home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 18 Aug 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 11 augustus 2019

Orde van dienst 11 augustus 2019
7e zondag van de zomer
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                        ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst:        Dirma Redelijkheid-Gerritse
Kinderdienst:                       Trynke van Dijk en
                                               Irma Nieuwenhuis
Lector:                                   Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist:                              Roel Loen

Orgelspel voor de dienst: Psalm 25 ( Simon Landsman; Johan Meischke)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 70: 1 en 2

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                       handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                       vader en van Christus Jezus, onze
                       Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied 314

Kyriegebed (aansluitend zingen): Lied 299-e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Hemelhoog 61

2. De Here zegent u en Hij beschermt u
Hjj schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn.
Hij zal zijn vrede aan u geven.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Jesaja 65: 16c-25

Lied: Psalm 33: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Lucas 12: 25-26; 30-40

Lied 305

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Thema van Saint- Saëns: Hoor langs de hemel - Martin Mans

Lied 751

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging collecten

De eerste collecte is voor mensen in financiële nood

De tweede collecte is voor de kerk

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied (staande) 978: 1, 3 en 4

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel: Thema van Verdi: Zie de zon - Martin Mans

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u na de dienst desgewenst informatie kunt krijgen over onze gemeente of over het christelijk geloof.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte
De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. Daarnaast verstrekt de Diaconie ook renteloze leningen in situaties waarin mensen even onvoldoende middelen hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. De leningen worden in passende termijnen terugbetaald.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. H.J. Franzen uit Pijnacker voor. U bent ook vanavond weer van harte welkom!

GHZV kamp

Aanstaande zaterdag gaan kinderen van 8 tot 17 jaar een week op zomerkamp in Oosterhout.

Middaggebed

Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van de kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Oude Kerk Open

In de zomer is de kerk elke zaterdag open van 11-16 uur. Vrijwilligers zijn aanwezig voor uitleg en gesprek. En het orgel wordt bespeeld.

Tentoonstelling “Omzien naar elkaar”

Achter in de kerk vindt u zeven fotopanelen met persoonlijke verhalen van statushouders en hun maatjes. Een maatje is een vrijwilliger die regelmatig contact onderhoudt met iemand die zich in onze gemeente heeft gevestigd. Een betere verwerving van de taal en cultuur vergroten de kansen op maatschappelijke succesvolle integratie aanzienlijk.

In de begeleidende brochure zijn 10 verhalen van statushouders en hun maatjes verzameld. Persoonlijke verhalen die getuigen van prachtige ontmoetingen. Hopelijk leidt de reizende tentoonstelling tot nieuwe aanmeldingen vanuit onze gemeente of van bezoekers van Oude Kerk Open.

Busreis

Er zijn uitnodigingen aan 70-plussers gestuurd voor de komende busreis op donderdag 12 september. We gaan naar Oudenbosch. Als u geen brief heeft gekregen, dan kan de diaken van dienst u die alsnog geven. Info ook bij Germa Nauta, tel. 386 61 52 Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie zoekt meedenkers.

De diaconie wil de komende tijd verkennen hoe het rendement van de grondverkoop van Rustoord ten goede kan komen aan doelen die passen binnen het beleid van de Diaconie. Daarbij willen wij de focus leggen op Voorburg. Wij doen een beroep op u omdat u uw woonomgeving het beste kent en we hopen dat u ideeën en projecten wilt aandragen, maar ook wilt deelnemen in een “meedenkgroep” hierover. Informatie en suggesties bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep voor hulp bij inzameling voor Voedselbank.

Tijdens het Cultureel Zomerfestival op zaterdag 31 augustus op het Julianaplein is er bij Jumbo en AH een inzameling voor de Voedselbank.
De Stichting Buren organiseert dit samen met de Diaconie van de PGV. Het is een eenvoudige klus met groot resultaat.
De Diaconie zoekt mensen die een, twee of meer uurtjes in de Jumbowinkel of in de AH-winkel willen staan
- om de spullen die mensen in de winkel hebben gekocht voor de voedselbank in kratten te doen.
- Om de folder met suggestie voor boodschappen uit te delen.
- Om de tafel met producten te helpen aanvullen.
De inzameling duurt van 9.30 uur tot 17.30 uur.
Opgeven bij: Jacques Merx Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (eventueel tel. 3860674 of 06-49620570).

De kerkenraad wenst u en jullie allen
een goede zondag!

Afwezigheid Predikanten

Van maandag 22 juli t/m zondag 18 augustus zijn onze predikanten niet bereikbaar. De pastorie is wel bewoond. Indien nodig kunt u contact opnemen met ouderling Judy van Engeldorp Gastelaars (06-40298957), die u kan verwijzen naar de vervangende predikant.

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl