home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 15 april 2018

Orde van dienst 15 april 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg
-          3e zondag van Pasen-
Misericordia Domini
Voorganger:                        Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:        Els Schippers-Gijsbers
Lector:                                   Paula Hoek- van Elst        Organist:                                Hans Houtman                   
Orgelspel voor de dienst: Praeludium in C-Dur- J.C. Kellner (1736-1803)
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Intochtslied: Psalm 33: 1,8 (Kom nu met zang)
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen
(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen
allen gaan zitten
Drempelgebed
Woord ten leven Kolossenzen 3: 1-3
Gebod: LB 310 (Eén is de Heer, de God der goden)
Met en voor de kinderen
Kinderlied: Hemelhoog 199 (Toen de Heer was opgestaan)
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar zijn Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
 
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar zijn Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van het woord
Eerste Schriftlezing Exodus 3: 1,2,7,8,13,14 en Exodus 4: 10-11
Lied LB 938:1 (Christus die U wilt tooien)
Tweede Schriftlezing Johannes 21: 15-25
Lied LB 938:2
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel: Was Gott tut, das ist wohlgetan- J. Schrenk (ca. 1880/1890-?)
Lied Psalm 116: 1,3,5,6 (God heb ik lief)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank Stichting Buren. De voedselbank zorgt ervoor dat mensen uit Leidschendam, Voorburg, Mariahoeve en Bezuidenhout die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben. De tweede collecte is voor de kerk.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)
Zingen (staande) LB 909: 1,3 (Wat God doet dat is welgedaan)
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      
Orgelspel Fuge in G-Dur, BWV 577- J.S. Bach (1685-1750)

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen. Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

 
Gemeentevergadering Vandaag is er na de koffie een gemeentevergadering. Daarin zal kerkarchitect Pim van Dijk het voorstel voor de interieurvernieuwing van de kerk presenteren en toelichten. U bent van harte uitgenodigd!
 
Avonddienst Om 19:00 uur is er in deze kerk een vesper waarin ds. A. Sterrenburg voorgaat. Het thema is: “Manager of herder”, bij Johannes 10: 11-16.
 
Pelikaanlezing donderdag 19 april
Thomas van Sloten, arts in opleiding tot internist, geeft een Pelikaanlezing over het onderwerp: “Kleine bloedvaten, grote impact” op donderdag 19 april van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Voorhof.
Er komt steeds meer bewijs dat schade aan de kleinste bloedvaatjes in het lichaam een belangrijke rol speelt in het ontstaan van een beroerte, maar ook van dementie en ouderdomsdepressie. In deze lezing zal dhr. Van Sloten de laatste stand van zaken over dit onderwerp met u doornemen.
De entree van € 5,- komt geheel ten goede aan de restauratie van de toren.
 
Zaterdag 21 april Open Kerk 11:00-16:00
De Oude Kerk is open als deelnemer aan de Culturele Erfgoeddag Leidschendam-Voorburg. “Schatten aan de Vliet” kunnen bewonderd worden, waarvan onze kerk zonder twijfel als bestaand gebouw het oudste is! “Trots op heden en verleden” is dit jaar het thema. Met de toren in de restauratie laten we bovendien praktisch zien dat we ons ook op de toekomst voorbereiden!
 
Second Hand Kinderkledingbeurs t.b.v. torenrestauratie
Zaterdag 16 juni, 12.00-16.00. (Let op: gewijzigde datum!)
Kinderkleding (schoon & heel) inbrengen, kan bij:
(Voorburg) Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(Leidschendam) Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
OF in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.
 
Vakantieweek voor senioren In de KerkWijzer van 16 maart jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Informatie en opgave bij Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115. Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.
 
De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!
 

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.