home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 21 januari 2018

Zondag 21 januari 2018

Open Huis

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger: ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Els Schippers-Gijsbers     

Lector: André Sjoerdsma

Organist: Jan Droogers

 

 

VOOR HET EERST?

 

Voor het eerst of na lange tijd weer in de kerk? Of bent u of jij er elke week?We zijn hier allemaal te gast bij God. Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt gewoon ergens aanschuiven. Op deze orde van dienst, een soort programma van de kerkdienst, is te lezen wat er gaat gebeuren. De liederen worden geprojecteerd op de beamer. De kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst. Ook de tieners gaan naar hun eigen ruimte, de tienerkerk. Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel.

 

Muziek

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Aanvangspsalm: 139:1,2 (Heer, die mij ziet zoals ik ben…)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

                        en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Inleiding

Woorden ten leven

Zingen: Lied 1010:1,3,4

 

Moment met de kinderen

Kinderlied

1 Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid

en dit alles krijgt u bovendien, hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja (4x)

2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Refrein

3 Bid en je zal gegeven zijn, zoekt en je zult het zien,

klopt en de deur zal voor je opengaan. Hallelu, halleluja.

Refrein

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom! De tieners zijn welkom bij de tienerdienst.

 

Gebed (om de leiding van de Heilige Geest)

 

Schriftlezing: Marcus 1: 14-20

 

Zingen: Lied 531 (Jezus die langs het water liep)

 

Preek

 

Muziek

 

Zingen: Ionabundel 40 (Wil je opstaan en mij volgen)

 

1. Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam?

Wil je dienen in 't verborgen zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?

Zul je geven wat ik vind in jou en jij in mij?

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Mannen:

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Vrouwen:

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Allen:

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
 

Aankondiging collecte en mededelingen

De eerste collecte is voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam. In de havens van Rotterdam-Rijnmond helpt de kerk zeelieden van schepen die onder goedkope vlag varen of die vanwege bepaalde gebreken aan de ketting liggen. Zij worden vaak slecht betaald en spreken hebben diverse nationaliteiten, waardoor er nogal eens communicatieproblemen zijn. De diaconaal werker bezoekt zeelieden in het ziekenhuis, of in de gevangenis, waar ze vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen. Ook wordt hulp verleend bij problemen rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Ophalen van de collecte

 

Zingen: Lied 416 (Ga met God)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door het zingen van drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

U kunt de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade met wat lekkers.

Hebt u vragen, spreek iemand met een badge aan.

 

Vesper

Vanavond om 19.00 uur is er in deze kerk nog een dienst. Dit is een korte, meditatieve viering in het koor van de kerk.  Ds. Adrie Sterrenburg is de voorganger.

 

Gebedsdiensten voor de eenheid van de christenen

De Raad van Kerken in Nederland heeft de week van 22-28 januari 2018 uitgeroepen als de Week van gebed voor de eenheid. Het thema is “Recht door zee” (Exodus 15: 1-21), aangereikt door de kerken uit het Caraïbisch gebied.

In Leidschendam-Voorburg zijn 2 diensten:

 

Woensdag 24 januari om 10:30 uur in De Mantel, Klaverweide 54 Voorburg, voorgangers ds. Giel Schormans en pastor Paul Sas.

 

Zondag 28 januari om 19:00 uur in de Petrus en Paulus kerk, Sluiskant 29, Leidschendam, voorgangers ds. Antje van der Hoek en ds. Giel Schormans.

 

Kringen

Bijbellezen: dinsdag 23 januari 20:00-21:30 uur

ABC-cursus christelijk geloof woensdag 24 januari 20:00 uur

 

Ontmoetingsmoment

Voor wie eens in gesprek wil gaan, mensen wil leren kennen, en voor wie aangesproken is door het thema: 'Open huis', o.l.v. ds. Giel Schormans. Opgave bij  Judy van Engeldorp, 06-40298957. Ook zonder opgave kun je toch nog aanschuiven.

Datum: woensdag 24 januari 15:00-16:30 uur in de Voorhof.

 

Gebedsbijeenkomst

Op donderdag 25 januari is er opnieuw een gezamenlijke gebedsbijeenkomst met christenen uit Leidschendam en Voorburg. Hier ben je van harte voor uitgenodigd!

De bijeenkomst wordt georganiseerd om als christenen uit Leidschendam en Voorburg te bidden voor verschillende onderwerpen.

Donderdag 25 januari van 20:00 tot ca. 21:00 uur, zaal is open vanaf 19:30 uur, in de Voorhof.

 

Samen eten

Aanstaande dinsdag 23 januari kunt u weer eten in de Voorhof, een 3-gangenmenu voor € 7,50. Inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur.  U kunt zich vanmorgen nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

 

Nationale Holocaustherdenking

Zondag 28 januari 2018: Nationale Holocaust Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam. De Herdenking begint om 11.30 uur en zal rond 12.15 eindigen.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.