home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 19 augustus 2018

Orde van dienst zondag 19

augustus 2018

Oude of Martinikerk te Voorburg

 

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        Bep van Sloten
Lector:                                   André Sjoerdsma

Organist:                              Hans Houtman

 

Orgelspel

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Psalm 107:1,4 (Gods goedheid houdt ons staande)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed- stil gebed- NLB 213:1,2 (Morgenglans der eeuwigheid)

 

Lezing van het gebod

 

Zingen: HH 632

God in ons midden,

Heer, wij aanbidden,

met al uw kinderen wereldwijd,

uw trouw aan mensen,

uw onbegrensde,

uw ongekende majesteit.

 

Lam dat de zonden draagt,

Lam dat de leeuw verjaagt,

uw wieg een kribbe, uw troon een kruis -

Gij spreidt geen macht ten toon,

Gij zijt, o mensenzoon,

onder een open hemel thuis.

 

Koning der volken,

kom op de wolken,

keer al het kwade ten goede om,

kom, Lam dat voor ons bloedt,

kom, licht in overvloed,

kom spoedig, Here Jezus, kom!

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Kinderlied HH 338, (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.    

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9

 

Zingen: 534:1,2 (Hij die de blinden weer deed zien)

 

Schriftlezing: Marcus 7:31-37

 

Epistellezing Romeinen 8: 22-26

 

Zingen: LB 534:3,4

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen: LB 686 (de Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is voor De Regenboog, een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: NLB 838:1,3 (O Grote God die liefde zijt)(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente en het christelijk geloof.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

MEDEDELINGEN

 

Toelichting bij de diaconale collecte

De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Het motto is: “Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt”. De Regenboog stimuleert mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Dak- en thuislozen kunnen in de 8 inloophuizen even rust vinden. Mensen in armoede worden geholpen orde op zaken te stellen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen bij re-integratie. Eenzamen krijgen een maatje of coach. Mensen met een psychiatrische achtergrond krijgen ondersteuning van vrijwilligers.

 

Extra collecte op zondag 26 augustus voor Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is zwaar getroffen door diverse aardbevingen met grote schade en heeft dringend hulp nodig. In de media ziet en leest u over de situatie en hoe het de bevolking vergaat. Als Voorburgse kerken willen wij ons steentje bijdragen met een extra collecte. De stichting Bantu Anak Anak heeft op Lombok plaatselijke contacten die kunnen toezien op de besteding van de hulpgelden. Naast hulp aan mensen wordt er ook gedacht aan herbouw van scholen zodat het onderwijs weer opgepakt kan worden.

De diaconie

 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur is er een vesper in het koor van de kerk. Ds. A.J.G. Dronkert gaat voor. Het thema is “Liefde maakt het leven zinvol”.

 

Beiaardconcert en Open Kerk

Zaterdag 25 augustus om 14:00 uur geeft Marcel Siebers een beiaardconcert vanuit onze toren.

Tevens is de Oude Kerk open van 11:00 tot  16:00 uur, voor bezinning, gesprek, rondleiding, luisteren naar orgelspel, een kaarsje aansteken etc.

 

Zomerfestival Julianabaan

Ook op zaterdag 25 augustus staan we van 10 - 16 uur weer op het Cultureel Festival op het KJplein, met onze 12 meter hoge Opblaaskerk. Voor de voorbereiding zoeken we hulp met het plakken van etiketten op vrijdag 24 aug. Van 10-12 uur in de Koningkerk. En hulp bij het opzetten van de opblaaskerk op zaterdag om 7.00 uur en bij het opruimen om 16.00 uur. Opgeven bij Kees Koenen: (email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Kom zaterdag in elk geval even kijken en neem familie, vrienden en buren mee!

 

Weer samen eten!

Volgende week dinsdag (28 augustus) beginnen we weer met de tweewekelijkse avondmaaltijden in de Voorhof. Inloop 17.15, begin maaltijd 17.45 uur. Een driegangen verrassingsmenu voor 7,50 €,  wijn 1,50 €, sap 1,00 €.

U kunt zich opgeven t/m zaterdag 25 augustus bij Janny tel. 3861534  of Lenne tel. 3998393.

 

Themabijeenkomst van De Raad van Kerken.

De rol van kerken bij de begeleiding van ex-gedetineerden terug in de samenleving

Tijdstip: donderdag 30 augustus om 20:00 uur

Plaats: Dorpskerk, Damhouderstraat 2, 2266 AS L’dam

Walther Burgering, jarenlang justitiepastor, met bestuursfuncties bij Exodus en BAKboord en schrijver van Bajes Brevier zal een inleiding houden over de zin en onzin dat ex-gedetineerden gaan werken en over het werken met ex-gedetineerden. Hij gaat de moeilijke kanten van deze zaak niet uit de weg en zal specifiek ingaan op de rol die de kerken en de individuele leden van deze kerken kunnen spelen om mensen met een justitieverleden terug te helpen in onze samenleving. Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Bep van Sloten.

 

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.