home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 24 december 2017 om 23 uur

Kerstnachtdienst 2017

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

“Vrees niet…”

 

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Bep van Sloten-van de Munt

Organist: Hans Houtman

Trompet: André Leer

Met medewerking van het Martini Ensemble onder leiding van Jeroen Bosman

 

Eenmalige gast, vaste bezoeker, zoeker of overtuigd gelovige: van harte welkom in deze kerstnachtdienst! Fijn dat u gekomen bent om het kerstfeest te vieren. In deze dienst zingen we klassieke kerstliederen en luisteren we naar het kerstevangelie.

 

Zou u uw mobiele telefoon uit willen zetten?

Voor aanvang van de dienst

Zingen: Lied 481 

 

2 Hij, die heerst op 's hemels troon,

Here Christus, Vaders Zoon,

wordt geboren uit een maagd

op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,

tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen d’eer

van de nieuw geboren Heer!

 

3 Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,

dat wij ongerept en rein

nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de englen zingen d’eer

van de nieuw geboren Heer!

 

Martini Ensemble: In the bleak mid-winter, Harold Darke 

 

Begroeting

 

Stilte

 

Introïtus: Lied 477 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

            2 De hemelse englen

            riepen eens de herders

            weg van de kudde naar 't schamel dak.

            Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!

            Komt, laten wij aanbidden,

            komt, laten wij aanbidden,

            komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

3 Het licht van de Vader,

licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                    en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                    Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                    Amen

allen gaan zitten

 

Gebed van de Kerstnacht

 

Martini Ensemble: Star Carol –John Rutter

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 7:1-4 en 10-14

 

Zingen: Lied 473

 

            2  Die roos van ons verlangen,

            dat uitverkoren zaad,

            is door een maagd ontvangen

            uit Gods verborgen raad.

            Maria was bereid,    

            toen Gabriël haar groette

            in 't midden van de tijd.

 

            3  Die bloem van Gods behagen

            heeft, naar Jesaja sprak,

            de winterkou verdragen

            als allerdorste tak.

            O roos als bloed zo rood,

            God komt zijn volk bezoeken

            in 't midden van de dood.

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 2:1-11

Martini Ensemble: Motet no.5/6 “wees niet bevreesd”, Melchior Franck

Vervolglezing Nieuwe Testament: Lucas 2:12-16

Zingen: Lied 503

1 Allen

                2 Mannen

                Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.

                De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:

                dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,

                wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

                3 Vrouwen

               Hier tussen de schapen is Hem uit het hout

                van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.

                Die is deze herder tot eerste tehuis;

                en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

                4 Allen

                Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,

                zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.

                Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,

                Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

 

Preek: ‘Vrees niet”

 

Martini-ensemble: Coventry Carol  - Martin Shaw 

Zingen: Gezang 141 (Liedboek voor de Kerken)

 

2  Voor ik als kind ter wereld kwam,

zijt Gij voor mij geboren.

Eer ik een woord van U vernam,

hebt Gij mij uitverkoren.

Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,

werd Gij een kindje, arm en naakt,

hebt Gij U mij gegeven.

 

3  Temidden van de nacht des doods

zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt

en 't ware licht in mij ontsteekt,

hoe heerlijk zijn uw stralen.

 

Aankondiging van de collectes

Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. Met deze collecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië. Van harte aanbevolen!

 

Inzameling van de gaven

 

Martini Ensemble: ‘O little One Sweet – J.S. Bach

 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

                Onze Vader, die in de hemelen zijt,

                uw naam worde geheiligd;

                uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

                gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

                Geef ons heden ons dagelijks brood;

                en vergeef ons onze schulden,

                gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

                en leid ons niet in verzoeking,

                maar verlos ons van de boze.

                Want van U is het koninkrijk,

                en de kracht en de heerlijkheid

                tot in eeuwigheid. Amen.

 

Zingen: Lied 483

1 Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

 

2 Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,

wordt G’op stro en in doeken gelegd.

Leer m’ U danken daarvoor.

Leer m’ U danken daarvoor.

 

3 Stille nacht, heilige nacht!

Vreed’en heil wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld:

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

                Amen, Gode zij eer

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

 

Zingen: ‘Ere zij God!’

Ere zij God, ere zij God

in den hoge, in den hoge, in den hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,

ere zij God in den hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,

Vrede op aarde, vrede op aarde!

In de mensen, in de mensen, een welbehagen

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God!

In den hoge, in den hoge, in den hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,

in de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. H.M. (Leneke) Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. W.F. (Giel) Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MEDEDELINGEN

Welkom in de kerk. Hier is elke zondag een dienst om 10:00 uur met kinderdienst (voor kinderen in de basisschoolleeftijd) en oppas voor de kleinsten, en een avonddienst om 19:00 uur. Hebt u vragen, stel ze gerust aan de ouderling bij de uitgang.

De komende tijd in de Oude Kerk

• Morgen om 10.00 uur bent u/zijn jullie ook van harte welkom in de feestelijke Kerstmorgendienst. Onze wijkpredikante Leneke Marchand gaat daarin voor.De Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman luistert deze dienst muzikaal op.

• Zondag 31 december  2017 10:00 uur: ds. Giel Schormans met het verhaal  van Simeon en Hanna in de tempel.

•Zondagavond 31 december  2015 19:00 uur: met ds. Els van der Wolf-Kox sluiten we het jaar af in een ingetogen sfeer.

• Maandag 1 januari 2018 11:00 uur: nieuwjaarsbrunch in de kerk.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegend Kerstfeest.

Altijd Welkom!