home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 15 oktober 2017

Zondag 15 oktober 2017
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 4e zondag van de herfst -
 
Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Dirma Redelijkheid-Gerritse
Lector: André Sjoerdsma
Organist: Hans Houtman

Bij de illustratie op de voorzijde van de orde van dienst: ‘Niemand zal me ongestraft tergen’ staat op de arm van deze Australische marinier, een oude Schotse wapenspreuk. Nemo me impune lacessit Trouw 11 oktober 2017

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 34:1,7 (Ik loof de Heer altijd)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                    en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                    Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                    Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lezing van het gebod

Lied: LB 1005: 1,2,3 (Nederlands: zoekend naar licht…)

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen

Kinderlied: LB 805 (wij gaan voor even uit elkaar)

Schriftlezing: Genesis 4:17-26

Lied: LB 422:1,2 (Laat de woorden…)

Schriftlezing: Mattheüs 18: 21-22

Lied: LB 422:3

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek

Lied: LB 755 (Toch overwint eens de genade)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat.

In 2017 ondersteunen wij drie projecten:
  • In Kampala (Oeganda) steunen we een burenhulpproject en een dagcentrum voor kinderen met een beperking.
  • JW Support helpt de leefomstandigheden van kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden te verbeteren, met name in Bangladesh.
  • De Stichting Docenten voor Afrika biedt hulp voor goed onderwijs aan kansarme kinderen in de townships van Kaapstad.
Medio oktober verschijnt de 64ste Voorburgse-Samen-Delenkrant met recent nieuws over deze en andere projecten.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): LB 415 (Zegen ons Algoede)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Orgelspel

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

 

In onze gemeente zijn alle handen en hoofden nodig bij het vele werk binnen en vanuit de gemeente. Op het Vraag en Aanbod bord in de Voorhof kunt u zien waar behoefte aan is en kunt u ook een vraag hangen als uzelf een activiteit verzorgt waar hulp bij nodig is: zo zoeken we naar crèche leiding voor de zondag, naar koffieschenkers, naar iemand die mee wil helpen bij het vernieuwen van onze website, of hulp voor de koster bij klusjes en nog veel meer. Doet u mee? De kerkenraad

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken. Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om 19.00 uur gaat ds. Jan van der Wolf voor in de avonddienst.

Afwezig

Van 16-22 oktober hebben onze beide predikanten herfstvakantie, als u een predikant nodig heeft kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars of onze scriba Nicolette van Varik

Kringen

-        Bijbellezen: maandagavond 30 oktober 20:00 uur en woensdagmorgen 1 november 10:00 uur

-        Gesprekskring Geloofsverdieping: maandagavond 23 oktober 20:00 uur en dinsdagmorgen 24 oktober 10:00 uur

-        ABC-cursus christelijk geloof: woensdagavond 1 november

20+ Kring

Vandaag 11:30-13:00 uur o.l.v. ds. Schormans.

Lezing over het Hooglied

Woensdagavond 18 oktober 2017, van 20:00 tot 22:00 uur, in de Voorhof. Spreker is ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden. Informatie bij Joke Verstraate-Krul (Confessionele Vereniging Voorburg).

Presentatie over Luther

Door Wil Brauckman: woensdagmiddag 18 oktober 14:30-16:30 in de Koningkerk.

Talenten gezocht!

Voor de organisatie van het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur) zijn we op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. In de Voorhof staat een flip-over waarop je je interesse kunt aangeven. Op 29 oktober en 5 november is er na de dienst een korte informatiebijeenkomst. We hopen op jullie enthousiasme!

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Dinsdag 24 oktober, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur.

Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €, wijn 1,50 €, sap 1,00 €. Aanmelden tot zaterdag 21 oktober bij:  Janny tel. 3861534  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Lenne tel. 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Martini Ensemble bestaat 25 jaar!

Zaterdag 28 oktober om 15:00 uur Jubileum Concert “Silver”. De opbrengst is voor de restauratie van de Toren.

Vanuit de Diaconie: Budgetcursus

De diaconie heeft regelmatig contact met de gemeente Leidschendam-Voorburg, onder andere over schuldhulpverlening en beleid voor minima. De diaconie kan bemiddelen in voorkomende situaties. Daarom brengen we graag een komende gratis budgetcursus onder uw aandacht. Begin November start deze cursus ‘Baas over je eigen huishoudboekje’ waarin deelnemers inzicht krijgen en houden in hun inkomsten en uitgaven. Informatie of aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor andere vragen of opmerkingen over de diaconie kunt terecht bij Cor Hoek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-20505284

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.