home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 30 juli 2017

Zondag 30 juli 2017
6e Zondag van de zomer
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
 
Voorganger: Ds. O. Elseman uit Den Haag
Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector: Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist: Hans Houtman

Orgelspel: Canzona in d, BWV 588- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm: psalm 92: 1, 2 Waarlijk dit is rechtvaardig

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:        en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:        Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:        Amen

allen gaan zitten

Gebed van Toenadering

Zingen  psalm 92: 3 Gij hebt mij door uw daden

Kyrie – smeekgebed voor de nood in de wereld

Gloria lied 305  Alle eer en alle glorie

Woord van Leven

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden; Geert Tromp

Kaars, jij mag branden, jij geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht
 
Boek jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen: God spreekt in mensentaal
 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

Eerste lezing: Spreuken 2: 1-10  Wijsheid

Zingen: lied 313: 1, 5 Een rijke schat van wijsheid

 

Tweede lezing: Mattheus 13: 44-52

Gelijkenissen

Zingen: lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: Seelenbräutigam, Op. 67- M. Reger (1873-1916

Zingen: Lied 241: 1, 2, 3 Gij die mijn liefste kleinood zijt 

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste, diaconale collecte is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. De Herberg biedt hulp aan mensen die geconfronteerd worden met verdriet en tegenslag. Ook biedt het mensen de gelegenheid voor een time-out om in alle rust na te denken over hun leven. Men kan een groeps- of individueel programma volgen.  Info: www.pdcdeherberg.nl

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

Inzameling van de gaven

Slotlied  lied 823: 1, 2, 4 Gij hebt, o Vader van het leven

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

(lied 431 c).

Orgelspel: Toccata- T. Dubois (1837-1924)

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat voor ds. A.J.G. Dronkert.

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Gemeenteleden hebben al heel veel mutsjes gebreid. We gaan hiermee door tot 17 september.Wie doet mee?

Inlichtingen bij Els Schippers en Jo Huizer.

Oude Kerk Open

Alle zaterdagen in de zomer van 11-16 uur kunt u terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen.

Predikant nodig in de vakantieperiode?

Contactpersoon is Judy van Engeldorp Gastelaars tel. 06-40298957.

Gemeente-uitje naar de Hortus in Leiden

Op zaterdag 2 september. Op de fiets, of met een busje. Informatie bij Gerda van der Hoeven en opgeven op de fly-over in de Voorhof (vóór 1 augustus).

Uitje voor senioren naar de Biesbosch

Vindt plaats op woensdag 6 september, opgave vóór 21 augustus. Informatie bij Ans Verschoor, Fieneke de Graaf en Germa Nauta.

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst!

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg