home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 19 Aug 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 27 mei 2018

Orde van dienst 27 mei 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg
Dienst van Schrift en Tafel
Trinitatis
Thema: Honger naar gerechtigheid
Voorganger:                         Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:        Arjan van Mourik
Lector:                                 Rosalie van Mourik
Organist:                               Gerrit van Eeden
Orgelspel voor de dienst: Praeludium und Fuga in e - BWV 555 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Intochtslied: Psalm 85: 1,3
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen
(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen
allen gaan zitten
Drempelgebed
Lied LB 1008: 1 (Rechter in het licht verheven)
Gesproken Kyriegebed
Glorialied LB 705: 1,2 (Ere zij aan God de Vader)
Met en voor de kinderen
Kinderlied: HH 231 (Ik moet weggaan)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van het woord
Eerste Schriftlezing Jesaja 58: 1-12
Lied LB 992: 2,3 (Hij die ons tot zijn dienstwerk)
Tweede Schriftlezing Matteüs 5: 1-10 (Menge-bibel)
Lied Ev. Gesangbuch 395: 1,2 (melodie LB 864, Laat ons de Heer lofzingen)
Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist,
weil Leben heißt: sich regen,
weil Leben wandern heißt.
Seit leuchtend Gottes Bogen
am hohen Himmel stand,
sind Menschen ausgezogen
in das gelobte Land.
Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.
 
Vertaling:
Vertrouw de nieuwe wegen                  Vertrouw de nieuwe wegen
Waarop de Heer ons leidt.                     En trek voort in de tijd
Want leven is bewegen,                        God wil dat gij tot zegen
Is trekken door de tijd.                           Voor deze aarde zijt
Sinds aan de hoge hemel                      Die ons in vroeger tijden
Gods regenboog verscheen                   Zijn levensadem bracht
Zijn mensen uitgetogen                         Die zal ons daarheen leiden
Naar het beloofde land.                         Waar Hij ons nodig acht.
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel:Schmücke dich, o liebe Seele   Johannes Brahms (1833-1897) (zie Liedboek 376)
Lied LB 1012 (Geef aan de wereld vrede Heer)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Aankondiging collecten en mededelingen
Geven van de gaven
Inleiding
Uitwisselen vredegroet
Inzettingswoorden
Klaarmaken van de tafel
Breken van het brood en schenken van de wijn
Lied 388 (Voor ieder van ons)
Viering met diakenen, predikant
Uitnodiging
Delen van brood en wijn
Tijdens de viering zingen we achtereenvolgens: LB 103e (Bless the Lord my soul)
HH 416 (Jezus, U bent het licht in ons leven)
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus U bent het licht in ons leven
Open mijn hart voor uw liefde o Heer
Christus, dein Licht verklärt uns’re Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht, erstrahlt auf der Erde
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.
LB 568a (Ubi Caritas)
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God
Dankgebed : Psalm 103: 1-4
Lied (staande) LB 418 (God, schenk ons de kracht)/ Ev. Gesangbuch  170 (Tijdens het lied  kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)
Komm, Herr, segne uns,  dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      
Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr  Johann Sebastian Bach

Na afloop van de dienst zullen leden van de gebedsgroep in het koor aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden met een broer of zus in het geloof, heilzaam kan zijn. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof voor koffie, thee of limonade. Hebt u vragen, dan kunt u terecht bij de ouderling van dienst of bij de statafel in de Voorhof.
Vesper
In de vesper, vanavond om 19:00 uur in deze kerk, gaat voor proponent Daan van den Born uit Leiden.
Kerkelijk huwelijk
Op vrijdag 8 juni hopen Michiel Kimmel en Madeline Redelijkheid elkaar het ja-woord te geven. Zij willen God om een zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst in deze kerk om 15.45 uur. Voorganger in deze dienst is ds. A. Sterrenburg. We wensen Michiel en Madeline met hun familie en vrienden een prachtige dag en een lang en gezegend huwelijk toe onder de hoede van onze God.
De kerkenraad
“Nacht van Gebed”
Vrijdagavond 1 Juni  van 20:00 tot 01:00 wordt in de Voorhof weer de jaarlijkse “Nacht van Gebed” voor de vervolgde Kerk gehouden.
We zien en luisteren via een dvd naar verhalen van christenen die hun geloof niet vrijuit mogen beleven en ondersteunen hen met ons gebed.
U kunt ook een deel van de avond komen. Schuif gerust aan en blijf zo lang of zo kort als het u uitkomt.
Info: Netty Dondorp 070 3620659 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Second Hand Kinderkledingbeurs 16 juni 12-16 uur
Kinderkleding en schoenen (schoon & heel) inbrengen bij:
Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of in de VOORHOF op zaterdag 2 juni 12.00 – 14.00.
Ook verkoop van mooie spulletjes
Hebt u nog mooie, waardevolle voorwerpen die u wel zou willen afstaan  voor de verkoop op 16 juni ten behoeve van de toren? Neem ze mee naar Sanseveria op dinsdag 5 juni.
Informatie bij:
Alies Groen 070-5114250  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adriënne van Mourik
Theologische Zomerschool 2018
Een verrijkende leerzame oriëntatie op religie door bevlogen leraren van de cursus theologie voor geïnteresseerden.
Data: maandag 11, dinsdag 12, donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2018 in Nieuwe Badkapel, Scheveningen.
Opgave (voor 1 juni): Annemarie van Duijn-Goedhart, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel 071 - 4073566. 
Neem de flyer mee, ligt op de tafel in de hal
Gemeente Barbecue
Noteer de datum: zaterdag 23 juni vanaf 17:00 uur.
Wij wensen u/jullie een goede zondag
Wir wünschen unsere Gäste aus Halle ein guter Sonntag
und morgen eine gute Rückreise