home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 24 september 2017

Zondag 24 september 2017

1e zondag van de herfst

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger: Ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: René van der Duin

Lector: Judy van Engeldorp Gastelaars

Organist: Hans Houtman

 

Muziek: Erbarm dich mein, o Herre Gott, H. Scheidemann (ca 1596 - 1663)

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm: Psalm 138: 1,2

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

                        en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed

 

Gezongen gebod LB 310 (Eén is de Heer)

 

Moment met de kinderen

 

Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners zijn welkom bij de tienerdienst.

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest

 

Schriftlezing OT: Genesis 3: 1-9

 

Zingen: LB 944:1,2 (O Heer verberg U niet)

 

Schriftlezing NT: Matteus 4: 1-4

 

Zingen LB 944:3,4

 

Preek

 

Muziek: Vaste rots van mijn behoud- F. Asma (1912-1984)

 

Zingen: NL 870 (Heilige God): 1a 2m 3v 4m 5v 6a

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecte en mededelingen

 

 

COLLECTES De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Die organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, vervoer, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantieweek, oogst- en paasgroeten en verleent financiële hulp aan individuen waar nodig. Daarnaast verzorgt zij het Heilig Avondmaal, draagt zij bij aan het werk van Kerk en Buurt, de tuin van de Koningkerk (milieudiaconaat) en de kerkwebradio en maakt zij door haar bijdrage het jaarlijkse reisje van allochtone vrouwen naar de Kaag mogelijk..

 

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Extra collecte

 

Deze zondag is er een extra collecte. Deze is bestemd voor de hulp aan de bewoners van het eiland St. Maarten, zoals u weet, zwaar getroffen door natuurgeweld. De opbrengst van deze extra collecte wordt overgemaakt naar Kerk in Actie. Vanuit het Nationaal Rampenfonds werkt Kerk in Actie samen met het Rode Kruis dat de acute hulp uitvoert op Sint Maarten. Mocht u niet op deze extra collecte hebben gerekend, dan melden we u dat we de collecte overmaken naar rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 ter name van Kerk in Actie, onder vermelding: Noodhulp Sint Maarten.Dank voor uw bijdrage!

 

Collecte

 

Muziek tijdens collecte: Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BuxWV 183- D. Buxtehude (1637-1707)

 

Zingen: LB 885 (Groot is uw trouw)

 

Wegzending en Zegen

 

Gevolgd door het zingen van drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur is er een korte, meditatieve viering, waarin Ds. J. Henzen uit Wateringen voorgaat.

 

Kringen (maandelijks)

De kring: een plaats waar je terecht kunt met je vragen, voor een goed gesprek, om uitgedaagd en bemoedigd te worden op de geloofsweg. (De kring is een vervolg op de kring geloofsverdieping/ discipelschap die vorig seizoen van start ging.) Nieuwe leden van harte welkom, u/jij kunt eerst een keer komen kijken. Eerste keer kring I ma. 25 sept. van 20.00- 21.30, kring II di. 26 sept.  10.00-11.30, in de Voorhof. Voor meer informatie of aanmelden ds. Leneke Marchand

 

Start ABC-Cursus christelijk geloof woensdagavond 27 september 20.00 uur

De ABC-cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen.

De eerste avond is een oriënterende bijeenkomst, we maken kennis, prikken data en oriënteren ons op de thema’s. U kunt na deze avond besluiten al dan niet mee te doen. Voel u dus vrij te komen kijken. De cursus gaat door bij ten minste zes deelnemers. Ds. G. Schormans.

 

Bijbellezen

De volgende bijeenkomsten zijn op dinsdagavond 10 oktober 20:00 uur en woensdagmorgen 11 oktober 10:00 uur. Voor wie samen met anderen de bijbel wil (leren) lezen. Wie er de eerste keer niet bij was: u kunt nog aanschuiven. Ds. G. Schormans.

 

Samen eten in de Voorhof…

Komt u ook? Dinsdag 26 september, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur.

Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €,  wijn 1,50 €, sap 1,00 €.

Aanmelden kan alleen vandaag nog bij Gerda van der Hoeven.

 

…en samen koffie drinken

De eerstvolgende koffieochtend is op maandag 2 oktober van 10:00 -12:00 uur.

 

Sanseveria

Dinsdagmiddag 4 oktober om 14:00 uur: presentatie “Mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela”, door Henk Griffioen. Informatie bij Ans Verschoor. 

 

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.