspel:Praeludium und Fuge C-Dur, BWV 545- J.S. Bach (1685-1750)

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Avonddienst met Cantate van Telemann

Vanavond om 19:00 uur wordt de cantate 'Ihr Völker hört' van G.P. Telemann uitgevoerd door Gelske van der Duin (alt), René van der Duin (fluit) en Hans Houtman (orgel). Ds. A.J.G. Dronkert is de voorganger.

Samen eten

Aanstaande dinsdag kunt u weer eten in de Voorhof, een 3-gangenmenu voor € 7,50. Inloop 17.15 uur, aanvang 17.45 uur.  U kunt zich vanmorgen nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Sanseveria

Aanstaande dinsdag van 13:00 tot  15:00 uur.

Kringen

ABC-cursus: woensdag 10 januari 20:00 uur.

Geloofsverdieping I maandag 15 januari 20:00 uur.

Geloofsverdieping II dinsdag  16 januari  10:00 uur.

Ontmoetingsmoment

Voor wie laagdrempelig en eenmalig eens in gesprek wil gaan, mensen wil leren kennen, of voor wie aangesproken is door het thema: 'Open huis', o.l.v. ds. Marchand. Opgave bij Judy van Engeldorp, 06-40298957.

Data: do 11 januari 20:00-21:30 uur of wo 24 januari 15:00-16:30 uur.

 

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.