home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 12 augustus 2018

Orde van dienst 12 augustus 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                      ds. Els van der Wolf-Kox
Ouderling van dienst:       Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector:                               Mariska Koning
Organist:                           Hans Houtman

Orgelspel voor de dienst: Canzona in d, BWV 588 - J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 92 vs.1, 7, 8

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Op de drempel:

Lied: LB 833 (NL-talig drie keer)

Gebed

Stilte

Loflied: LB 304

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, Hemelhoog nr.338.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Esther 2: 1 - 18

Lied : LB 275 vs. 3 en 4

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel: Seelenbräutigam, Op. 67- M. Reger (1873-1916)

 

Lied: Psalm 139 vs. 1, 2, 14

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor Kerk in actie, voor een school voor gehandicapte kinderen in Kameroen (zie verder ommezijde)

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen (staande):: LB 146c vs. 1, 2, 6 en 7

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel: Fuge e-moll, BWV 548- J.S. Bach (1685-1750)

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

 

Toelichting op de diaconale collecte

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs.

De school Fedeme, in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen, biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen.

De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school de bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de pauze met gezonde kinderen te spelen.

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. A.J.G. Dronkert voor.
Het thema is: “Hoe kijkt de Heer naar mijn lichaam?”

Beiaardconcert en Open Kerk
Zaterdag 18 augustus om 14:00 uur geeft Marc van Eyck uit Belgie een beiaardconcert in onze toren.
Tevens is de Oude Kerk open van 11:00 tot 16:00 uur, voor bezinning, gesprek, rondleiding, luisteren naar orgelspel, een kaarsje aansteken etc.

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

De rol van kerken bij de begeleiding van ex-gedetineerden terug in de samenleving
Themabijeenkomst van De Raad van Kerken.
Tijdstip: donderdag 30 augustus om 20:00 uur
Plaats: Dorpskerk, Damhouderstraat 2, 2266 AS L’dam

Walther Burgering, jarenlang justitiepastor, met bestuursfuncties bij Exodus en BAKboord en schrijver van het bajesbrevier zal een inleiding houden over de zin en onzin dat ex-gedetineerden gaan werken en over het werken met ex-gedetineerden.

Hij gaat de moeilijke kanten van deze zaak niet uit de weg en zal specifiek ingaan op de rol die de kerken en de individuele leden van deze kerken kunnen spelen om mensen met een justitieverleden terug te helpen in onze samenleving. Het belooft met deze onderwerpen een boeiende en leerzame avond te worden.

Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Bep van Sloten.

Voor het eerst in de kerk?
 
Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u/je   kunt gewoon ergens aanschuiven. Aan de voorzijde van dit papier staat het   ‘programma’ van de kerkdienst. De kerkdienst duurt ca. 5 kwartier. De   liederen worden geprojecteerd op de beamer. Voor wie liever uit een liedboek   zingt, zijn er liedboeken beschikbaar bij de koster. Er zijn in de dienst   twee collectes: de een voor een goed doel en de ander voor onze kerk: deze   zijn uiteraard vrijwillig.

De kinderen hebben een   bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren.   We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst in de   Voorhof (het bijgebouw tegenover de kerk), tijdens de collecte komen ze   terug. Ook de tieners gaan soms naar hun eigen ruimte: de tienerkerk. Voor de   kinderen tot 4 jaar is er oppas in het gebouw de Voorhof (tegenover de kerk).   Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de   Bijbel. Tijdens het laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden   gehaald om te delen in de zegen.

Een toilet is in de hal van   de kerk aanwezig.