home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 10 juni 2018

Orde van dienst zondag 10 juni 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                       Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:       Arjan van Mourik
Lector:                                Paula van Essen
Organist:                            Jan Droogers

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Psalm 142:1,2,3,6 (Tot God de Heer hief ik mijn stem)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                      handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                      vader en van Christus Jezus, onze
                      Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed- stil gebed- zingen: Psalm 51:5 (Schep in mij, God…)

Lezing van de Tien Geboden

Zingen: Hemelhoog 624 (Vreugde, vreugde, louter vreugde)

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.
 
3. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.
 
4. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied Hemelhoog 231: 1,2,3 (Ik moet weggaan)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing: Jesaja 49: 14-17 en 24-26

 Zingen: Lied 313:1 (Een rijke schat van wijsheid)

 Schriftlezing: Marcus 3:20-35

 Zingen: LB 313:3 (de geesten onderscheiden)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 485 LvK (Oh Christus, wees geprezen)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is voor leniging van financiële nood.
De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken. Soms is de oplossing een tijdelijke lening.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Lied 418 : 1 en 3 (God schenk ons de kracht) (staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Lunch jonge ouders

De ouders en kinderen komen deze zondag voor de laatste keer van dit seizoen samen na de dienst. Deze keer lunchen, spelen en spreken we elkaar op Buitengoed Dorrepaal. Ook als je je niet hebt opgegeven ben je welkom.

Vesper
In de vesper, vanavond om 19:00 uur in deze kerk, gaat voor ds. J.T. van der Wolf. De cantorijen van de beide kerken o.l.v. Hans Houtman zingen in deze dienst.

Samen eten
Dinsdag 12 juni, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

 

Second Hand Kinderkledingbeurs en verkoop mooie spulletjes
Zaterdag 16 juni, 12:00-16:00 uur in de Voorhof.
Kom kijken en kopen! De opbrengst komt geheel ten goede aan de restauratie van de toren.
Informatie: Adriënne van Mourik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Margriet Zuidgeest Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koffiemorgen met lunch
Woensdag 20 juni 11-14 uur bij Dekkershoeve.
Uitnodigingen zijn bezorgd bij onze 70+-ers.
Informatie en opgeven bij Germa Nauta of Willemine de Villeneuve.

Gemeente Barbecue
Op zaterdag 23 juni heten we iedereen vanaf 17:00 van harte welkom. De kosten zullen voor volwassenen komen op 12,50 en voor kinderen 7,50. Iedereen die het leuk vind om bijvoorbeeld een salade te maken voor de BBQ is van harte welkom. Gelieve dit wel door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij wensen u/jullie een goede zondag

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Niet vanuit de kerk, maar wellicht van belang voor u:

Op dinsdag 12 juni is er in de Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg, een voorlichtingsavond GGZ dichtbij. De avond begint om 19:30 uur. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Leven met een psychiatrische aandoening is niet gemakkelijk. Het veroorzaakt vaak veel leed en kan het dagelijks leven aanzienlijk verstoren. Niet alleen van de mensen die deze problemen zelf ervaren maar ook van familieleden, naasten en de omgeving. Het behandelen en begeleiden van deze mensen in de eigen woonomgeving blijkt een gunstig effect te hebben op het verloop van de psychiatrisch aandoening. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat cliënten kunnen herstellen in hun eigen woonomgeving?

GGZ Rivierduinen werkt met teams in de wijk om de zorg die nodig is te bieden aan huis. Deze wijkteams bieden ook bemoeizorg aan mensen bij wie vermoed wordt dat ze een ernstige psychiatrische aandoening hebben en die zelf geen hulp vragen, maar wel in de omgeving voor problemen zorgen.

Tijdens deze avond vertelt een ervaringsdeskundig hoe het is om een psychische aandoening te hebben en hoe hij of zij de geboden hulp ervaart. Een professional vertelt over het onderwerp en geeft aan welk herstelaanbod er is. Ook geeft de professional omgangsadviezen aan de mensen in de directe omgeving. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.