home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 8 juli 2018

Orde van dienst zondag 8 juli 2018

Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector:                                   Paula Hoek - van Elst

Organist:                              Hans Houtman

 

Orgelspel

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Psalm 40:1,4 (Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed- stil gebed- HH 275 (Heer Ik kom tot U):

Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu

en reinig mijn hart.

 

Met Uw liefde, Heer,

kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

 

Jezus, op Uw Woord,

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.

 

Lezing van het Gebod

 

Zingen: LB 412:1,3  (Wij loven U, o God)

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Kinderlied HH 338, (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.    

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Schriftlezing: Jesaja 65: 1-6

 

Zingen: LB 528:1,2 (Omdat Hij niet ver wou zijn)

 

Schriftlezing: Marcus 6:1-5

 

Zingen: LB 528: 3,4,5

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen: LB 848 (Al wat een mens te kennen zoekt)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

 

De eerste collecte is voor het Hospice Vliethuys. Meer informatie bij de mededelingen op de achterkant. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: Lied 871 (Jezus zal heersen waar de zon) (staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente of het christelijk geloof.

 

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Nadere toelichting op de diaconale collecte

Hospice Vliethuys, op het terrein van Diaconessenhuis Voorburg biedt mensen met een beperkte levensverwachting in een warme en liefdevolle omgeving 24 uur per dag zorg en ondersteuning. Zorg voor mensen in de terminale fase van hun leven is helaas nog steeds een sluitpost. De overheid neemt slechts een deel van de financiering voor haar rekening. Voor de extraatjes en de huisvestings- en onderhoudskosten, is het Vliethuys afhankelijk van giften. De Stichting Vrienden van het Vliethuys ondersteunt het hospice door middel van donaties, giften in natura of door middel van legaten. De Vrienden leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het hospice en een optimaal verblijf voor de bewoners. Info: www.hetvliethuys.nl.

 

Koffie

Na de dienst is er een traktatie bij de koffie die ons aangeboden wordt door de familie Jenezon, omdat zij afgelopen vrijdag 40 jaar getrouwd waren. Wij wensen hen van harte geluk met dit jubileum en Gods zegen!

 

Vesper

In de vesper, vanavond om 19:00 uur in het koor van deze kerk,  gaat voor ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

 

BBQ

Vanmiddag om 16.30 uur vindt de afsluitende BBQ plaats van de 20+ groep bij Dirma Redelijkheid thuis (Lekdijk West 72, Lopik)

 

Plaatsing van de windvaan op de Toren

Morgenochtend, 9 juli, tussen 09:00 en 10:00 uur zal Burgemeester Klaas Tigelaar de bovenste bol van de bekroning overdragen aan ds. Giel Schormans. Vervolgens zal ds. Schormans samen met een medewerker van de hoofdaannemer Hulshof plaatsnemen in een containerbak, die door een grote kraan naar de torenspits op een hoogte van 40 meter gehesen wordt. Daar zal het tweetal de laatste bol plaatsen en de beschermende kleding van de rijzende leeuw verwijderen. Kom kijken naar dit feestelijke gebeuren!

 

Samen eten

De laatste gelegenheid vóór de zomervakantie om met elkaar te eten is aanstaande dinsdag 10 juli in de Voorhof, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Een driegangenmenu voor 7,50 €. De maaltijd bestaat dit keer uit soep, een koud buffet en een verrassing als toetje. Gezellig en lekker! Vandaag kunt u zich nog aanmelden na de dienst bij Gerda vd Hoeven.

Dinsdag 28 augustus is de eerste maaltijd van het nieuwe seizoen.

Oude Kerk Open
Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

 

Zomerkamp GHZV 11-18 augustus

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 11 tot en met 18 augustus. De junioren doen bosspellen, denkspellen, speurtochten., een spooktocht, ze knutselen, er is een sportdag en een grote Bonte Avond. De sportdag en de maaltijden vinden gezamenlijk plaats met de senioren. De senioren doen rond een centraal thema leuke spelletjes zoals levend stratego en het smokkelspel en sporten veel zoals voetbal of volleybal.

Elke dag begint voor iedereen met een bijbels thema. Het thema dit jaar zijn de gelijkenissen van Jezus, zoals de barmhartige Samaritaan en de farizeeër en de tollenaar.

Info en aanmelden: www.ghzv.nl

ER IS NOG PLAATS VOOR KINDEREN IN DE JUNIORENGROEP (8-12 JAAR)!

 

Vakantie van de predikanten:

Vrijdag 13 juli tot Zondag 12 augustus

Hebt u een predikant nodig bel dan:

Judy van Engeldorp Gastelaars

070-389 7685  of  06-4029 8957

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.