home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst stille week 2018

Orde van de diensten op

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

Welkom in de diensten van de Stille Week, waarin we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden in de liturgische traditie als één dienst gezien, het zgn. Triduüm. De dienst op Witte Donderdag eindigt daarom niet met de zegen, maar met een avondgebed en in stilte, om aan te geven dat zij op Goede Vrijdag vervolgd wordt. De dienst van Goede Vrijdag begint en eindigt in stilte, evenals de dienst op Stille Zaterdag. Het slotaccoord, de viering van de Opstanding van onze Heer, vindt plaats op Paasmorgen.

Donderdag 29 maart 2018

- Witte Donderdag-

Voorganger:                           Ds. Leneke Marchand

Ouderling van dienst:            Ronald Schippers      

Organist:                                Hans Houtman

m.m.v.                                    de Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman

***

Orgelspel voor de dienst: O Traurigkeit, o Herzeleid, WO 7- J. Brahms (1833-1897)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Aanvangspsalm: Psalm 81:1,2 (Jubel God ter eer)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                    en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
                        en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                    Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed, stil gebed

Lied LB 571 (In stille nacht) cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4,5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 12: 17-28

Lied Psalm 81: 8,9

Schriftlezing: Johannes 13:1-17

Lied LB 569 (Toen Jezus wist)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Herzlich tut mich verlangen, Op. 122 - J. Brahms (1833-1897)

Lied LB 838:4 (Wij danken U, o liefde groot)

Viering van de Maaltijd des Heren

Inzettingswoorden

Vredegroet

V.:       De vrede van Christus is met u!
A:        Zijn vrede ook met u!
V.:       Wenst elkaar vrede.
(We geven de hand en wensen ‘de vrede van Christus’)

Gebed over de gaven

Collecte Tijdens de collecte zingt de cantorij: Ave Verum Corpus- W.A. Mozart (1756-1791)

Voorbeden

– Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Gemeenschap van brood en wijn

Gereedmaken van de tafel onder het zingen van: Ave Verum Corpus- E. Elgar (1857-1934)

Lied tijdens de viering LB 568a (Ubi Caritas)

Gebed na de maaltijd

Zingen: LvdK 180 (Getsemané, die nacht moest eenmaal komen)

Avondgebed van Luther

Allen: Amen

- Wij verlaten in stilte de kerk -

                 

 

Vrijdag 30 maart 2018

- Goede Vrijdag -

Voorganger:                           Ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst:            Dirma Redelijkheid-Gerritse 

Organist:                                Hans Houtman

Alt:                                         Gelske van der Duijn

Fluit:                                      Pieter Nieuwenhuis

***

- Wij komen in stilte de kerk binnen -

Muziek Flow, my tears- J. Dowland (1563-1626)

Stil gebed

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de groet)

Begroeting
v: De Heer zij met u.
a: Ook met u zij de Heer.
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

allen gaan zitten

Zingen: Psalm 69:1,3,5 (Red mij, o God, het water stijgt)

Gebed

Lezing: Exodus 3: 1-7

Lezing: Lukas 23:33-38

Muziek: Aria 7 uit de Johannes Passion van J.S. Bach

 

Von den Stricken meiner Sünden Mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden.
Mich von allen Lasterbeulen
Völlig zu heilen, Läßt er sich verwunden.
 
Om mij uit de boeien van mijn zonden los te maken, wordt mijn Heiland vastgebonden.
Om mij van alle builen van mijn slechtheid volledig te genezen, Laat Hij zich verwonden

 

Lezing: Lukas 23:39-43

Lied 577: 1,3 (O wereld zie uw leven)

Lezing: Lukas 23: 44-49

Muziek: Aria 30 uit de Johannes Passion van J.S. Bach

 

Es ist vollbracht! O Trost für die gekränkten Seelen! Die Trauernacht Läßt nun die letzte Stunde zählen. Der Held aus Juda siegt mit Macht.
Und schließt den Kampf.
Es ist vollbracht!
 
Het is volbracht! O troost voor de geprangde zielen!
De nacht van treurnis
laat het laatste uur slaan.
De Held uit Juda zegeviert machtig en beslist de strijd.
Het is volbracht!

 

Uitleg en verkondiging

Fluitspel: Pie Jesu - Requiem – Gabriel Fauré (1845-1924)

Zingen: LB 575:1,2 (Jezus, leven van ons leven)

Slotgebed – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Zingen: Psalm 23c:1,3,4 (staande) (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij…)

Zegenbede

- In stilte verlaten wij de kerk -

                                              

 

Zaterdag 31 Maart 2018

-Stille Zaterdag-

Voorganger:                           Ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst:            Thilly Walvoort-van Leeuwen

Organist:                                Hans Houtman

Fluit:                                       Pieter Nieuwenhuis

***

Op stille Zaterdag gedenkt de kerk dat haar Heer in het graf is gelegd en is afgedaald in het dodenrijk. Deze dienst draagt een ingetogen karakter. Morgen zal het Pasen, zijn. Nu nog heerst de stilte van het graf, met de leerlingen wachten wij in de stilte. Een gevulde stilte, een stilte vol belofte.

- De lichten zijn gedempt, wij komen in stilte de kerk binnen-

Muziek: uit Sonate e-moll, WO 124: Adagio - C.P.E. Bach (1714-1788)

Stil gebed (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de groet)

Begroeting
v: De Heer zij met u.
a: Ook met u zij de Heer.
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

allen gaan zitten

Zingen: Psalm 4 (laat als ik roep mij op U hopen)

Gebed

Schriftlezing

Zingen: Psalm 42:4,5 (zie gekerkerd in verlangen)

Schriftlezing: Johannes 12: 24-26

Zingen: Psalm 42: 6,7

Schriftlezing: Johannes 19: 38-42

Zingen: LB 590 (Nu valt de nacht)

Meditatie

Muziek: Uit Sonate h-moll, BWV 1030: Largo e dolce - J.S. Bach (1685-1750)

Zingen: Lied 598 (Als alles duister is (2x) (begeleiding met fluit)

Gebed – Stil gebed – Avondgebed van Luther

Lied 751 (de Heer verschijnt te middernacht…)

Zegenbede

-Wij verlaten in stilte de kerk-

                        Sieger Köder, grafrust