home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Aug 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 20 mei 2018

Zondag 20 mei 2018   Pinksteren

in de Oude of Martinikerk te Voorburg

 

In deze dienst zullen

Effie Andrée Wiltens,

Maljaerd Hartevelt,

Melinda Hartevelt-Breugom,

Ghislaine IJsseling-Keyzer,

Henk Kranenburg en

Joke van der Poel-Sloff

openbare belijdenis doen van het geloof

en zal Melinda Hartevelt-Breugom bevestigd worden in het ambt van ouderling-scriba

 

 

Voorganger:                       ds. Giel Schormans en Leneke Marchand

Ouderling van dienst:       Dirma Redelijkheid-Gerritse

Lector:                                Paula van Essen

Organist:                            Gerrit van Eeden

Met medewerking van   Mariannecantorij o.l.v. van Hans Houtman                                                                            

Gelegenheidskinderkoor o.l.v.                                      Gelske van der Duin

 

                                               ***

Orgelspel voor de dienst: Praeludium und Fuga in d - BWV 554  Johann Sebastian Bach  (1685-1750)

 

Voor aanvang van de dienst zingen wij lied 687 (wij leven van de wind)

 

Welkom

Moment van stilte en inkeer

 

Zingen lied 672: 1,3 (Komt laat ons deze dag…) (staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger:       Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen:                    die hemel en aarde gemaakt heeft,

v.:                          die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                          en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:

v.:                          Genade zij u en vrede van God, onze                         Vader,

                               en van Christus Jezus, onze Heer.

a.:                          Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed, zingen Lied 1005: 1 cantorij, 2,3,4 allen (zoekend naar licht hier in het duister)

Woorden ten leven

 

Zingen Psalm 68:10 (Oude berijming 1773)

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naadren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

 

Moment met de kinderen

Kinderkoor o.l.v. Gelske van der Duin zingt “Ik moet weggaan” (Hemelhoog 231)

De kinderen gaan hierna naar de kinderdienst. Alle 4- t/m 12-jarigen welkom!

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

 

Schriftlezing: Joël 3:1-5

Z

ingen: LB 681 Cantorij 1x gemeente 2x (Veni sancte Spiritus) Vertaling: Kom, Heilige Geest, onsteek het vuur van uw liefde.

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

 

Cantorij: 'O Lord, give thy Holy Spirit', Thomas Tallis (1505-1585)

O Lord, give thy Holy Spirit into our hearts, and lighten our understanding, that we may dwell in the fear of thy Name, all the days of our life, that we may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent.

Vertaling: O Heer, geef uw heilige Geest in onze harten, en verlicht ons verstand, opdat wij alle dagen van ons leven in ontzag voor uw naam leven: en dat wij u mogen kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Zingen LvK Gezang 487: 1,3

1  De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

 

3  Gij geeft het uw beminden in de slaap,

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt

zoals de regen neerdaalt in de bomen,

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,

zo zult Gij uw beminden overkomen.

 

Mededelingen en collecte

 

 

- Openbare belijdenis van het geloof -

-bevestiging ambtsdrager-

 

Inleiding

Gedicht gelezen door Henk Kranenburg

 

Zingen HH 399 :1,3 (Samen in de naam van Jezus)

1 Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

 

3  Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Gebed

 

Belijdenisvragen

 

Gelofte

 

Handoplegging

 

Zingen LB 344 (Klein Credo) (staande)

 

Belofte en ambtsbevestiging

 

Staande zingen wij de nieuwe belijdende leden toe: LB 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal’)

 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (NBG-vertaling)

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel,

alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid. Amen.

 

Zingen LB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) (vers 1 cantorij, 2,3,4 allen

(tijdens dit lied mogen de kinderen uit de oppas worden gehaald om te delen in de zegen)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’ (lied 431 c).

 

Orgelspel: Nun bitten wir den heiligen Geist  Johann Gottfried Walther (1684-1748)

 

Na de dienst
Na de dienst kunt u voorin de kerk de nieuwe belijdende feliciteren. En blijft u ook koffie drinken.Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. Stel gerust uw vragen aan de dominee, ouderling of een ander.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken via www. kerkomroep.nl

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. (Leneke) Marchand (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Ds. W.F. (Giel) Schormans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)