home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 6 mei 2018

  Oude of Martinikerk te Voorburg

- 6e zondag van Pasen-

Voorganger:                       Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:       Els Schippers-Gijsbers
Lector:                                Thilly Walvoort-van Leeuwen
Organist:                            Jan Droogers

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Psalm 124 (Laat Israël nu zeggen blij van geest)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lezing van het gebod

NLB 1010 (Geef vrede, Heer, geef vrede…)

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied:Toen de Heer was opgestaan’ (HH199:1,2)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing: Zacharia 3:1-5

Psalm 91:3 (Wees niet bevreesd, al wil de nacht)

Schriftlezing: Openbaring 12

Psalm 91: 5,6 (maar gij moogt schuilen bij de Heer)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Hemelhoog 220:1,3,4 (Wij knielen voor uw zetel neer…)
1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!
 
3 U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien
of om ontferming smeken.
 
4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is bestemd voor de Pioniersplek Deventer (Missionair Werk PKN). Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen van kerk zijn.

De tweede collecte is voor de kerk.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Lied 704: 1,3(Dank, dank nu allen God)(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    

Orgelspel

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Vesper
Vanavond om 19:00 uur is er in deze kerk een vesper waarin proponent Douwe de Roest uit Leiden voorgaat.

Leien voor de Toren

Vanmorgen zijn de oude leien van de toren te koop en kunnen er namen op nieuw te plaatsen leien gezet worden. Er zijn al 28 leien met namen in de spits geplaatst!

Koffiemorgen

Maandag 7 mei (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Samen eten

Dinsdag 8 mei, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Hemelvaartsdag

Donderdag 10 mei om 10:00 uur is er in onze kerk een gezamenlijke dienst van wijkgemeente De Open Hof en wijkgemeente Martini. Voorganger is ds. Els van der Wolf-Kox. Vanwege de vakantie verwachten we niet veel kinderen, maar er is wel kinderdienst! Of er ook oppas is, is niet zeker.

Second Hand Kinderkledingbeurs
Zaterdag 16 juni, 12.00-16.00.
Kinderkleding (schoon & heel) inbrengen, kan bij:
(Voorburg) Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(Leidschendam) Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.

Vakantieweek voor senioren In de KerkWijzer van 13 april jl vindt u informatie over de vakantieweek van 4 t/m 11 augustus in Doorn. De diaconie heeft in die week plaatsen gereserveerd en wil het vervoer regelen en financieren. Wilt u nog mee, neem dan spoedig contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.
Voor mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet zelfstandig op vakantie kunnen zijn er de weken van de SIV. Neemt u voor informatie hierover contact op met mw. Adrie Walraven-van Ham, tel. 3874950.

 Fotoboek Wandkleden

Er is een fotoboek samengesteld van alle wandkleden die in de loop der jaren zijn gemaakt door dames uit de Fonteinkerk. Het fotoboek is te bestellen bij Els Jansen Tel 070 3908886. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vóór 26 april besteld kost het boek € 21,50 daarna € 25,00.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

Voor het eerst in de kerk? Er zijn geen gereserveerde     plaatsen, dus u kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit     papier programma van de kerkdienst, is te lezen wat er gaat gebeuren. De     kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De liederen worden geprojecteerd op de     beamer. Er is een collecte, deze is vrijwillig. De kinderen hebben een     bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren.     We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst. Ook     de tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de kinderen     tot 4 jaar is er oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk) Daar     gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel.     Tijdens de collecte komen ze terug. Tijdens het laatste lied mogen de kinderen     uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen.