home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 2 september 2017

Zondag 3 september 2017

11e zondag na Trinitatis

dienst van Woord en Maaltijd

voorbereiding Kerkproeverij

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

          

Voorganger: ds. H.M. Marchand

Ouderling van dienst: Els Schippers- Gijsbers

Lector: Paula van Essen

Organist: Louis Cosman

 

Muziek voor de dienst: Choral mit Partiten "Was Gott tut, das ist wohlgetan" van Johann Pachelbel

 

Welkom

 

Aanvangspsalm 103: 1,5

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Moment van stilte en inkeer

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

                        en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Gebed van toenadering

 

Kyrie en gloria LB 299eI cantorij, II gemeente

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Met en voor de kinderen

 

Kinderlied: Kaars, jij mag branden (Geroepen om te zingen 24)

De kinderen van 4-12 gaan naar de kinderdienst, tieners 12-17 zijn welkom in de tienerdienst

 

Lezing: Matteüs 9: 35-38, 10: 1-14

 

Zingen LB 272: 1,2,4 (Wij zoeken in uw huis)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Meditatief orgelspel: Trio f-moll van Friedrich Schneider

 

Zingen Iona 40:1,2,4,5 (Wil je opstaan en mij volgen)

 

1 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik je noem je naam?

Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?

Wil je leven van de wind, broos en kwetsbaar als een kind?

Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij?

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

 

De kinderen uit de kinderdienst komen terug in de kerk.

 

Nodiging

 

Allen staan

 

Voorganger: De Heer zal bij u zijn.

Allen: De Heer zal u bewaren.

v.: Verheft uw hart.

a.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

v.: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

a.: Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Uitwisseling van de vredegroet, allen gaan zitten

 

Aankondiging collectes

 

COLLECTES De eerste collecte is voor missionair werk. Bijvoorbeeld voor pioniersplekken, zoals Kloosterwelle in Zeeland, een plaats voor stilte en rust, met een wekelijkse vesper. Een plaats waar het goddelijke kan worden ervaren en waar een band tussen mensen ontstaat, die lange tijd van de kerk waren verwijderd.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

 

Inzameling van de gaven, gereed maken van de Tafel, ondertussen zingen Psalm 65:5

 

Gebed over de gaven, voorbede

 

Gesproken tafelgebed: Zo lief hebt Gij de wereld gehad….. en zingen uw glorie:

Zingen: NL 705: 1,2 (Ere zij aan God de Vader)

Vervolg tafelgebed: Heilige Vader…….tot mijn gedachtenis

a.: Hoe wonderlijk, Heer, is het geheim van uw liefde!

Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Gemeenschap van brood en wijn, lopend.

Ondertussen zingend: LB 840 (Lieve Heer Gij zegt kom) LB 103e Bless the Lord my soul, LB 568a (Ubi caritas)

 

Dankgebed

 

Mededelingen

 

Ondertussen kunt u de kinderen uit de crèche halen, zodat zij de zegen mee ontvangen.

 

Slotlied LB 838 1,4 (O grote God, die liefde zijt)

 

Wegzending en Zegen

 

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

Voorbede

Na afloop van de dienst zullen twee leden van de gebedsgroep in het koor aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden.

Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden heilzaam kan zijn.

Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat proponent Simone Voskuil uit Berkel en Rodenrijs voor in de vesper.

 

Kerkproeverij Zondag 10 september

Voor aanstaande zondag  vragen we u als gemeenteleden, dat u/jij iemand uitnodigt om een keer mee te gaan naar de kerk. Er zijn nog uitnodigingskaarten die u hiervoor kunt gebruiken.

Het gaat om proeven. Daar hoort ook iets lekkers bij de koffie bij. Neem je eigen baksel mee op 10 september (contact Adrienne van Mourik)

 

Oude Kerk Open

Zaterdag 9 september kunt u van 11-16 uur nog terecht in de kerk om te kijken, te luisteren naar orgelspel, een praatje te maken of zomaar wat rond te lopen. Van 14.00-15.00 uur is er een beiaardconcert. Er is Open Toren: van dichtbij de beiaardier op de vuisten kijken!

Ook op 9 september is er mogelijkheid als amateur het Marianne Orgel te bespelen. Info en opgave bij Louis Cosman.

 

Mutsjes breien en haken voor pasgeboren baby’s in Ethiopië.

Tot 17 september kunt u ze nog inleveren.

Inlichtingen bij Els Schippers.

 

Koffie-ochtend

Na het zomerreces is er morgen (4 september) weer  een gezellige ochtend van 10:00 tot 12:00 in de Voorhof.

 

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook?

Dinsdag 12 september, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45.

Een driegangen verrassingsmenu voor 7.50 euro,  wijn 1,50 euro, sap 1,00 euro

U kunt zich aanmelden tot en met de zaterdag voordat de maaltijd plaatsvindt.

Janny tel. 3861534  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lenne tel: 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of bij mij na de kerkdienst, Gerda van der Hoeven.

 

Sanseveria

Aanstaande dinsdag (5  september) begint ook Sanseveria weer, met een optreden van het Shantykoor “Windstilte”. Informatie bij Ans Verschoor.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.oudekerkvoorburg.nl

www.protestantsegemeentevoorburg.nl