home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 16 september 2018

Zondag 16 september 2018

 

                               In de Oude of Martinikerk in Voorburg

 

Voorganger:                        Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:        Arjan van Mourik
Lector:                                   Paula Hoek-van Elst

Organist:                              Hans Houtman

 

Orgelspel uit Suite in D- J. Stanley (1712-1786) Adagio Andante Siciliano

 

Welkom

 

Moment van stilte en inkeer

 

Psalm 84:1,3 (Hoe lieflijk, hoe goed..)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

 

allen gaan zitten

 

Drempelgebed- stil gebed- NLB 833 (Neem mij aan…) (3x)

 

Gebed om ontferming, afgesloten met Loflied LB 299e

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Kinderlied HH 382, (Lees je bijbel, bid elke dag)

 

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

Dat je groeien mag, dat je groeien mag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

 

Read your bible, pray every day,

pray every day, pray every day

Read your bible pray every day, if you want to grow

if you want to grow, if you want to grow

Read your bible pray every day, if you want to grow

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Schriftlezing: Johannes 4:3-15

 

Zingen NLB 653:3 (U bent het water…)

 

Schriftlezing: Johannes 4:16-30

 

Zingen NLB 653:4 (U bent het licht..)

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Muziek: ‘Ken je mij’ (Trijntje Oosterhuis)

 

Zingen: Ionabundel 40 (Wil je opstaan en mij volgen..)

(Couplet 1 en 2 door Anna Schormans en Adriënne van Mourik, 4 en 5 allen)

 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!,

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is voor de Vredesweek (PAX).

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Orgelspel: Aria, Op. 51- F. Peeters (1903-1986)

Zingen NLB 791: 1,2,6 (Liefde eenmaal uitgesproken) )(staande)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel na de dienst: Uit Suite in D- J. Stanley (1712-1786) Allegro moderato

Na de dienst
Bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

 

VOOR HET EERST?

Voor het eerst of na lange tijd weer in de kerk? Of bent u of jij er elke week? We zijn hier allemaal te gast bij God. Er zijn geen gereserveerde plaatsen, dus u kunt gewoon ergens aanschuiven. Op deze orde van dienst, een soort programma van de kerkdienst, is te lezen wat er gaat gebeuren. De kerkdienst duurt ongeveer 5 kwartier. De liederen worden geprojecteerd op de beamer. De kinderen hebben een bijzondere plek in de kerkdienst. Bij het kindermoment komen ze naar voren. We zingen een kinderlied met hen. Daarna gaan ze naar de kinderdienst. Ook de tieners gaan naar hun eigen ruimte, de tienerkerk. Daar gaan zij op hun eigen manier bezig met een verhaal of thema uit de Bijbel. Tijdens de collecte komen ze terug. Tijdens het laatste lied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen.

 

 

MEDEDELINGEN

 

Toelichting bij de diaconale collecte

We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er waar mogelijk voor hen zijn en praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

 

Evensong

Vanavond om19:00 uur is er een Evensong, naar Anglicaanse traditie. Het projectkamerkoor Cantate Omnis Terra onder bezielende leiding van Niels Kuijers zingt en het orgel zal worden bespeeld door Hans Houtman.  Dit gezelschap heeft deze Evensong eerder uitgevoerd in de dorpskerk te Hoornaar en daarna tweemaal in Engeland. Als laatste in de reeks van vier kerken willen zij dit nu ook uitvoeren in onze kerk.

Vredesdienst in de Mantel
Op woensdag 19 september is er om 10.30 uur een oecumenische Vredesdienst in het kader van de Vredesweek. Daarin zullen ds. Els van der Wolf-Kox en drs. Paul Sas voorgaan. Let op het afwijkende tijdstip.

 

Kerkelijk huwelijk

Op zaterdag 22 september om 14.00 uur vindt in de Oude Kerk de huwelijksinzegening plaats van Thomas Berger en Nanieck Pickert. Zij wonen aan de Franse Kerkstraat 13a. Ds. Adrie Sterrenburg zal hun huwelijk inzegenen.

 

Zangers gezocht voor klassiek projectkoor

Zin om in een tijdelijk NIEUW klassiek projectkoor in 5 repetities in deze kerk mee te zingen?

O.l.v. Hans Houtman repeteren we  van oktober-november een aantal klassieke stukken: - Cantate BWV 98, Was Gott tut, das ist  Wohlgetan, J.S. BACH en Rejoice in the lord, PURCELL. Repetities op zaterdagmorgen en maandagavond

Uitvoering: tijdens de vesper op zondag 11 november.

Start: zaterdagmorgen 6 oktober, 10:00 – 12:00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg

Iedereen kan meedoen. Wel is enige zangervaring gewenst en de aanwezigheid tijdens de 5 repetities.
Informatie: zie flyer op de lectuurtafel.

 

Gebedsbijeenkomst

Op 27 september is er weer een gezamenlijke gebedsbijeenkomst voor christenen uit Voorburg en Leidschendam. De bijeenkomst vindt plaats in de ´Jezus geeft rust-kerk´, Van Horvettestraat 1 in Voorburg.

De avond begint om 20:00 en duurt tot ca 21:15 uur, vooraf is er gelegenheid een kop koffie of thee te drinken.

 

Voor in de agenda:

Wo 26 sept 10:00 Bijbelkring o.l.v. ds. Schormans

Do 27 sept 20:00Pelikaanlezing Lizette Koning

Zo 30 sept 10:00 Startzondag: een bijzondere dienst met daarna allerlei activiteiten en een lunch. Van harte welkom!

 

ABC-cursus: Basiscursus christelijk geloof

De ABC cursus is bedoeld voor wie meer wil meer weten over het christelijk geloof of zijn kennis weer eens wil opfrissen. Er is alle ruimte voor gesprek en vragen. Deze cursus is tevens een voorbereiding voor hen die gedoopt willen worden of belijdenis willen doen van het geloof. Iedere 3 weken op dinsdagavond van 20.00-21.45 uur in De Voorhof bij de Oude Kerk. Eerste keer: dinsdagavond 2 oktober om 20.00 uur. Leiding, info en opgave: ds. Giel Schormans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www.kerkomroep.nl