home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 26 augustus 2018

Orde van dienst 26 augustus 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          10e zondag van de zomer-

Voorganger:                      Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:    Ronald Schippers
Lector:                                 André Sjoerdsma           

Organist:                             Hans Houtman               

Orgelspel voor de dienst: Praeludium und Fuge g-moll, BWV 558- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 145: 1, 5

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 1008 (Rechter in het licht verheven)

Gesproken kyriegebed, gezongen Kyrie en Gloria 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied: HH 338 (‘k Stel mijn vertrouwen)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Exodus 16: 2-5; 9-20

Lied Psalm 65: 5

Tweede Schriftlezing Markus 8: 1-21

Lied LB 323 (Hoor. Maar ik kan niet horen)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Trio, op 49- J.G. Rheinberger (1839-1901)

Lied LB 653: 1,2,7 (U kennen, uit en tot U leven)

Overlijdensafkondiging

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen (staande) LB 415 (Zegen ons Algoede)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                

Orgelspel Praeludium und Fuge B-Dur, BWV 560- J.S. Bach

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Er is een informatietafel.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

Toelichting deurcollecte Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is zwaar getroffen door diverse aardbevingen met grote schade en heeft dringend hulp nodig. In de media ziet en leest u over de situatie en hoe het de bevolking vergaat. Als Voorburgse kerken willen wij ons steentje bijdragen met een extra collecte. De stichting Bantu Anak Anak heeft op Lombok plaatselijke contacten die kunnen toezien op de besteding van de hulpgelden. Naast hulp aan mensen wordt er ook gedacht aan herbouw van scholen zodat het onderwijs weer opgepakt kan worden.

T

oelichting bij de diaconale collecte

Door haar betrokkenheid hoopt STEK dat mensen weer op krachten komen, zichzelf opnieuw uitvinden, zelfvertrouwen krijgen en uit hun isolement komen zodat ze uiteindelijk misschien zelfs anderen kunnen helpen en inspireren om iets van hun leven te maken. Zo ontstaan er nieuwe bezielde verbanden en netwerken in de wijken. STEK stimuleert mensen dus om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, te versterken en te bezielen. STEK doet dat werk met 45 professionals en bijna 1000 vrijwilligers.  Ze werkt nauw samen met de Haagse kerkelijke wijkgemeenten maar adviseert ook kerken in de randgemeenten zoals de Diaconie van Voorburg. Bekende loten aan de STEK-boom zijn de Paardenberg in Transvaalkwartier en de Lucaskapel in de Schilderswijk. U hebt vast ook wel eens gehoord van de Kinderwinkel in de Haagse wijk Moerwijk, Andere projecten zijn de BabyBullenBank en het straatpastoraat.  Info: www.steknet.nl

 

Vesper

Vanavond om 19:00 uur is er een vesper in het koor van de kerk. Voorganger is ds. H.M. Marchand.

 

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Aanstaande dinsdag, 28 augustus, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50,  wijn € 1,50, sap € 1,00.

U kunt zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven, na de dienst.

 

De rol van kerken bij de begeleiding van ex-gedetineerden terug in de samenleving

Themabijeenkomst van De Raad van Kerken.

Tijdstip: donderdag 30 augustus om 20:00 uur

Plaats: Dorpskerk, Damhouderstraat 2, 2266 AS L’dam

Walther Burgering, jarenlang justitiepastor, met bestuursfuncties bij Exodus en BAKboord en schrijver van Bajes Brevier zal een inleiding houden over de zin en onzin dat ex-gedetineerden gaan werken en over het werken met ex-gedetineerden.

Hij gaat de moeilijke kanten van deze zaak niet uit de weg en zal specifiek ingaan op de rol die de kerken en de individuele leden van deze kerken kunnen spelen om mensen met een justitieverleden terug te helpen in onze samenleving. Het belooft met deze onderwerpen een boeiende en leerzame avond te worden.

Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Bep van Sloten.

 

 

Oude Kerk Open en Beiaardconcert
Zaterdag 1 september om 14:00 uur geeft Marcel Siebers een beiaardconcert vanuit onze toren.
Tevens is de Oude Kerk open van 11:00 tot  16:00 uur, voor bezinning, gesprek, rondleiding, luisteren naar orgelspel, een kaarsje aansteken etc.

 

Kerkproeverij 16 september

In het weekend van 16 september 2018 doet onze gemeente, samen met kerken door heel het land mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een dienst waarin gasten iets kunnen ‘proeven’ van de kerk en het evangelie. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen. Hoewel...simpel? “Heb je zin om een keer met mij mee naar de kerk te gaan?” is misschien niet het eerste wat je aan vrienden, bekenden, buren of collega’s vraagt. De kans op een ‘nee’ is aanwezig. Maar de uitnodiging kan ook als geroepen komen. Daarom deze zondag, omdat het leidt tot bezinning ‘wat betekent de kerkdienst eigenlijk voor mij?’ en een oefening in vrijmoedigheid en gastvrijheid is voor ons als gemeente. Doet u mee? Bij de uitgang zullen uitnodigingskaarten worden uitgedeeld.

 

Voor in de agenda:

Zaterdag 9 september Open Monumentendag, Huygensfestival en Beiaardconcert met Open Toren

Zondag 16 september: Kerkproeverij

Woensdag 19 september: Vredesdienst in de Mantel om 10:30 uur

Zondag 30 september: Startzondag

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.