home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 12 novenber 2017

Zondag 12 november 2017
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
8e zondag van de herfst –
Oogstzondag
 
Voorganger: ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: René van der Duin
Lector: Rosalie van Mourik
Organist: Jan Droogers

Orgelspel

Variations: ‘Lasst uns erfreuen’ (D. Bédard)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 65: 1,4,5 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met LB 718: 1,2,3 (God die leven)

Genadeverkondiging

Toewijding: Lied 718:4

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Het water steeg wel hoog (Alles wordt nieuw I,3)
Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.
 
De dieren gingen mee,
de groten en de kleinen
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee.
De dieren twee aan twee.
 
Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken,
de ark liep aan de grond.
De ark liep aan de grond.

Schriftlezing Genesis 7:1-24

Lied: Psalm 33: 3,8 (Hij stuwt het water)

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek Liebster Jesu wir sind hier (J.S. Bach)

Lied LB 351 (In U zijn wij begrepen)

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de kinderkerk)

COLLECTES

De eerste collecte is voor de Voedselbank. Stichting Buren zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen uit Leidschendam en Voorburg die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Als de gaven naar voren gebracht worden zingen wij: LB 716 (Zaaien, maaien, oogsten)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Slotlied (staande): LB 425 (Vervuld van uw zegen)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Orgelspel

U kunt   de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst   downloaden via   www.kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. Na de dienst kunt u bij de dominee en de ouderling die bij de uitgang staan terecht met vragen of opmerkingen.

Vesper

Vanavond om19:00 uur gaat ds. Marjan Zebregs uit Valkenburg (ZH) voor in de vesper.

Zangdienst zondagavond 19 november 19.00 uur in de Oude Kerk

Deze avond geen vesper, maar een zangdienst onder het thema ‘mijn liefste lied’. In deze dienst zingen we liederen uit diverse liedbundels. Hebt u een (bekend) lied dat u graag weer een keer wil zingen, geef dit dan per mail of telefonisch door aan ds. Giel Schormans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 070-7520363) of aan organist Hans Houtman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). We zullen dan proberen uw lied een plaats te geven. Doorgeven kan tot woensdagavond 15 november 20.00 uur.

Gemeenteavond over Concept Beleidsplan PGV 2018-2020

Donderdag 16 november 20:00 uur in de Koningkerk, Bruinings Ingenhoeslaan 4.

Kringen

-        ABC-cursus christelijk geloof: woensdag 15 nov 20:00 uur

-        Kringen geloofsverdieping: maandag 20 nov 20:00 uur, dinsdag 21 nov 10:00 uur         

-        Bijbellezen: dinsdag 21 nov 20:00 uur en woensdag 22 nov 10:00 uur

Ontmoetingsmomenten

Dinsdagmiddag 14 november 15:00-16:30 uur; ontmoeting en gesprek rond het het thema “Open Huis”, in de Voorhof, onder leiding van ds. Leneke Marchand. Er hebben zich al enkelen opgegeven, maar u bent ook van harte welkom! Opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957.

Zonder opgave komen kan ook.

Andere mogelijkheid op woensdagavond 29 november 20:00-21:30 uur.

Samen eten in de Voorhof
Dinsdag 14 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Prijs: 7,50 €.
Vandaag kunt u zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven.

Lezing Confessionele Vereniging

Woensdagmiddag 15 november 14:00-16:00 uur: ds. B.H. Weegink uit Katwijk aan Zee spreekt over "Een tijdgeloof, een wondergeloof en het zaligmakend geloof". In dit jaar van herdenken en vieren van 500 jaar Reformatie komt ook de kernzaak van de Hervorming naar voren in deze lezing.

Pelikaanlezing over de Blauwe tram

Donderdagavond 16 november 20:00 uur in de Oude Kerk.

Concert door Quod libet

Zaterdagmiddag 18 november 15:30 uur concert door kamerkoor Quod Libet o.l.v. Enrico Ruggieri.

Talenten gezocht!
Wilt u nog meedoen aan het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur)? We zijn op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. Meld je aan bij de leiding van de kinderkerk. We hopen op jullie enthousiasme!

U en jullie allen nog een goede zondag gewenst! 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  
Ds. Leneke Marchand   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.