home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 4 februari 2018

Zondag 4 februari 2018
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 5e zondag na epifanie -
Viering Heilig Avondmaal

                       

Voorganger: ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Bep van Sloten – van de Munt
Lector: Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist: Hans Houtman

Orgelspel: Canon in D -J. Pachelbel (1653-1706)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 116: 1,2,3

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:                 die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                         die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                         en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                         Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                         Amen

allen gaan zitten

Kyriegebed en Glorialied afgesloten met LB 299e

Glorialied: 299e (Glorie, glorie aan God hoog in de hemel)

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen

Kinderlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’

Schriftlezing Nieuwe Testament Marcus 1: 29-39

Lied: 837:1,2 (Iedereen zoekt U…)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgel: Freu dich sehr, o meine Seele - H. Fryklöf (1882-1919)

Lied: Gezang 435:4,3 (liedboek van de kerken)

4 Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duiv'len bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,
Heer, vervul Gods raadsbesluit!
 
3 Zie ons lijden, Heer, tezamen
met de ganse creatuur;
zie toch, hoe uw erfgenamen
zuchtend uitzien naar het uur,
dat zij 't juk af mogen schudden,
het vernederende juk
der vergeefsheid, ach wij bidden:
breek het stuk, Heer, breek het stuk!

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor het ouderenwerk. De wijkdiaconie organiseert o.a. bezoekwerk, vervoer naar de kerk, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

                                                           ***

Viering van de Maaltijd des Heren

Vredegroet (allen staan)
V.:         De vrede van Christus is met u!
A:          Zijn vrede ook met u!
V.:         Wenst elkaar vrede.
Uitwisseling van de vredegroet, allen gaan zitten

Nodiging en onderwijzing

Gereedmaken van de tafel onder het zingen van: ELB 226 (de kracht van uw liefde)

1) Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
 
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
 
Heer, kom dichterbij / dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
 
(Refrein 2x)
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Gebed over de gaven

Belijdenis van het geloof (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde
en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer, die ontvangen is van de H.Geest,
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft.
Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel,
zittende aan de rechterhand van God de almachtige Vader
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen
vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

NODIGING

De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt wie gedoopt is uit, jong en oud en ook hen die vanmorgen te gast zijn in onze gemeente.

Komt, want alle dingen zijn gereed.

Gemeenschap van brood en wijn, lopend (tijdens de viering zingen wij: NLB 377 (Zoals ik ben kom in nabij) en 16d (Behüte mich Gott)

(De gemeente komt van achter uit naar voren, begeleid door de ouderling)

Dankgebed

Zingen: Lied 150a: 1,2 (Geprezen zij God)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel: Praeludium in E - V. Lübeck (1654-1740)

Na afloop van de dienst zullen de predikant en een lid van de gebedsgroep in het koor aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden met een broer of zus in het geloof, heilzaam kan zijn. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.
 
U kunt de complete dienst de komende vijf weken   (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via
www.   kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij de ouderling van dienst of bij de statafel in de Voorhof.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Els van der Wolf-Kox voor in de vesper.

Koffiemorgen

Maandag 5 februari (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Sanseveria
Dinsdag 6 februari van 14:00-16:00 uur: een presentatie ”Zeeland heeft van alles wat”, door dhr. Simon van der Burg.
Informatie bij Ans Verschoor, tel. 070 387 0465.

Catechesatie voor tieners

Maandag 5 februari 19:00-20:15 uur.

ABC-cursus

Woensdag 7 februari 20:00-21:30 uur.

Kerkbalans

Wilt u uw toezegging voor 2018 doorgeven, hetzij via internet, hetzij via het formulier dat bij u is bezorgd.

 

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

Meer informatie of gesprek: www.oudekerkvoorburg.nlfacebook.com/martinigemeentevoorburgwww.protestantsegemeentevoorburg.nl Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.