home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 14 januari 2018

Zondag 14 januari 2018

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

- 2e zondag van de Epifanie -

 

In deze dienst zullen Arjan van Mourik en Thilly Walvoort bevestigd worden in het ambt van ouderling. Herbevestigd worden Cor Hoek en Judy van Engeldorp Gastelaars. Els Beimers, Louis Cosman, Nicolette van Varik, Adrie Walraven nemen afscheid van de kerkenraad

 

Voorganger: ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Dirma Rederlijkheid-Gerritse

Lector: Paula van Essen

Organist: Hans Houtman

Saxofoon: Mario Cosman

 

Orgelspel Nun danket alle Gott, BWV 657- Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Intochtslied: Psalm 34: 1,4

 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed – stil gebed

Gesproken kyrië

 

Gezongen kyriëgebed LB 1005: 1,3,4 (Zoekend naar licht)

 

Glorialied LB 915 (Nobody knows)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Met en voor de kinderen (Vandaag is er Godly Play over het sacrament van de Doop. Ouders kunnen hun kinderen na afloop van de dienst in de Voorhof ophalen)

 

Kinderlied: Hemelhoog 524:1,2 (Ik zal er zijn voor jou)

Ik zal er zijn voor jou

Zo heeft de Heer gezegd

Ik zal er zijn voor jou,

met vrede en met recht.

 

Ik zal er zijn voor jou

met wijn en stukje brood.

Ik zal er zijn voor jou

mijn liefde is zo groot.

 

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5

 

Schriftlezing: Johannes 2: 1-11

 

Lied: LB 525 allen 1, vrouwen 2, mannen 3, allen 4,5 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek People -Bob Marrell

 

Lied LB 653: 1,5 (U kennen, uit en tot U leven)

***

Dienst van de bevestiging

 

Afscheid aftredende ambtsdragers

 

Lied Psalm 90:8 (Laat, Heer, uw volk)

 

Presentatie van de nieuwe ambtsdragers

 

Opdracht, gebed en gelofte

 

Bevestigingsgebed en handoplegging

Lied LB 363:1 (Dat 's HEEREN zegen op u daal')

 

Verwelkoming en aanvaarding (gemeente gaat staan)

Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in zijn ambt?

Antwoord: ja, van harte!

Lied LvdK 400:12 (Geloofd, gezegend zijt gij Heer)

Geloofd, gezegend zijt Gij, Heer, halleluja,

wij brengen U de lof en eer, halleluja.

Wij willen, nederig en klein, halleluja,

de dienaars van Uw grootheid zijn, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

***

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Aankondiging collecten en mededelingen

 

De eerste collecte is voor Sociaal Fonds Leidschendam Voorburg. Het fonds verleent financiële hulp aan inwoners die door bijzondere oorzaken in financiële problemen zijn geraakt. Voorwaarde is dat er geen andere bestaande voorzieningen zijn waarop een beroep gedaan kan worden. De situatie waarin men terecht gekomen is mag niet verwijtbaar zijn en de bijdrage moet een structurele oplossing bieden (www.lv.nl).

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de kinderkerk)

 

Slotlied (staande): LvdK 476: 5 (Levensvorst, U loven de geslachten)

Levensvorst, U loven de geslachten,

en tot uw verborgen tijd

blijft de bruid uw wederkomst verwachten,

't einde van haar bange strijd.

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,

uit die hoge heilsverwachting leven,

tot zij op de jongste dag,

met U triomferen mag.

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

 

Orgelspel Fuge e-moll, BWV 548- J.S. Bach (1685-1750)

 

U kunt de complete dienst de komende vijf weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via

www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten en koffie, thee of limonade te drinken.

Misschien ben u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

Om 12:00 uur is er lunchgroep voor ouders en jonge kinderen o.l.v. ds. Marchand met als thema: Bijbel lezen.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur is ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer voorganger in de vesper.

Volgende week zondag 21 januari: Open Huis Dienst

Hebt u naar de Kerkproeverij op 10 september een gast meegenomen, die de dienst naar meer vond smaken? Heb je iemand uitgenodigd, die wel mee wilde, maar verhinderd was? Hebt u niemand durven vragen, of wist u niemand, en bent u inmiddels wel zo ver, misschien aangestoken door het succes op 10 september? Zag u met Kerst iemand in de kerk, waarvan u dacht: die wil misschien nog wel eens een keer komen? Is er iemand, die u al een tijd lang mist in de diensten? Op 21 januari is er een Open Huis dienst. Qua PR niet zo groot opgezet als de Kerkproeverij, maar evengoed een geschikte, laagdrempelige dienst om iemand (nogmaals) voor uit te nodigen. Wie zit er op uw/jouw uitnodiging zit te wachten?

Kringen

Geloofsverdieping I maandag 15 januari 20:00 uur.

Geloofsverdieping II dinsdag  16 januari  10:00 uur.

Bijbellezen: woensdag 17 januari 10:00 uur (dus niet 24/1!)

Groeigroep

Vanavond om 20:00 uur bij Hans en Joke Verstraate, Zegtruststraat 5.

Film in de Koningkerk
Woensdag 17 januari 19:30 uur: The bucket list, film plus nagesprek.

Twee totaal verschillende mannen hebben te horen gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben. Wat willen ze samen nog ondernemen en waarom?

Lezing door ds. Giel Schormans
Donderdag 18 januari, van 20:00 tot 22:00 uur, spreekt onze wijkpredikant ds. Giel Schormans in de Voorhof over het onderwerp ´Mens tussen God en duivel´: de actualiteit van Luthers omgang met twijfel en aanvechting. Georganiseerd door de Confessionele vereniging.

 

Ontmoetingsmoment

Voor wie laagdrempelig en eenmalig eens in gesprek wil gaan, mensen wil leren kennen, of voor wie aangesproken is door het thema: 'Open huis', o.l.v. ds. Giel Schormans. Opgave bij  Judy van Engeldorp, 06-40298957.

Datum: woensdag 24 januari 15:00-16:30 uur.

Bijbels dagboek

Er is nog een beperkt aantal Bijbelse Dagboekjes voor 2018 beschikbaar, voor een door u te bepalen prijs. De opbrengst is voor de diaconie. Informatie bij Cor Hoek

 

U en jullie allen nog een goede  zondag gewenst!

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.