home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 18 maart 2018

Orde van dienst zondag 18 maart 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- 5e zondag in de veertigdagen-

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        René van der Duin
Lector:                                   Paula van Essen
Organist:                              Hans Houtman

Orgelspel Voor de dienstPsalm 91- J. Zwart (1877-1937)
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Psalm 25a (Mijn ogen zijn gevestigd)
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen
(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen
allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed-

Zingen: lied 833 (Neem mij aan zoals ik ben)

Kyriegebed: na iedere bede zingen wij Lied 367d

Zingen: ELB 351 (Machtig God, sterke rots)

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.

Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,

prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

 

Gebed bij de opening van het woord

De vijfde kaars wordt aangestoken

Kinderlied: MaW 24:1,3 (Ik zal er zijn voor jou)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 2a

Lied 547: 1,2,3 (Met de boom des levens)

Schriftlezing: Johannes 12:20-33

Lied 547: 4,5,6

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639- J.S. Bach (1685-1750)

Lied 650: (De aarde is vervuld…) 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 allen

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is bestemd voor de Paaskaarten actie en de Paasgroeten aan gemeenteleden.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Lied 422:1,2 (staande) (Laat de woorden die wij hoorden)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel Cantilene- J. Rheinberger (1839-1901)

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

 

Extra deurcollecte in de 40-dagentijd

Is bestemd voor de Stichting Kids in Kenia voor de aanschaf van schoolmeubelen. Voor elke euro die u geeft draagt Wilde Ganzen 50 cent bij. Een nieuwsbrief hierover is nog beschikbaar. Zie ook www.kindsinkenia.nl. Speciaal in de 40-dagentijd, die zich kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen, vraagt de diaconie hiervoor uw bijdrage. De collecte van de vorige vier weken heeft € 964,27 opgebracht. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van het banknummer van de wijkdiaconie Martini NL 49 INGB 0000 5470 91 met vermelding 40-dg project.

 

Na de dienst: Lunch 20+ in de Voorhof

 

Muzikale vesper: 19.00 uur

Voorganger ds. Leneke Marchand, m.m.v. Capella Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman. Een bijzondere muzikale vesper in de veertigdagentijd. Miserere mei, ontferm U over mij is het thema. Capella Musica Aeterna zingt werken van Johann Michael Bach, van J. H. Schein en van Heinrich Schütz en dat belooft prachtig te worden. Welkom!

 

Kringen

  • Catechese voor tieners  maandag 19 maart 19:00-20:15
  • Bijbellezen dinsdag 20 maart 20:00-21:30
  • ABC-cursus woensdag 21 maart 20:00-21:45
  • Pesachmaaltijd woensdagmorgen 28 maart 10.00-12.00 uur (open voor iedereen, opgave bij Adrienne van Mourik of Netty Dondorp)

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

 

Kruiswegstaties

Bij de ingang van de          kerk vindt u in deze     tijd afbeeldingen van   een kruiswegstatie uit              onze verzameling. Deze week is dat de statie uit de St. Clemenskerk te Nes op Ameland, van de Duitse kunstenaar Eugen Keller. Op de zaterdagen 24 en 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Hiervoor is nog assistentie nodig!  Wilt u s.v.p. contact opnemen met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

 

Paasgroetenactie voor gedetineerden.

De twee wijkdiaconieën van de PGV doen ook dit jaar weer mee aan de landelijke  Paasgroetenactie van Kerk-in-Actie, aansluitend bij het PKN-thema: “Onvoorwaardelijke liefde”. Er is nog een beperkt aantal kaarten om mee te nemen. Wilt u de kaart uiterlijk 20 maart met een persoonlijke wens op de bus doen ? Dan heeft u iemand die in de gevangenis zit, een persoonlijk teken van hoop gegeven.

Op de kaarten zit al een adressticker. Er zijn Engelstalige kaarten voor mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Daar is al een priority-zegel op geplakt. Nederlandstalige kaarten, die u zelf kunt frankeren, worden verspreid via het gevangenispastoraat. Meer info:  www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Een Paaskaartgroet doet velen goed!

Rond de Oude Kerk en Paaskaart

Afgelopen week of volgende week wordt het Paasnummer van Rond de Oude Kerk bezorgd. Daarin vindt u ook een Paaskaart met uitnodiging voor de diensten in de Stille Week en Pasen. Er zijn volop extra kaarten gedrukt. Neem gerust een stapeltje mee om uit te delen aan vrienden en buren! Erratum. De dienst op stille zaterdag begint om 19.30 uur en niet om 20.00 uur zoals vermeld.

Vakantieweek voor senioren

In de nieuwe KerkWijzer en de ROK vindt u informatie over deze vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. Informatie en opgave bij Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.