home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 26 november 2017

Zondag 26 november 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

- Eeuwigheidszondag -

 

Voorganger:                                         ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst:                          Bep van Sloten - van de Munt

Lector:                                                  Judy van Engeldorp Gastelaars

Organist:                                               Gerrit van Eeden

Met medewerking van:                        Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman

 

Van harte welkom in deze dienst waarin wij de leden van onze gemeente die het afgelopen jaar gestorven zijn gedenken.
* Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt gewoon ergens aanschuiven.
* Op deze orde van dienst, een soort programma van de kerkdienst, is te lezen wat er gaat gebeuren.
* De liederen worden geprojecteerd op de muur. De psalmen en gezangen kunt u ook in het liedboek vinden, dat bij de ingang wordt uitgereikt.
* De kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de Voorhof. Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Zij komen tijdens de inzameling van de gaven (collecte) terug om het gedachtenismoment bij te wonen. Kinderen die dat willen mogen ook in de Voorhof blijven en kunnen na de dienst door hun ouders worden opgehaald
* Voor de kinderen van 0-4 is er kinderopvang aanwezig in de Voorhof.
* Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de gastheren/gastvrouwen. Zij zijn te herkennen aan een badge.
 
 

Orgelspel Partita over "Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd" Gezang 264 LB/Lied 750  Arie J. Keijzer (*1932)

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: psalm 122:1 (Hoe sprong mijn hart…)

(staande)

allen gaan zitten

 

Cantorij zingt: Psalm 122: O pray for the peace of Jerusalem (John Goss 1800-1880)

 

Bemoediging:

Voorganger:          Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:     die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:           en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:           Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                           Amen

 

Drempelgebed

Inleidend woord

 

Kyriegebed: na iedere bede

 

Glorialied: LB 725 (Gij boden rond Gods troon)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen

Kinderlied: LB 805 (Wij gaan voor even uit elkaar)

 

Schriftlezing: Genesis 9: 1-17; Openbaring 4:1-3

 

Zingen: LB 350 (Het water van de grote vloed) 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen, 5 cantorij, 7 allen

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek: Andante opus 15  Félix Alexandre Guilmant ( 1837-1911)

 

Zingen: LB 103c: 1,2,4 (Loof de Koning, heel mijn wezen)

 

Aankondiging van de collecte
De eerste collecte is voor vakantie voor vluchtelingenkinderen. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Vluchtelingen Werk Nederland biedt asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.
Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug in de kerk
                                                               ***
Inleiding op de gedachtenis
De cantorij zingt: behüte mich Gott (bundel van Taize lied 16b)
Behütte mich, Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
(Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg ten leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde.)
Tijdens dit lied mogen de mensen die een kaars aan zullen steken  naar voren komen. Er zijn plaatsen voor u vrij gehouden. Als de naam van uw familielid genoemd wordt mag u de kaars aan de paaskaars aansteken. De ouderling helpt u daarbij.
 
Gedachtenis van de overledenen
 
Zingen: LB 199 in zijn geheel
 
Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken
Dat zij geborgen zijn in uw genade
Dat zij gekend zijn bij U en bij ons
 
Allen
Laat de zon van uw aangezicht over ons gaan
 
Zegen ons allen met het licht van uw ogen
 • Wij gedenken Hebrina Catharina van der Zwan-Nelisse, die op 26 november 2016 op 94-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Pieter Hofman, die op 8 november 2016 op 92-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Jan Leendert van der Have, die op 24 december 2016 op 100-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Cornelia Johanna Bron-van Klaveren, die op 27 december 2016 op81-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Hendrika Maria Giezen-van den Engh, die op 27 december 2016 op 93-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Adriana Ida van Velzen-Blonk, die op 29 december 2016 op 92-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Hetty Sophie Reinking-van Enk, die op 9 februari 2017 op 53-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Maria Aloisia Jannetta Francina Steffers-Oussoren, die op 10 februari 2017 op 84-jarige leeftijd van ons is heengegaan.

Cantorij zingt: LB 199

 • Wij gedenken Henderina van Mourik–van Alderwegen, die op 10 februari 2017 op 89-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Johanna Helena Förster-van der Mark, die op 24 februari 2017 op 89-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Maria den Heijer, die op 18 maart 2017 op 83-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Hendrik Meij, die op 8 april 2017 op 92-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Romkje Frederica Bijl-Broeijer, die op 9 april 2017 op 81-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Jozina Ariena van Ast-Troost, die op 18 april 2017 op 94-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Elisabeth van Rijn-van den Berg, die op 21 april 2017 op 94-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Cornelis Jan Rehling, die op 5 juli 2017 op 79-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
Cantorij zingt LB 199
 • Wij gedenken Neeltje Koppenaal, die op 8 juli 2017 op 91-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Margaretha Bakker, die op 12 juli 2017 op 91-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Gerardus Hendrikus Lelieveld, die op 23 juli 2017 op 83-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Cornelis Scharroo, die op 2 augustus 2017 op 96-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Anna Gerdina van Sluijs-Vellekoop, die op 13 augustus 2017 op 94-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Elisabeth Augusta Maria Sark-Keersemaker, die op 24 augustus 2017 op 69-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Alida van de Keijl, die op 23 oktober 2017 op 89-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 • Wij gedenken Johanna Cornelia Verduin-van Nie, die op 13 november 2017 op 87-jarige leeftijd van ons is heengegaan.
 
Zingen: LB 199 in zijn geheel (Cantorij refrein, gemeente coupletten)
- Wij gaan staan voor het aansteken van een extra kaars, voor allen wier namen niet genoemd zijn.  
 
Lofzang NL 727:1,2
1 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Slotlied (staande): ELB 411

Refrein:

Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,

en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:

 

Refrein

Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer eraan.

Heffen wij dit loflied aan:

Refrein

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel Variaties over Psalm 43 Klaas Bolt (1927-1990)

Nabestaanden worden uitgenodigd om de kaars voor hun dierbare mee naar huis te nemen. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie of thee te blijven drinken.

 

U kunt de complete dienst de komende drie maanden (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl


MEDEDELINGEN
Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken. Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.Na het groeten bij de uitgang blijft de predikant nog enige tijd in de kerk voor vragen, opmerkingen, gesprek of gebed.
Vesper
Vanavond om19:00 uur gaat proponent Simone Voskuil uit Berkel en Rodenrijs voor in de vesper.
Samen eten in de Voorhof
Dinsdag 28 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45, einde 19:15 uur. Prijs: 7,50 €.
Vandaag kunt u zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven.
Kringen
ABC-cursus christelijk geloof: woensdag 29 november 20:00 uur.
 
Ontmoetingsmoment
Woensdag 29 november 20:00-21:30 uur; bedoeld voor gemeenteleden die het fijn/leuk vinden om eenmalig een avond in gesprek te gaan met anderen over leven, geloof en kerk. Dit jaar doen we dat aan de hand van het thema “Open huis”. Wat betekent gastvrijheid voor ons, hoe kunnen we ons daarin oefenen,  hoe kunnen we als kerk een ‘open huis’ zijn? U bent van harte welkom! Leiding ds. Leneke Marchand. Graag opgeven bij Judy van Engeldorp Gastelaars, tel. 06-40298957. Zonder opgave komen kan ook.

 

Talenten gezocht!

Wilt u nog meedoen aan het kinderkerstfeest (dit jaar een talkshow 'Het tiende uur' op zondag 17 december rond 16:00 uur)?  We zijn op zoek naar hulp in allerlei soorten en maten! Je kunt meespelen in een rol met of zonder tekst, meezingen in het projectkoor, helpen in de voorbereiding (filmpje maken, kleding doorpassen met de kinderen) of op de dag zelf met het inrichten van de kerk. Meld je aan bij de leiding van de kinderkerk. We hopen op jullie enthousiasme!

 

Klussers en verhuizers gezocht!

Ons gemeentelid Arash, afkomstig uit Iran, verblijft tijdelijk in het AZC in Zeewolde met zijn zoontje Mahdi (9 jaar). Begin december krijgt hij een nieuwe woning. Hij heeft hulp nodig bij het verhuizen en inrichten van de woning. Wie heeft zin en tijd om hem een (zater)dag te helpen? Opgave en informatie bij de diaconie: Cor Hoek, (070) 415 11 15 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

ACTIE SCHOENENDOOS
Laatste gelegenheid om uw gevulde schoenendoos in te leveren: volgende week zondag, 3 december!

 

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.