home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 5 augustus 2018

Orde van dienst 5 augustus 2018 Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                      ds. Jaap van de Meent
Ouderling van dienst:       Bep van Sloten
Lector:                               Dirma Redelijkheid
Organist:                           Roel Loen

Orgelspel voor de dienst: "Van U zijn alle dingen"
- Feike Asma, Jan van Weelden en Chris Haalboom

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 4
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Lied 280: 5, 6 en 7

Kyriegebed

Lied: 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, Hemelhoog nr.338.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Job 10: 1-22

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 7

Tweede Schriftlezing: Marcus 4: 26-34

Zingen: Lied 305

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Cantilena "Wie maar de goede God laat zorgen"
- Martin Mans

Zingen: Gez. 487 (LvdK)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt -
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor het ouderenwerk van de diaconie.

Zoals bezoekwerk, vervoer naar de kerk, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen (staande) ): Lied 978: 1, 3 en 4

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel: "Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft"
– L.J. Bergwerff

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

 MEDEDELINGEN 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. P.L.J. Wapenaar voor in de vesper.

Beiaardconcert en Open Kerk
Zaterdag 11 augustus om 14:00 uur geeft Jan Bezuijen een beiaardconcert op de beiaard in onze toren.
Tevens is de Oude Kerk open van 11:00 tot 16:00 uur, voor bezinning, gesprek, rondleiding, luisteren naar orgelspel, een kaarsje aansteken etc.

 

Vakantie van de predikanten:
Van vrijdag 13 juli tot zondag 12 augustus
Hebt u een predikant nodig bel dan:
Judy van Engeldorp Gastelaars
070 389 7685 of 06 4029 8957

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Na 12 augustus:
Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 De rol van kerken bij de begeleiding van ex-gedetineerden terug in de samenleving
Themabijeenkomst van De Raad van Kerken.
Tijdstip: donderdag 30 augustus om 20:00 uur
Plaats: Dorpskerk, Damhouderstraat 2, 2266 AS L’dam

Walther Burgering, jarenlang justitiepastor, met bestuursfuncties bij Exodus en BAKboord en schrijver van het bajesbrevier zal een inleiding houden over de zin en onzin dat ex-gedetineerden gaan werken en over het werken met ex-gedetineerden.

Hij gaat de moeilijke kanten van deze zaak niet uit de weg en zal specifiek ingaan op de rol die de kerken en de individuele leden van deze kerken kunnen spelen om mensen met een justitieverleden terug te helpen in onze samenleving. Het belooft met deze onderwerpen een boeiende en leerzame avond te worden.

Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Bep van Sloten.