home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 15 juli 2018

Orde van dienst 15 juli 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                ds. Hans Blom, Almere
Ouderling van dienst: Els Schippers-Gijsbers
Lector:                        Rosalie van Mourik
Organist:                    Jan Droogers

Orgelspel

Welkom
Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 8a (“Heer, onze Heer hoe heerlijk is”)      


Bemoediging:
Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:                 die hemel en aarde gemaakt heeft
V:                       die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:                       en niet loslaat het werk van zijn handen


(Apostolische) Groet:
V:                           Genade zij u en vrede van God, onze
                               vader en van Christus Jezus, onze Heer
A:                           Amen

Allen gaan zitten             

KYRIE-gebed


GLORIA-lied: Gezang 705 (“Ere zij aan God, de Vader”)

Gebed van de zondag

Met en voor de kinderen
Kinderlied: Hemelhoog 338
(‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)


Eerste lezing: Romeinen 8: 8-11

Gezang 939 (“Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”)

Tweede lezing: Handelingen 2: 1-4

Gezang 968: 1, 2 en 5 (“De ware kerk des Heren”)

Derde lezing: Johannes 20: 19-23

Acclamatie: Gezang 338b (“Halleluja”)

Schriftuitleg en Verkondiging

Orgelspel

Preeklied: Gezang 691 (“De Geest van God waait als een wind”)

Afkondiging van overlijden

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.


Mededelingen en aankondiging van de collectes

Inzameling van de gaven
(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

De eerste collecte is voor kinderhuis Vliet en Burgh van het Leger des Heils.
De tweede collecte is voor de kerk.

Slotzang: Lied 425 (“Vervuld van uw zegen”)
Wij zingen dit tweemaal achtereen

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

Nadere toelichting op de diaconale collecte

Vliet & Burgh (Leger des Heils) biedt crisisopvang en observatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang is in groepsverband (leefgroep) en richt zich zowel op de opvoedingssituatie als op het herstel van het gewone leven door het bieden van zorg, structuur en regelmaat.

De verblijfsduur van de kinderen in de crisisopvang is maximaal vier weken.

Kinderen die voor observatie naar Vliet en Burgh komen verblijven daar drie maanden met een verlenging van maximaal vier weken.

Doel van Vliet en Burgh is het versterken van de zelfredzaamheid van de kinderen. Info: www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag/jongleren-2.

 

Vesper
In de vesper, vanavond om 19:00 uur in het koor van deze kerk, gaat voor ds. A.J.G. Dronkert. Het thema van deze dienst is: Jezus en de milieubeweging.


Oude Kerk Open

Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

Zomerkamp GHZV 11-18 augustus

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 11 tot en met 18 augustus. De junioren doen bosspellen, denkspellen, speurtochten., een spooktocht, ze knutselen, er is een sportdag en een grote Bonte Avond. De sportdag en de maaltijden vinden gezamenlijk plaats met de senioren. De senioren doen rond een centraal thema leuke spelletjes zoals levend stratego en het smokkelspel en sporten veel zoals voetbal of volleybal.
Elke dag begint voor iedereen met een bijbels thema. Het thema dit jaar zijn de gelijkenissen van Jezus, zoals de barmhartige Samaritaan en de farizeeër en de tollenaar.
Info en aanmelden: www.ghzv.nl
ER IS NOG PLAATS VOOR KINDEREN IN DE JUNIORENGROEP (8-12 JAAR)!

Vakantie van de predikanten:
Vrijdag 13 juli tot Zondag 12 augustus
Hebt u een predikant nodig bel dan:
Judy van Engeldorp Gastelaars
070-389 7685 of 06-4029 8957

Filmpje van tv Midvliet
van het plaatsen van de bekroning en onthulling van de windvaan:

https://www.youtube.com/watch?v=EBH8Ng6Ti4k&t=1s
Het filmpje is gemaakt door Jacques van Herten.