home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 29 oktober 2017

Zondag 29 oktober 2017
6e zondag van de herfst
 in de Oude of Martinikerk te Voorburg
Viering 500 jaar protestantisme

Voorganger: Ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst: Ronald Schippers

Lector: Alewijn Schouten

Organist: Hans Houtman

Muziek Wir glauben all' an einen Gott, BWV 740- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm: 95:1,3 (Steek nu voor God de loftrompet)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
                        en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen
allen gaan zitten

Drempelgebed

Woorden van genade

Loflied: Liedboek voor de Kerken 485

O Christus, wees geprezen!
Gij hebt ons vrij gemaakt
om nooit meer slaaf te wezen,
weerloos en zwak en naakt.
Gij hebt ons uitverkoren
om, aan Uzelf gelijk,
als koningen herboren
te heersen in uw rijk.
 
Dat wordt nog niet geweten,
dat is sinds lang vergeten,
dat houdt voor ons verborgen
de Mensenmoordenaar;
maar eenmaal, op uw morgen,
dan wordt het openbaar.
 
Gij enige bevrijde,
die, toen Gij werd verzocht,
uw ziel en zaligheid aan
de duivel niet verkocht,
 
Gij hebt hem wedersproken,
Gij hebt Gods woord volbracht,
en zo hebt Gij verbroken
de bankring van zijn macht.
Nu zijn in uw nabijheid,
 
o Christus, wij de vrijheid,
de vrijheid van Gods kindren,
het leven ingegaan,
geen macht kan meer verhind'ren,
dat wij voor God bestaan.

Gebod Galaten 5: 1,13,14

Lied van toewijding: LvdK 485

Geef dat wij als bevrijden
nu zonder vrees of blaam
met deze vijand strijden,
o Christus, in uw naam,
ontmaskerend de machten
waarin hij zich vermomt,
terwille van wie smachten
of niet de vrijheid komt.
Laat al wie zijn gebonden,
vervolgd, verdrukt, geschonden
bij ons zich veilig weten.
Maak ons aan U gelijk,
Christus naar wie wij heten,
voorboden van uw rijk.

Moment met de kinderen

Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners zijn welkom bij de tienerdienst.

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Exodus 19: 1-6

Zingen LB 722: 1,2 (Uw stem, Heer, hebben wij gehoord)

Schriftlezing 1 Korintiërs 10: 23-11:1

Zingen LB 722: 3

Preek

Muziek Ein feste Burg ist unser Gott- J.N. Hannf (1663-1711)

Zingen LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
 uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecte en mededelingen

COLLECTES

De eerste collecte is voor Het Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg.

Het fonds helpt inwoners die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt en waarin bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. Voorwaarde is dat er geen andere voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden. De situatie waarin men terecht gekomen is mag niet verwijtbaar zijn en een bijdrage uit het fonds moet een structurele oplossing bieden.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Collecte

Zingen LB 898: 1,2 (Een vaste burcht)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door het zingen van driemaal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

Na de dienst: Een vaste Burg is onze God- J. Zwart (1877-1937)

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Vanaf vandaag zal er in de Voorhof koffie/thee geschonken worden in de grote zaal en niet meer vanaf de bar. Tevens zullen er bij de tafel, links naast de ingang van de grote zaal, bakken staan waar u zelf uw gebruikte kop en schotel kunt terugzetten.
Dit maakt het makkelijker voor een ieder om koffie te krijgen en alles na afloop weer snel op te ruimen. Helpt u mee?

Wat voor protestant ben jij?

De protestantse traditie is veelkleurig en heeft veel bijzondere mensen voortgebracht: invloedrijk en kleurrijk. Altijd al willen weten op wie je lijkt? Beantwoord de vragen en ontdek de protestant in jezelf! https://www.protestantsekerk.nl/nationale-protestantentest

Viering 500 jaar reformatie

Vanavond om19:00 uur gaat ds. Marchand voor en zingt de cantorij onder leiding van Hans Houtman in de vesper, die het teken van Luther staat. Door te zingen kwam Luther menige aanval van melancholie te boven. Hij was van mening dat je het evangelie moest ‘singen und sagen’. (Let op de volgorde!) De Schriftlezing is uit Matteüs 15: 21-28, ‘Het geloof van de Kanaänitische vrouw.

Presentatie “Op reis met Luther”

Door Wil Brauckman: maandagavond 30 oktober 20:00 uur in de Koningkerk.

Kringen

-        Bijbellezen: maandagavond 30 oktober 20:00 uur en woensdagmorgen 1 november 10:00 uur

-        ABC-cursus christelijk geloof: woensdagavond 1 november

Ontmoetingsmomenten

Dinsdagmiddag 14 november 15:00-16:30 uur; ontmoeting en gesprek rond het het thema “Open Huis”, in de Voorhof. U bent van harte welkom! Graag opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957.

Ook mogelijk op woensdagavond 29 november 20:00-21:30 uur.

Samen eten in de Voorhof
Dinsdag 14 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Prijs: 7,50 €.
Aanmelden tot zaterdag 11 november bij:

Janny tel. 3861534  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of

Lenne tel. 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koffiedrinken

Maandagmorgen 6 november 10:00-12:00 uur koffie/thee met wat lekkers en gezelligheid in de Voorhof.

Sanseveria

Dinsdagmiddag 7 november 14:00-16:00 uur over Hospitaal - Kerkschip De Hoop.

Bezorgers gezocht!

Hebt u wat tijd voor een klusje in de buitenlucht? Voor het rondbrengen van de Kerkwijzer en andere kerkpost? Gemiddeld 1x per maand, in schrijversbuurt, Bovenveen of Essesteijn. Informatie bij Fredi Willemsen.

Diaconie: Mantelzorg en Voedselbank

Volgende week zondag 5 november wordt er vanuit de diaconie aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorger. Er zijn dan rozen beschikbaar om te bezorgen bij iemand die u kent als mantelzorger. Om te voorkomen dat er meer rozen op één adres worden bezorgd, wordt een lijst opgesteld. Wilt u alvast nadenken wie u in uw omgeving kent die zich inzet als mantelzorger voor iemand in zijn/haar omgeving? Wilt u dit even doorgeven aan de diaken van dienst ? Helpt u op 5 november door een roos te bezorgen? Dank voor uw medewerking.

Op zondag 12 november is er actie voor de Voedselbank, mede in het kader van de dankdag voor gewas en arbeid. Zoals al vele jaren gebruikelijk, kunt u levensmiddelen hiervoor meenemen naar de kerk. Er wordt volgende week ook een folder hierover uitgereikt.

Talenten gezocht!
Voor de organisatie van het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur) zijn we op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. In de Voorhof staat een flip-over waarop je je interesse kunt aangeven. Op 29 oktober en 5 november is er na de dienst een korte informatiebijeenkomst. We hopen op jullie enthousiasme!
U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!
 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!