home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 1 april 2018 Pasen

Orde van dienst zondag 1 april 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- het hoogfeest van Pasen-

Voorganger:                       Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:       Bep van Sloten-Van der Munt
Lector:                                 Alewijn Schouten              
Organist:                            Jan Droogers

Trompettist:                      Eelco Nieuwenhuis           

M.m.v.                                Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman

In de liturgische schikking van vandaag zien we twee witte amarylissen als teken van het Leven dat de dood heeft overwonnen. Ook de tulpen en andere witte bloemen verwijzen daarnaar. Daarnaast zien we bloesemtakken die het nieuwe leven aankondigen, dat vandaag voor ons allemaal begint. De Ichthusvis die boven de bloemen hangt, is het teken van de opgestane Heer en symboliseert de verbondenheid tussen christenen in Hem.

Voor de dienst:

Trumpet Tune (Maurice Greene, 1696-1755)


Christus heeft overwonnen (F. Asma, 1912-1984)

De intocht van het licht. De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen onder het zingen van Surrexit Christus (cantorij zingt dit viermaal, allen tweemaal)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Psalm 149:1,5 (Halleluja! Laat opgetogen)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed – stil gebed-

Zingen LB 630 (Sta op een morgen ongedacht) c1, a2,c3,a4

                        Kyriegebed, met gezongen LB 367d

Gezongen glorialied door cantorij: Good christians all rejoice and sing (E. Bullock 1890-1979)

Gesprek met de kinderen

Kinderlied: HH 170: 1,2,3,4 (De Heer is waarlijk opgestaan, Hanna Lam)

De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah.
Jezus deed de dood teniet,
zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah.
 
Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah.
 
En hoe groot was hun verdriet
want zij vonden Jezus niet
De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah.
 
Maar een engel sprak hen aan:
"Die gij zoekt, is opgestaan"
De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14

Lied LB 610: 1,2,4,5 (Zo dor en doods)

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

Lied LB 655 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)c 1, a 2, c 3, a 4 en 5

Schriftuitleg en verkondiging

De cantorij zingt Ik ben de opstanding en het leven (naar Joh 11:25-26)- D. Zwart (b. 1962)

Lied LB 623: a1, m2, v6, a7 (O hart spring op van vreugde)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Zij ondersteunen bijvoorbeeld de 'kliederkerk' die al in meer dan 100 kerken in Nederland is gestart (o.a. in Leidschendam). De kliederkerk brengt kinderen en hun ouders op een laagdrempelige manier in contact met de kerk en met elkaar.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg. De extra deurcollecte is voor KidsinKenia, zie mededelingen.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de jongste kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied Hemelhoog 200:1,3 (U zij de glorie)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
 
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Wegzending en zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    

Muziek Trumpet Voluntary no.1 in D van William Boyce (1711-1779)

Na de dienst
Na de dienst is iedereen, ook gasten, van harte welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) voor koffie, thee en een feestelijke PAASBRUNCH. Bent u hier voor het eerst of te gast? In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

Bloemengroet vanuit de wijkgemeente Vanmorgen staan bloemen klaar om te bezorgen als paasgroet aan zo'n 80 gemeenteleden. Wilt u meedoen? Bij voorbaat dank voor uw inzet.

Extra deurcollecte in de 40-dagentijd Tussen Aswoensdag en Pasen is er een extra deurcollecte voor Stichting Kids in Kenia. Met uw bijdrage worden schoolmeubelen gekocht in het land zelf. Voor elke euro die u geeft draagt Wilde Ganzen 50 cent bij. Zie www.kindsinkenia.nl. De opbrengst van de inzameling van de afgelopen weken wordt in de dienst bekend gemaakt. (Gireren ook mogelijk: banknummer van de wijkdiaconie Martini NL49 INGB 0000 5470 91 met vermelding 40-dg project.)        

Vesper Er is vanavond geen dienst.

Gemeentevergadering De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeentevergadering op zondag 15 april van half 12 tot half 1 in de Oude Kerk (na afloop van de dienst). Tijdens deze bijeenkomst zal kerkarchitect Pim van Dijk het voorstel voor de interieurvernieuwing van de kerk presenteren en toelichten.

Koffiemorgen Deze maand is de koffiemorgen niet op de eerste maandag van de maand, maar op de tweede,dus om maandag 9 april U kunt dan van 10.00 tot 12.00 uur weer terecht in de Voorhof voor een kopje koffie, thee, koekje en een praatje.

Samen eten in de Voorhof Data: 10 april en 24 april, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45.Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50, wijn € 1,50, sap € 1,00. U kunt zich aanmelden tot en met de zaterdag voordat de maaltijd plaatsvindt bij: Janny tel. 3861534 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Lenne tel. 3998393 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of bij Gerda van der Hoeven na de kerkdienst.

Vakantieweek voor senioren In de KerkWijzer van 16 maart jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Informatie en opgave bij Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115. Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.

Cursus TVG: ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel Zaterdag 7 april 10:00-14:00 uur, inloop 9:30 uur - Informatieochtend in Eltheto, bijgebouw van de Bethlehemkerk, Azaleastraat 2, Den Haag (goed bereikbaar met tram 3). Theologie Voor Geïnteresseerden is een 3-jarige cursus over godsdienst en het christelijk geloof. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding. Kom zaterdag kijken of het wat voor je/u is. Informatie en aanmelden: Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@ kpnplanet.nl, tel. 071-4073566.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een vreugdevol Paasfeest!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.