home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 3 december 2017

Zondag 3 december 2017

in de Oude of Martinikerk                                                  

- Eerste zondag van de Advent -

 

Viering van de maaltijd van de Heer

 

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars

Lector: Mariska Roozendaal

 

Organist: Hans Houtman

Orgelspel Nun komm der heiden Heiland, BWV 659- J.S. Bach (1685-1750)

 

Welkom

 

Aansteken van de eerste adventskaars

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: Psalm 25a:1 (Mijn ogen zijn gevestigd)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                    en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                    Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                    Amen

allen gaan zitten

 

Gebed van toenadering: NLB psalm 25a:2 (Maar wees mij dan genadig)

 

Woorden ten leven: Romeinen 13, 11-14

 

NLB 445: 1 (De nacht is haast ten einde)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen

Adventslied

                                   

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40:1-11

 

Lied: NLB 444: 1,2,3 (Nu daagt het in het oosten)

 

Schriftlezing Nieuwe Testament Matteüs 21: 1-9

 

Lied: NLB 444:4,5

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek (Gavotte in F-major- S. Wesley (1766-1837))

 

Lied: NLB 435 (Hef op uw hoofden, poorten wijd)

 

Mededelingen

Aankondiging collectes

De eerste collecte is voor kerstgiften. Kerst is een feestelijke periode in het jaar. In de kerk vieren we het kerstfeest en in de huiselijke kring doen we wat extra door een kerstmaaltijd klaar te maken. Maar wat als je bijna geen geld hebt om iets te vieren? De diaconie zorgt er voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met kerst een extraatje krijgen.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

 

De kinderen uit de kinderdienst komen terug in de kerk.

 

***

 

Viering van de Maaltijd des Heren

 

Vredegroet (allen staan)

V.:        De vrede van Christus is met u!

A:        Zijn vrede ook met u!

V.:        Wenst elkaar vrede.

 

Uitwisseling van de vredegroet, allen gaan zitten

 

Inzettingswoorden

 

Gereedmaken van de tafel onder het zingen van: LB 117d (Laudate omnes gentes; Loof alle volken de Heer)

 

Gebed over de gaven

 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Nodiging door Voorganger:

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van

het Lam. Komt dan, want alle dingen zijn gereed.

 

Gemeenschap van brood en wijn, lopend (tijdens de viering zingen wij: NLB 377 (Zoals ik ben kom in nabij) en 16d (Behüte mich Gott)

 

Dankgebed

 

Zingen: NLB 440: 1 (Ga, stillen in den lande) (Staande)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

 

Orgelspel

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

Voorbede

Na afloop van de dienst zal de predikant en een lid van de gebedsgroep in het koor aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden heilzaam kan zijn. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 

20+ Lunch

Om 11.45 uur begint de 20+ lunch in de Voorhof. Welkom!

 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Els van der Wolf-Kox voor in de vesper.

 

Koffieochtend

Morgen (maandag 4 december) bent u van 10-12 uur weer welkom voor een kopje koffie of thee in de Voorhof.

 

Kinderkerstfeest

Vandaag van  11:30 tot 12 uur oefent het projectkoor voor het kinderkerstfeest hier voor in de kerk, bij de piano.

Volgende week zaterdag, 9 december is er de generale repetitie voor het kinderkerstfeest en het projectkoor, van 10 – 12 in de kerk. Volgende week zondag, 10 december is er nog een laatste korte doorloop en oefenmoment voor het projectkoor, vanaf 11:30 in de kerk.

 

Boekentafel

Op zondag 10 december zal er na de dienst een speciale boekentafel plaatsvinden geheel in het teken van de kerst.

Hier kunt u terecht voor boeken, kaarten en kerstcadeaus.

 

Lichtjes in de kerstboom worden aangestoken

Vrijdag 8 december om 17:00 uur wordt de kerstboom vóór de kerk uit Hranice feestelijk aangestoken. De gemeente LeidschendamV00rburg nodigt u uit aanwezig te zijn.

 

Gezocht: gemeenteleden die een gedicht willen voordragen..

…tijdens de diaconale kerstviering voor de ouderen op woensdagmiddag 13 december. Opgave bij Germa Nauta (070-3866152) of Ans Verschoor (070-3870465)

 

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. H.M. (Leneke) Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. W.F. (Giel) Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.