home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 22 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 8 april 2017

Orde van dienst 8 april 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-

Voorganger:                        Ds. Adrie Sterrenburg
Ouderling van dienst:        Dirma Redelijkheid-Gerritse
Lector:                                   Thilly Walvoort-van Leeuwen
Organist:                              Hans Houtman

Orgelspel Voor de dienst: Trio C-moll (J.S. Bach)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 81: 1 en 2

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na het drempelgebed en het zingen van Psalm 81:4)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        Vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

Drempelgebed (allen blijven zo mogelijk staan):

Voorganger: Eeuwige, onze God,
               wij die U nooit hebben gezien, -
Allen:    zie ons hier staan.
v.:           Wij die van U hebben gehoord,-
a.:          hoor Gij ons aan.
v.:           Uw Naam is dat Gij mensen helpt,-
a.:           wees onze hulp.
v.:           en dat Gij alles hebt gemaakt,-
a.:           maak alles nieuw,
v.:           en dat Gij ons bij name kent,-
a.:           leer ons U kennen,
v.:           die Bron van leven wordt genoemd,-
a.:           doe ons weer leven,
v.:           die hebt gezegd: Ik zal er zijn,-
a.:          wees hier aanwezig. Amen.

 

Psalm 81: 4

allen gaan zitten

Gebed om ontferming, gevolgd door

Kyrie en Gloria lied : 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Lied 285  (Het licht is ons voorgegaan)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Jesaja 26: 1-9

Lied  175: 1 en 3  (Wij hebben een sterke stad)

Tweede Schriftlezing : Johannes 20: 19-31

Lied 620: 6 - 11 in beurtzang: a 6, m 7 , v 8 , m 9, v 10 , a 11

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: 

Lied: ‘Niet zien en toch geloven’

Tekst: André Troost,

melodie: De ware kerk des Heren, lied 968

 

Niet zien en toch geloven –

O God, als Gij mij helpt

dan zal ik toch U loven,

hoezeer ik overstelpt

door allerhande plagen

door twijfel en verdriet,

naar het waarom blijf vragen –

toch zing ik U dit lied.

 

Niet zien en toch geloven:

vertrouwend verder gaan,

niet horend als een dove,

niet ziende blind voortaan,

niet reikend met mijn handen

naar meer dan Gij mij geeft,

maar wijs door scha en schande

geloven dat Gij leeft.

 

Niet zien en toch geloven

uw dag komt naderbij!

de oren van de dove

ontsluit en opent Gij!

en al wie in den blinde

op U alleen vertrouwt,

zal eenmaal ondervinden

dat wie gelooft, aanschouwt!

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen
De eerste collecte is bestemd voor mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken.
De tweede collecte is voor de kerk.
.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen : Lied 643: 1, 3, 5 en  9

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                       Orgelspel

Na de dienst  bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

Avonddienst Om 19:00 uur is er in deze kerk een leerdienst. Het thema is: ‘Zelfbedachte godsdienst?’ De voorganger is ds. H.J. Franzen uit Nootdorp.

Gemeentevergadering De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeentevergadering op zondag 15 april van half 12 tot half 1 in de Oude Kerk (na afloop van de dienst). Tijdens deze bijeenkomst zal kerkarchitect Pim van Dijk het voorstel voor de interieurvernieuwing van de kerk presenteren en toelichten.

Kringen

  • Groeigroep zondag 8 april 20:00 bij Joke en Hans Verstraate
  • Tienercatechese maandag 9 april 19:00-20:15
  • Geloofsverdieping maandag 9 april 20:00-21:45
  • Geloofsverdieping dinsdag 10 april 10:00-11:30

Koffiemorgen

Morgen, dus op maandag 9 april, kunt u weer van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Voorhof voor een kopje koffie, thee, koekje en een praatje.

Samen eten in de Voorhof  Dinsdag 10 april, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. U kunt zich vandaag na de dienst nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Sanseveria Dinsdag 10 april van 13:00-15:00 uur (let op gewijzigde aanvangstijd). Ds. Giel Schormans  spreekt over “Rust maken in een onrustige wereld”.

Het groeiende christendom in China

In Nederland lopen veel kerken leeg. Hoe anders is de situatie in China. Daar maakt het Christendom een opmerkelijke groei door. Ds. Bas Plaisier - hij was docent aan het Luthers Theologisch seminarie in Hongkong – vertelt over de Chinese kerk. Wat zijn factoren die maken dat de kerk daar groeit? Datum: woensdag 11 april 20:00- 22:00 uur in de Koningkerk.

Second Hand Kinderkledingbeurs t.b.v. torenrestauratie

Zaterdag 16 juni, 12.00-16.00. (Let op: gewijzigde datum!)

Kinderkleding (schoon & heel) inbrengen, kan bij:

OF in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.

Vakantieweek voor senioren In de KerkWijzer van 16 maart jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Informatie en opgave bij Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115. Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.