home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 18 februari 2018

Orde van dienst 18 februari 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- 1e zondag van de veertigdagen-

Voorganger:                       ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:       Ronald Schippers
Lector:                                André Sjoerdsma
Organist:                            Jan Droogers
 
Orgelspel
 
Welkom
 
Moment van stilte en inkeer
 
Intochtslied: Psalm 27:1,6 (Mijn licht, mijn heil is Hij..)
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
 
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen
 
allen gaan zitten
 
Drempelgebed: Lied 836:1 (O Heer, die onze Vader zijt)(op de melodie van Gezang 463 LvK)
 
Kyriegebed, na iedere gebedsintentie: Lied 367d
                       
Zingen: Lied 1005:1,2,3 (Zoekend naar licht…)
 
Gebed bij de opening van het woord
 
Met en voor de kinderen
Kinderlied: MaW 24:1,3 (Ik zal er zijn voor jou)
 
1 Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.
 
3 Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
 
Eerste Schriftlezing: Genesis 3:1-7
 
Lied 556:1,2 (alles wat over ons geschreven is…)
 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 4:1-11
 
Lied 556: 3,4,5
 
Schriftuitleg en verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied ELB 246
I
k bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming             )2x
ik bouw op U en ga in uwe naam                                  )
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning                    )2x
ik bouw op U en ga in uwe naam                                  )
Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan                    )2x
in rust met U die mij hebt voortgeleid.                        )
 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
 
Aankondiging collecten en mededelingen
 
De eerste collecte is voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.
Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)
 
Zingen Lied 870: 1,2,3 (Heilige God, geprezen zij)(staande)
 
Wegzending en Zegen
 
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                     Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN 18 februari 2018

Nieuwe opmaak orde van dienst

Een gevouwen orde van dienst betekent veel werk voor de vrijwilligers van het kerkelijk bureau. Als experiment proberen we een aantal weken een nieuwe –minder bewerkelijke – opmaak.

Extra deurcollecte in de 40-dagentijd

Deze is bestemd voor de Stichting Kids in Kenia voor de aanschaf van schoolmeubelen. Dick en Anja Hagedooren zijn hierbij betrokken. De opbrengst zal worden verdubbeld door Wilde Ganzen. Een nieuwsbrief hierover is nog beschikbaar. Zie ook www.kindsinkenia.nl. Speciaal in de 40-dagentijd, die zich kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen, vraagt de diaconie hiervoor uw bijdrage.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. J. Maasland uit Scheveningen voor in de vesper.

Catechesatie voor tieners

Maandag 19 februari 19:00-20:15 uur o.l.v. ds. Leneke Marchand.

ABC-cursus

Woensdag 21 februari 20:00-21:30 uur.

Overleg Halle-groep

Maandag 19 februari, 20:30 uur in de Voorhof. Voorbereiden van het programma voor het weekend van 25-28 mei, waarin vrienden uit onze partnergemeente van de Marktkirche Voorburg bezoeken.

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

Kruiswegstaties

Bij de ingang van de kerk vindt u in deze tijd afbeeldingen van een kruiswegstatie uit onze verzameling. Deze week is dat de bekende statie van Jan Toorop uit de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek. Het zijn krijttekeningen in de art-nouveau-stijl.

Op de zaterdagen 24 en 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Als u hierbij wilt assisteren, neemt u dan contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Voor het eerst in de kerk?

Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je   kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit papier staat het   ‘programma’ van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De   liederen worden geprojecteerd op de beamer. Voor wie liever uit een liedboek   zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de koster. Er zijn in de dienst   twee collectes: de een voor een goed doel en de ander voor onze kerk: deze   zijn uiteraard vrijwillig.

De kinderen hebben een bijzondere plek in de   kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een   kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de Voorhof (het   bijgebouw tegenover de kerk), tijdens de collecte komen ze terug. Ook de   tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de kinderen tot   4 jaar is er oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk). Daar gaan   zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Tijdens   het laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen   in de zegen.

Toiletten zijn in de hal van de kerk   aanwezig. In de Voorhof is een statafel waar u na de dienst desgewenst   informatie kunt krijgen over onze gemeente of over het christelijk geloof.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.