home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 24 juni 2108

Orde van dienst 24 juni 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                    mevr. Regine Agterhuis
Ouderling van dienst:   Maurits Assink
Lector:                             André Sjoerdsma
Organist:                          Hans Houtman

Fluitist:                             Pieter Nieuwenhuis

 

Muziek voor de dienst: uit Sonate a-moll, Op1 nr. 4, HWV 362- G.F. Händel (1685-1759) Larghetto en Allegro

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 8:1,3

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade voor ons en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied 146c: 1, 3,7

Lezing van de Tien Geboden

Lied 912

Met en voor de kinderen: Christiaan van der Duin, Christian Noordermeer, Frederiek Schormans en Tom Zuidgeest vliegen over van kinderdienst naar tienerdienst en catechese.

We zingen hen toe (melodie Psalm 136):

Ooit door God geschonken kind,
Christian, wees steeds zijn vriend.
Waarheen ook je weg zal gaan,
Door Gods trouw blijf jij bestaan.
 
Gods familie dat zijn wij,
Frederiek, daar hoor jij bij.
Tom, wees welkom bij de Heer.
Leef naar Hem toe keer op keer
 
Vader, Zoon en Heil’ge Geest
Zijn je reisgenoot geweest
Christiaan, je bent aanvaard
God is het die jou bewaart.
 
Goede God zie ons toch aan,
Nu wij samen voor U staan.
Goddank, Gij hebt ons bemind.
Gij zijt het die ons verbindt.

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Psalm 107: 17-32

Lied 313: 1

Tweede Schriftlezing: Marcus 4:35-41

Lied 313:2

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek uit Sonate a-moll, Op1 nr. 4, HWV 362- G.F. Händel (1685-1759) Adagio

Lied 903:1,2,5

                           

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

             

 De eerste collecte is voor het zomerkamp van     de kerk, het GHZV, zie de informatie bij de mededelingen.
   

De tweede collecte is voor de kerk in     Voorburg.

   

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Muziek tijdens de collecte: Arioso “Dank sei dir, Herr"- G.F. Händel (1685-1759)

Zingen Lied 413

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                   

Muziek: uit Sonate a-moll, Op1 nr. 4, HWV 362- G.F. Händel (1685-1759) Allegro

MEDEDELINGEN

Voor het eerst in de kerk?

Er   zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je kunt gewoon ergens aanschuiven.   Aan de voorzijde van dit papier staat het ‘programma’ van de kerkdienst. De   kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De liederen worden geprojecteerd op de   beamer. Voor wie liever uit een liedboek zingt, zijn er liedboeken   beschikbaar bij de koster. Er zijn in de dienst twee collectes: de een voor   een goed doel en de ander voor onze kerk: deze zijn uiteraard vrijwillig.

De   kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment   komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de   kinderdienst in de Voorhof (het bijgebouw tegenover de kerk), tijdens de   collecte komen ze terug. Ook de tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de   tienerkerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas in het gebouw de Voorhof   (tegenover de kerk). Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal   of thema uit de Bijbel. Tijdens het laatste lied mogen de kinderen uit de   crèche worden gehaald om te delen in de zegen.

Een   toilet is in de hal van de kerk aanwezig.   Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof   (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij   koffie, thee of limonade. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand   kunt praten of informatie kunt krijgen over de kerk en het christelijk   geloof.

 
Dienst van Schrift en Tafel
Volgende week, zondag 1 juli, vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Per abuis is dit niet in het kerkblad aangekondigd.

Vesper

In de vesper, vanavond om 19:00 uur in het koor van deze kerk, gaat voor ds. J. Henzen uit Wateringen.

Samen eten

Dinsdag 26 juni in de Voorhof, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Een driegangenmenu voor 7,50 euro. De maaltijd is tussen 19:15 en 19:30 uur afgelopen. Gezellig en lekker! Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Oude Kerk Open
Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

Zomerkamp GHZV 11-18 augustus

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 11 tot en met 18 augustus. De junioren doen bosspellen, denkspellen, speurtochten., een spooktocht, ze knutselen, er is een sportdag en een grote Bonte Avond. De sportdag en de maaltijden vinden gezamenlijk plaats met de senioren. De senioren doen rond een centraal thema leuke spelletjes zoals levend stratego en het smokkelspel en sporten veel zoals voetbal of volleybal. Elke dag begint voor iedereen met een bijbels thema.

Info en aanmelden: www.ghzv.nl

ER IS NOG PLAATS VOOR KINDEREN IN DE JUNIORENGROEP (8-12 JAAR)!

Plaatsing van de windvaan op de Toren

Op maandagmorgen 9 juli zullen de gerestaureerde en opnieuw vergulde bol en windvaan op de spits van de toren geïnstalleerd worden.

De burgemeester, dhr. Klaas Tigelaar, wil graag bij de plaatsing aanwezig zijn en zal op de begane grond de windvaan overdragen aan onze ds. Giel Schormans, die samen met Han Kooijman van hoofdaannemer Hulshof, vanuit een hangcontainer opgehesen door een zware kraan, de windvaan op de spits zal plaatsen.

Zodoende kunnen we aan de plaatsing een officieel tintje geven en willen we ook de sponsoren uitnodigen, die de torenrestauratie financieel mogelijk gemaakt hebben.

Details volgen later wel, maar als u dit feestelijk gebeuren wilt meemaken, houd dan in ieder geval maandagmorgen 9 juli tussen 09:00 en 10:00 uur vrij.

Meer informatie of gesprek:

Ds. Leneke Marchand:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.oudekerkvoorburg.nl

facebook.com/martinigemeentevoorburg

www.protestantsegemeentevoorburg.nl

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag