home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 23 juli 2017

Zondag 23 juli 2017
5e Zondag van de zomer
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
 
Voorganger: Ds. B.A. Venemans uit Voorburg
Ouderling van dienst: Carel de Villeneuve
Lector: André Sjoerdsma
Organist: Hans Houtman

Orgelspel: Vater unser im Himmelreich- G. Böhm (1661-1733)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm Psalm 92: 1, 4, 5

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging en groet
Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam
            van de Heer,
Allen:  die hemel en aarde gemaakt
            heeft,
v.:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:        en niet loslaat het werk van zijn     handen.
(Apostolische) Groet:
v.:        Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:        Amen

allen gaan zitten

Gebed van Toenadering

Zingen: Psalm 92: 7, 8

Gebed om ontferming; afgesloten met

Lied 299 e

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden; Geert Tromp
Kaars, jij mag branden, jij geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht
 
Boek jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen: God spreekt in mensentaal
 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

Eerste lezing: Jesaja 45: 18-25

Zingen:           Lied 767: 1, 2, 3

Tweede lezing: Mattheus 13: 24-30

Zingen:           Lied 767: 4, 5, 6, 7

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641- J.S. Bach (1685-1750)

Zingen: Lied 765

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste, diaconale collecte is bestemd voor het organiseren van activiteiten voor oudere gemeenteleden, zoals bezoekwerk, vervoer naar de kerk, bustocht,  ontmoetingsdagen, vakantieweek en oogst- en paasgroeten.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied           Lied 841

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

Orgelspel: Komt als kind’ren van het Licht- F. Asma (1912-1984)

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat voor ds. L. den Breejen uit Delft.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.
Gemeenteleden hebben al heel veel mutsjes gebreid. We gaan hiermee door tot 17 september.Wie doet mee?
Inlichtingen bij Els Schippers en Jo Huizer.

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer van 11-16 uur kunt u terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen.

Predikant nodig in de vakantieperiode?

Contactpersoon is Judy van Engeldorp Gastelaars tel. 06-40298957.

Gemeente-uitje naar Hortus in Leiden

Op zaterdag 2 september. Op de fiets, of met een busje. Informatie bij Gerda van der Hoeven en opgeven op de fly-over in de Voorhof (vóór 1 augustus).

Uitje voor senioren naar de Biesbosch

Vindt plaats op woensdag 6 september, opgave vóór 21 augustus. Informatie bij Ans Verschoor, Fieneke de Graaf en Germa Nauta.

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg