home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 31 december 2017

Zondag 31 december 2017
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- Zondag na Kerst -
 
Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Ronald Schippers
Lector: Marska Koning- Roozendaal
Organist: Jan Droogers
 

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: psalm 111:1,2 (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
 
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lezing van het Gebod

Lied Gezang 26:1,2,3 (Liedboek voor de Kerken)

1Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
 
2 Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.
 
3 Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treˆn.
 
Gebed bij de opening van het woord
 
Met en voor de kinderen
Kinderlied: Luidt klokje klingelingeling
 
Luidt klokje, klingelingeling, luidt klokje, kling.
Laat de boodschap horen:
Jezus is geboren.
Voor die blijde klanken
willen wij God danken.
Luidt klokje, klingelingeling,
luidt klokje, kling.

Schriftlezing: Jesaja 61,10-62,3

Lied 770:1,2 (de Here, de heerser der aarde…)

Schriftlezing: Lukas 2: 22-40

Lied 770:3,4

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek

Lied Gezang 498:3,4,5 (Hef uw hoofden, kleine mensen)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor de diaconie op landelijk niveau, waaraan wij als Voorburgse diaconie meebetalen. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Psalm 90: 1,2 (Gij zijt geweest, o Heer…)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Orgelspel

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

 

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

Oudjaarsavonddienst in Oude Kerk

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Els van der Wolf-Kox voor in de oudjaarsavonddienst voor beide wijkgemeenten. We staan stil bij psalm 121.

Maandag 1 januari

Morgen is er om 11:00 uur een morgengebed door ds. Leneke Marchand en is er gelegenheid om elkaar het goede toe te wensen en wat te eten.

Dienst met Cantate van Telemann

In de avonddienst op 7 januari om 19:00 uur wordt de cantate 'Ihr Völker hört' van G.P. Telemann uitgevoerd door Gelske van der Duin (alt), René van der Duin (fluit) en Hans Houtman (orgel).

Samen eten

De eerstgvolgende maaltijd is dinsdag 9 januari, een 3-gangenmenu voor € 7,50. Inloop 17.15 uur, aanvang 17.45 uur.  Opgeven t/m de zaterdag 7 januari bij:

Janny tel. 3861534  email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lenne tel: 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koffiemorgen

Elke eerste maandag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Voorhof van harte welkom voor koffie, iets lekkers en gesprek. Echter niet op 1 januari. We starten op maandag 5 februari.

De kerkenraad wenst u een goed uiteinde en een gezegend nieuw jaar!

 
Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.