home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Nov 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 20 augustus 2017

Zondag 20 augustus  2017

in de Martinikerk te Voorburg

- 9e zondag van de zomer -

 

Voorganger: ds. W.F. Schormans

Ouderling van dienst: René van der Duin

Lector: Paula Hoek-van der Elst

Organist: Louis Cosman

 

Orgelspel

Welkom

 

Aanvangspsalm 67:1,2 (God zij ons gunstig en genadig)

 

Moment van stilte en inkeer

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed en schuldbelijdenis: afgesloten met psalm 51:5 (Schep in mij God)

 

Woord ten leven

 

Lied: LvK 231:1,2,4 (Wij knielen voor uw zetel neer)

1  Wij knielen voor uw zetel neer,

wij, Heer, en al uw leden,

en eren U als onze Heer

met lied'ren en gebeden.

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,

voor U, o Godsgetuige,

o Eerstgeboren' uit de dood

zich diep eerbiedig buige!

 

2  Die ons, gereinigd door uw bloed,

tot priesters hebt verheven,

en ons de hoge rang, de moed

van koningen gegeven,

U zij de roem, U zij de lof,

U de eerkroon opgedragen!

Geheel de aard' en 't hemelhof

moet van uw eer gewagen.

 

4  Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,

die dag zal zeker komen.

Het licht, dat aan de kim verschijnt,

wordt reeds van ver vernomen.

Ja, halleluja, ja Hij komt!

Juicht, mensen, eng'len, samen.

Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,

juicht allen! Amen, amen!

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Kaars jij mag branden (Geroepen om te zingen 24)

 

Eerste lezing: Genesis 2: 8-25

 

Lied: LB 304 (Zing van de Vader)

 

Tweede lezing

 

Lied: LB 317:1 (Heer uw boodschap staat geschreven)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Meditatief orgelspel

 

Lied: LB 800: 1,2,4 (Wat zou ik zonder U geweest zijn)

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

 

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor De Regenboog. De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Het motto is: “Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt” .De Regenboog stimuleert mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Dak- en thuislozen kunnen in de 8 inloophuizen even rust vinden. Mensen in armoede worden geholpen orde op zaken te stellen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen bij reïntegratie. Eenzamen krijgen een maatje of coach. Mensen met een psychiatrische achtergrond krijgen ondersteuning van vrijwilligers.

Info: www.deregenboog.org.

 

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche halen, zodat zij de Zegen mee ontvangen. De kinderen uit de kinderdienst komen terug in de kerk.

 

Slotlied: LB 747: 1,7 (Eens komt de grote zomer)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel

 

U kunt de complete dienst (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. Schormans voor in een vesper rond psalm 8. In de meditatie staat vers 5 centraal: “Wat is de mens, dat u aan hem denkt”.

Maaltijd en koffieochtend starten weer

Dinsdagavond 29 augustus samen eten, maandag 4 september 10-12 uur koffieochtend.

 

Oude Kerk Open

Zaterdag 26 augustus, 2 en 9 september kunt u van 11-16 uur nog terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen. Van 14.00-15.00 uur is er een beiaardconcert. Op 9 september is er Open Toren: van dichtbij de beiaardier op de vuisten kijken!

Ook op 9 september is er mogelijkheid als amateur het Marianne Orgel te bespelen. Info en opgave bij Louis Cosman.

 

Gemeente-uitje naar de Hortus in Leiden

Op zaterdag 2 september. Op de fiets, of met een busje. Informatie bij Gerda van der Hoeven. Opgeven op de fly-over in de Voorhof.

 

Uitje voor senioren naar de Biesbosch

Vindt plaats op woensdag 6 september, opgave vóór 21 augustus. Informatie bij Ans Verschoor, Fieneke de Graaf en Germa Nauta.

 

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Gemeenteleden hebben al heel veel mutsjes gebreid. We gaan hiermee door tot 17 september.Wie doet mee?

Inlichtingen bij Els Schippers.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.oudekerkvoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg