home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 29 juli 2018

 Orde van dienst 29 juli 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:      ds. L.J. de Leeuw
Ouderling:         Thilly Walvoort-van Leeuwen
Lector:                Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist:            Roel Loen

Orgelspel

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 92 : 1, 2, 3

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na het Drempelgebed)

Bemoediging:
Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:                  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                        die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                        en niet loslaat het werk van zijn handen
(Apostolische) Groet:
v.:                       
Genade zij u en vrede van God, onze
vader en van Christus Jezus, onze Heer
a:                         Amen
Drempelgebed
v.           Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, -
a.           zie ons hier staan.
v.           Wij die van U hebben gehoord, -
a.           hoor Gij ons aan.
v.           Uw naam is dat Gij mensen helpt, -
a.           wees onze hulp,
v.           en dat Gij alles hebt gemaakt, -
a.           maak alles nieuw
v.           en dat Gij ons bij name kent, -
a.           leer ons U kennen,
v.           die Bron van leven wordt genoemd, -
a.           doe ons weer leven,
v.           die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -
a.           wees hier aanwezig,
              Amen.

 

allen gaan zitten

Psalm 92 : 7, 8

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Hemelhoog 338. (Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Gebed bij de opening van het woord

Lezing uit het Onderricht: Deuteronomium 31: 30 - 32: 12
En terwijl de verzamelde Israëlieten er getuige van waren, zong Mozes dit lied, van begin tot eind:
Leen mij uw oor, hemel nu ik ga spreken,
Luister, aarde, naar wat ik zeggen zal.
Moge mijn onderricht neerdalen als regen,
mogen mijn woorden zijn als milde dauw,
als regen die de grond doordrenkt,
lenteregen die het groen in bloei zet.
Want de naam van de HEER roep ik uit:
de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen!
Hij is een rots, hij staat voor recht;
alles wat hij doet is volmaakt.
Trouw is God, rechtvaardig en zuiver,
in hem is geen spoor van kwaad.
Maar zijn kinderen werden hem ontrouw:
tot hun schande gaven zij hun kindschap op.
Vals en trouweloos is dit volk.
Is dit uw antwoord aan de HEER?
Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand?
Is hij niet uw vader, uw schepper?
Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.
Denk aan de tijden van weleer,
verdiep u in het verre verleden.
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen;
vraag de oudsten en zij zullen verhalen.
Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk
en de mensen ieder hun deel gaf,
bepaalde hij de grenzen voor alle volken
naar het aantal nazaten van Israël,
want voor de HEER gold dat volk als het zijne,
Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat.
Hij vond het in een dorre woestijn,
in een niemandsland vol van gevaar.
Hij omringde het met zorg en met liefde,
koesterde het als zijn oog­appel.
Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER zijn volk geleid,
hij alleen: geen andere god stond hem bij.
 
Psalm 91 : 1, 2

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 5 : 13 – 16

Lied 838 : 1, 3, 4

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel:

Lied 868 : 1, 2, 4, 5

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor Financiële Nood

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch net het verschil maken.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen (staande) ): Lied 835

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen over de kerk en het christelijk geloof.

MEDEDELINGEN

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. ds. E. van der Wolf-Kox voor in de vesper in deze kerk.

Oude Kerk Open
Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

Partytenten te leen gevraagd

Zondag 8 juli hebben we al 5 partytenten aangeboden gekregen om te gebruiken op de startzondag 30 september a.s. Maar we hebben er nog meer nodig! Gaarne aanmelden op de flapover in de Voorhof of bij Kees Koenen.

 

Vakantie van de predikanten:

Van vrijdag 13 juli tot zondag 12 augustus

Hebt u een predikant nodig bel dan:

Judy van Engeldorp Gastelaars

070 389 7685 of 06 4029 8957

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.