home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 16 juli 2017

Zondag 16 juli 2017
4e Zondag van de zomer
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
 
Voorganger: Ds. L.J. de Leeuw uit Den Haag
Ouderling van dienst: René van der Duin
Lector: Paula van Essen
Organist: Hans Houtman

Orgelspel: Fantasia in d- A. van den Kerckhoven (1618-1701)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm: Psalm 27: 1, 2 (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na het gebed van toenadering)

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:        en niet loslaat het werk van zijn handen.
 
Gebed van Toenadering
v.         Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,-
g.         zie ons hier staan.
v.         Wij die van U hebben gehoord,-
g.         hoor Gij ons aan.
v.         Uw naam is dat Gij mensen helpt,-
g.         wees onze hulp,
v.         en dat Gij alles hebt gemaakt,-
g.         maak alles nieuw
v.         en dat Gij ons bij name kent,-
g.         leer ons U kennen,
v.         die Bron van leven wordt genoemd,-
g.         doe ons weer leven,
v.         die hebt gezegd: Ik zal er zijn,-
g.         wees hier aanwezig, Amen.

allen gaan zitten

Lied: Psalm 27: 7

Kyrie en gloria

Kyriegebed besloten met : Lied 299-E

(I = vrouwen  II = mannen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden; Geert Tromp

Kaars, jij mag branden, jij geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht
 
Boek jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen: God spreekt in mensentaal
 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

Eerste lezing: Exodus 33: 12 - 23

Zingen: Psalm 119: 40 en 51

Tweede lezing: Lukas 5: 1 - 11

Zingen: Lied 313: 1, 3, 4, 5

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: Improvisatie op lied 834

Lied: Lied 834

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor Vliet & Burgh (Leger des Heils). Zij bieden crisisopvang en observatie voor kinderen tussen 6-12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang is in groepsverband (leefgroep) en richt zich zowel op de opvoedingssituatie als op het herstel van het gewone leven door het bieden van zorg, structuur en regelmaat. De verblijfsduur van de kinderen in de crisisopvang is maximaal vier weken. Kinderen die voor observatie naar Vliet en Burgh komen verblijven daar drie maanden met een verlenging van maximaal vier weken. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de kinderen. Info: www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag/jongleren-2.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 213

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

Orgelspel:Praeludium und Fuge G-Dur, BWV 541- J.S. Bach (1685-1750)

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat voor ds. J. Henzen uit Wateringen.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Gemeenteleden hebben al 130 mutsjes gebreid. Op naar de 200!

Wie doet mee? Actie loopt tot 17 september.

Inlichtingen bij Els Schippers

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer van 11-16 uur kunt u terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen.

Predikant nodig in de vakantieperiode?

Contactpersoon is Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957, bgg Dirma Redelijkheid, tel. 06-17042180.

Uitje voor senioren naar de Biesbosch

Vindt plaats op woensdag 6 september, opgave vóór 21 augustus. Informatie bij Ans Verschoor, Fieneke de Graaf en Germa Nauta.

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg