home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 22 juli 2018

Orde van dienst 22 juli 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-

Voorganger:                        Proponent Martine Oldhoff
Ouderling van dienst:        Rene van der Duin
Lector:                                   Andre Sjoerdsma
Organist:                              Jan Droogers

Orgelspel Voor de dienst:

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: LB 84: 1,3

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij ons en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed -stilte- Lied: LB 139: 1, 3, 14

Lezing van het Gebod: Deut. 6: 4-9

Lied: LB 405 (Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig)

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, Hemelhoog nr.338.(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Jesaja 57: 14-21

Lied : HH 34: 1 (Laudate omnes gentes)

Tweede Schriftlezing: Marcus 6: 32-44

Lied : HH 34: 2 (Verblijdt u alle volken)

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 2: 11-22

Lied : HH 34

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel:

Lied : HH 343 (Ik ben)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen Lied (staande) ): LB 864: 1,2,3,4 (Laat ons de Heer lofzingen)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                       Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

MEDEDELINGEN

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort voor.

.

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Voor het eerst in de kerk?

Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit papier staat het ‘programma’ van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De liederen worden geprojecteerd op de beamer. Voor wie liever uit een liedboek zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de koster. Er zijn in de dienst twee collectes: de een voor een goed doel en de ander voor onze kerk: deze zijn uiteraard vrijwillig.

De kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de Voorhof (het bijgebouw tegenover de kerk), tijdens de collecte komen ze terug. Ook de tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk). Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Tijdens het laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen.

Toiletten zijn in de hal van de kerk aanwezig. In de Voorhof is een statafel waar u na de dienst desgewenst informatie kunt krijgen over onze gemeente of over het christelijk geloof.

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.