home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 25 maart 2018

Orde van dienst zondag 25 maart 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- Palm- en Passiezondag-

-begin van de stille week-

Voorganger: Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: Els Schippers- Gijsbers
Lector: Thilly Walvoort en anderen                           
Organist: Hans Houtman

Op Palm- en Passiezondag gaan we als gemeente de stille of goede week in. Sinds de vierde eeuw ligt in deze dienst het accent op het lijden van Christus. Vandaag beproeven we deze oude gewoonte ook in de Oude Kerk. We concentreren ons op Christus’ koningschap én op zijn lijden.   Na de feestelijke intocht van de kinderen, die ons Jezus’ aankomst in Jeruzalem te binnen brengt, klinkt het hele lijdensevangelie uit Markus.

Orgelspel voor de dienst: O Mensch, bewein dein Sünde groß, BWV 622- J.S Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Lied Psalm 24: 1,5 (De aarde en haar volheid zijn)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed-

Woorden over de intocht: Zacharia 9: 9

De kinderen komen binnen onder het zingen van lied Hemelhoog 597 (Hosanna in de hoge)

Gesprek met de kinderen, het wisselen van de liturgische kleden

Kinderlied

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Markus 14: 1-31

Lied 558: 1,2 (Jezus, om uw lijden groot)

Schriftlezing: Markus 14: 32- 66

Lied 558: 5,6,8

Schriftlezing: Markus 14: 67- 15:32

Lied 558: 9,10

Schriftlezing: Markus 15: 33-47

Stilte

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel:Erbarme dich mein, O Herre Gott BWV 721- J.S Bach

Lied: LB 575: 1,3,6 (Jezus, leven van ons leven)

Overlijdensaankondiging

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Zij brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, geeft training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo'n vijftig landen en wil westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. (www.opendoors.nl).

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de jongste kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied LB 556:1,5 (Alles wat over ons geschreven is)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    

Orgelspel: Slotkoor uit de Matthäus-Passion, Wir setzen uns mit Tränen nieder- J.S. Bach

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

Extra deurcollecte in de 40-dagentijd

Is bestemd voor de Stichting Kids in Kenia voor de aanschaf van schoolmeubelen. Voor elke euro die u geeft draagt Wilde Ganzen 50 cent bij. Zie www.kindsinkenia.nl. De collecte van de vorige vijf weken heeft € 1220                 opgebracht. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van het banknummer van de wijkdiaconie Martini NL49 INGB 0000 5470 91 met vermelding 40-dg project.

Vesper: 19.00 uur

Vanavond is de voorganger ds. J. Maasland uit Scheveningen.

Diensten in de Stille Week en Pasen

Witte Donderdag 29 maart 19.30 uur: ds. H.M. Marchand Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 30 maart 10.30 uur in de Mantel: ds. W.F. Schormans Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag 30 maart 19.30 uur ds. W.F. Schormans

Stille Zaterdag 31 maart 19.30 uur ds. W.F. Schormans

Pasen 1 april 10.00 uur ds. H.M. Marchand

Paaskaart met uitnodiging voor diensten

Neemt u gerust nog een stapeltje kaarten mee om uit te delen aan vrienden en buren! Erratum. De dienst op stille zaterdag begint om 19.30 uur en niet om 20.00 uur zoals op de kaart vermeld.

Vorming en toerusting

  • Groeigroep vanavond om 20:00 uur, onderwerp: Leven in het licht van de eeuwigheid (1 Petrus 4:1-11). Bij Jeanette, Den Burghstraat 32. Informatie bij Henny Touwen.
  • Tienercatechese maandag 26 maart 19:00-20:15
  • Pesachmaaltijd woensdagmorgen 28 maart 10.00-12.00 uur, Voorhof (open voor iedereen, opgave bij Adriënne van Mourik of Netty Dondorp)
  • Lezing Confessionele Vereniging: Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker spreekt over De zonen Gods (Genesis 6:1-4). Woensdagmiddag 28 maart, van 14.00 tot 16.00 uur, Voorhof.
  • Op woensdagavond 11 april (Koningkerk; 20:00 uur) zal ds. Bas Plaisier, die een aantal jaren met zijn vrouw in Hongkong woonde en werkte, een presentatie geven over het christendom in China.

Samen eten

Dinsdag 27 maart, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Een 4-gangenmenu voor 7,50 €, lekker en gezellig. Vandaag nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

Kruiswegstaties

Bij de ingang van de kerk vindt u in deze tijd afbeeldingen van een kruiswegstatie uit onze verzameling. Deze week is het de kruisweg, geschilderd door Sjef Hutschemakers voor de St. Pieter te Maastricht. Op zaterdag 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Hiervoor is nog assistentie nodig ! Wilt u s.v.p. contact opnemen met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

Bloemgroet Pasen

Na de paasmorgendienst vraagt de diaconie weer uw medewerking voor het bezorgen van een bloemen-paasgroet aan zo'n 80 gemeenteleden. Bij voorbaat dank voor uw inzet.

Vakantieweek voor senioren

In de nieuwe KerkWijzer vindt u informatie over deze vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. Informatie en opgave bij Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115

Een feestelijke paasbrunch!

Na de Paasdienst bent u, samen met uw eventuele gasten, van harte welkom voor ontmoeting en een brunch, een vroege paaslunch, in de Voorhof. Als iedereen die komt iets te eten meeneemt voor zichzelf, zijn/haar gezin én voor een gast, dan is er genoeg te eten voor iedereen! Voor eieren, krentenbrood en iets te drinken wordt gezorgd. Opgeven op de flapover in de Voorhof. Informatie bij koster Jos of bij Adriënne van Mourik (070-3206557). Als u het leuk vindt om te helpen bij de paasbrunch kunt u zich ook bij hen melden.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.