home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 11 maart 2018

Orde van dienst zondag 11 maart 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- 4e zondag in de veertigdagen-

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        Carel de Villeneuve
Lector:                                   Rosalie van Mourik
Organist:                              Jan Droogers

Orgelspel Voor de dienst
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Psalm 63:1,2 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen
(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen
allen gaan zitten
Drempelgebed – stil gebed-
Zingen: Gezang 449:1,3,4 (LvK)

1  God enkel licht, wiens aangezicht

zo blinkend is van luister,

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn,

vervallen aan het duister.

 

3  Heer, waar dan heen? Tot U alleen!

Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon,

de weg ons weer ontsloten.

 

4  Ja, amen, ja, op Golgotha

stierf Hij voor onze zonde.

Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed

en reinigt ons van zonde.

Woorden ten leven

Gezang 449:5     

God onze Heer, wil tot uw eer

ons klein geloof versterken.

Dan zullen wij, Hem, waarlijk vrij,

volgen in goede werken.

Gebed bij de opening van het woord

De vierde kaars wordt aangestoken

Kinderlied: MaW 24:1,3 (Ik zal er zijn voor jou)

1 Ik zal er zijn voor jou/ zo heeft de Heer gezegd.

  Ik zal er zijn voor jou,/  met vrede en met recht.

 

3 Ik zal er zijn voor jou/  een schaduw aan je zij.

  Ik zal er zijn voor jou/ Ik ben er altijd bij.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing: Johannes 6: 52-71

Lied 653:2 (Gij zijt het brood van God gegeven)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied: 576a:4,5 (Houdt Gij mij in uw hoede)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
 

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor het Binnenlands Diaconaat. Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. De kerken in Almere staan mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt, een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Hiervoor vragen wij uw bijdrage!

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen Psalm 75:1 (staande) (U alleen, U loven wij)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                       Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

 

Extra deurcollecte in de 40-dagentijd

Deze is bestemd voor de Stichting Kids in Kenia voor de aanschaf van schoolmeubelen. Voor elke euro die u geeft draagt Wilde Ganzen 50 cent bij. Een nieuwsbrief hierover is nog beschikbaar. Zie ook www.kindsinkenia.nl. Speciaal in de 40-dagentijd, die zich kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen, vraagt de diaconie hiervoor uw bijdrage. Vandaag wordt na de kerkdienst in De Voorhof een korte presentatie verzorgd door Dick en Anja Hagedooren n.a.v. hun recente bezoek aan Kenia. Hartelijk welkom De collecte van de vorige drie weken heeft € 682,60 opgebracht.

 

Avonddienst: Wereldgebedsdag – Internationale Vrouwendag

Vanavond om 19:00 uur gaat Barbara Zwaan-van 't Veer voor.

Het thema is “En God zag dat het GOED was….”, een verwijzing naar het scheppingsverhaal. Een verhaal van verwondering, creativiteit en verantwoordelijkheid.

Op deze aarde mogen wij wonen en met elkaar medescheppers zijn in God’s goede schepping. Vrouwen uit Suriname hebben zich door het scheppingsverhaal laten inspireren. Hun inspiratie mogen wij laten doorklinken in stilte en gebed, in woorden en muziek, in kleuren en in licht.

 

Groeigroep

Vanavond om 20:00 uur, onderwerp: De hoop van de doop, 1 Petrus 3:18-22. Bij Liesbeth, Distelweide 53. Informatie bij Henny Touwen.

 

Samen eten

Dinsdag 13 maart, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

 

Bidstond

Woensdagavond 14 maart is er in de Oude Kerk een bidstond voor gewas en arbeid. Een korte dienst waarin we bidden om een zegen over ons werk. Deze dienst begint om 19.30 uur (en niet zoals in de kerkwijzer vermeld om 19.00 uur). Ds. Schormans gaat voor.

 

Film "Hier ben ik",  met nagesprek

Woensdag 14 maart 19:30 uur in de Koningkerk.

In deze film kijken we door de ogen van een aantal Bloemendalers mee, die worstelen met hun levens, waarin ambities en gejaagdheid de standaard zijn geworden. Zondags bezoeken zij de kerk in Bloemendaal waar dominee Ad van Nieuwpoort hen een alternatief biedt door zich te verdiepen in oude bijbelteksten, op zoek naar de simpele schoonheid van ons bestaan.

 

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

 

Kruiswegstaties

Bij de ingang van de kerk vindt u in deze tijd afbeeldingen van een kruiswegstatie uit onze verzameling. Deze week is dat een statie van de Belgische keramist Paul de Bruyne. Op de zaterdagen 24 en 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Als u hierbij wilt assisteren, neemt u dan contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

 

Paasgroetenactie voor gedetineerden.

De twee wijkdiaconieën van de PGV doen ook dit jaar weer mee aan de landelijke  Paasgroetenactie van Kerk-in-Actie, aansluitend bij het PKN-thema: “Onvoorwaardelijke liefde”. Deze en volgende week kunt u kaarten meenemen bij de diakenen. Dan heeft u even tijd om een persoonlijke wens te bedenken en komt de kaart tijdig voor Pasen aan en heeft u iemand die in de gevangenis zit, een persoonlijk teken van hoop gegeven.  Op de kaarten zit al een sticker met adres. Er zijn Engelstalige kaarten voor mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Daar is al een priority-zegel op geplakt. Nederlandstalige kaarten, die u zelf kunt frankeren, worden verspreid via het gevangenispastoraat. Meer informatie vindt u op de site www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

 

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.