home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 25 juni 2017

Zondag 25 juni 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 2e zondag van de zomer -

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars

Lector: André Sjoerdsma

Organist: Jan Droogers

***

Orgelspel: Toccata over Psalm 146 (Jan Zwart)

Welkom

Aanvangspsalm LB 146:1,2,3 (zing mijn ziel voor God…)

Moment van stilte en inkeer

Bemoediging:
Voorganger:     Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:                   die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                          die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                          en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet:
v.:           Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:           Amen
allen gaan zitten

Drempelgebed - schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Lied: LB 216 (Dit is een ochtend als ooit de eerste…)

Woord ten leven: Kolossenzen 3: 1-15

Lied: ELB 246 (Ik bouw op U)

1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 
2  Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 
3  Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden (Geroepen om te zingen 24)

Eerste lezing: Genesis 1:26-31

Lied: LB 825: 3,4 (Hij blies ons van zijn adem in..)

Evangelielezing: Johannes 19:5-6

Lied: LB 825:7,8

Epistellezing Colossenzen 1:15-20

Lied: LB 825:9

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: Andante ( A. Reinhardt )

Lied: LB 823 (1 allen, 2 vrouwen, 3 allen, 4 mannen, 5 allen)

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is bestemd voor de GHZV. Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar alle kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 5 tot en met 12 augustus. Tijdens het kamp doen de kinderen toffe spellen, is er een sportdag, kampdienst, spooktocht en zijn er verschillende binnen en buiten activiteiten. De week wordt afgesloten met een bonte avond waar alle kinderen hun talent kunnen laten zien!

Info: www.ghzv.nl

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche halen, zodat zij de Zegen mee ontvangen. De kinderen uit de kinderdienst komen terug in de kerk.

Slotlied: LB 704:1,3 (Dank, dank nu allen..)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

U kunt de complete dienst (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN 

 

Rectificatie Datum Gemeente-uitje

In en op de recent verspreide editie van “Rond de Oude Kerk” staat een fout: het gemeente-uitje is niet op 3 september, maar op zaterdag 2 september.

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

20 + lunch

Vandaag is er van 12.00-13.30 uur de 20+ lunch in de Voorhof. Na een gezamenlijke lunch gaan we in gesprek over de preek. Van harte welkom! Leiding: ds. Giel Schormans

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat voor ds. H.M. Marchand en gaat (anders dan vermeld in de Kerkwijzer) over Psalm 25. Thema: De weg waarop ik U ontmoet.

Samen eten

Aanstaande dinsdag is er weer een gezellige en lekkere maaltijd (27 juni). Inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50.

U kunt zich vandaag nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven.

Dit is de laatste maaltijd voor de zomervakantie.

Koffieochtend

De volgende koffieochtend is volgende week maandag 3 juli.

Sanseveria

Dinsdag 4 juli is er weer Sanseveria. De geplande presentatie kan helaas niet doorgaan. Maar het wordt toch een gezellige middag. Vraag het aan Ans Verschoor.

Babymutsjes breien of haken voor baby’s in Ethiopië.

In een bak in de hal zit een map met patronen. Neem het patroon van uw keus uit de map mee naar huis. Heb je internet, dan zijn daar natuurlijk ook patronen op te vinden.

Mutsjes die klaar zijn kunt u deponeren in de bak in de hal. Inmiddels zijn er al 70 mutsjes ingeleverd! Maar we gaan de zomer nog door.

Inlichtingen: Els Schippers, tel. 3866598

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.oudekerkvoorburg.nl

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg