home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 14 oktober 2018

Orde van dienst 14 oktober 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

4e zondag van de herfst-

Voorganger:                          Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst:           Maurits Assink
Lector:                                   Paula Hoek- van Elst       

Organist:                               Hans Houtman                   

Orgelspel voor de dienst: Uit Sonate No. 2, Op. 50: Allegro moderato- A. Guilmant (1837-1911)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 63: 1,3 (O God, Gij zijt mijn toeverlaat)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 816 (Dat wij onszelf gewonnen geven)

Kyriegebed

Kyrie- en gloriahymne LB 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied HH 382: 1 (Lees je bijbel)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Zacharia 8: 1-6

Lied LB 119A: 1,2 (Uw Woord omvat mijn leven)

Tweede Schriftlezing Markus 10: 17-27

Lied LB 119A: 3,4

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Uit Sonate No. 2, Op. 50: Larghetto - A. Guilmant

Lied LB 531: 2,3 (Jezus die langs het water liep)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

De eerste collecte is voor het Werelddiakonaat.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

Zingen (staande) LB 413: 3 (Heer, ontferm U over ons)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel Uit Sonate No. 2, Op. 50: Allegro vivace- A. Guilmant                             

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

 

MEDEDELINGEN

 

Toelichting op de diaconale collecte

In 2018 ondersteunen wij de volgende projecten.

  • In Kampala (Oeganda) steunen we twee projecten. Het eerste project begon als burenhulp en is inmiddels via tuinbouw uitgegroeid naar voorlichting aan tienermoeders en onderwijs. Het tweede project betreft ondersteuning van een revalidatiecentrum.
  • Via JW Support ondersteunen we een schoolproject in Bangladesh waar de leerlingen naast onderwijs ook levenslessen meekrijgen.
  • De Stichting Docenten voor Afrika ondersteunt in Zuid-Afrika een aantal lagere scholen en tevens individuele leerlingen met een beperking.

Medio oktober verschijnt de 66ste Voorburgse-Samen-Delenkrant met recent nieuws over deze en andere projecten.

 

Avonddienst

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. L. den Breejen uit Delft voor. U bent van harte  welkom!

 

Vorming en toerusting

  • Gemeentegroeigroep zondagavond 14 oktober20:00 uur bij Henny Touwen
  • Tienercatechese maandag 15 oktober 19:00-20:15 uur bij Sam Assink
  • ABC-cursus olv ds. Schormans dinsdag 16 oktober 20:00-21:45 uur
  • Leerhuis woensdag 17 oktober 10:00-11:30 uur
  • Bijbelkring donderdag 18 oktober20:00-21:30 uur

Orgelconcert

Zaterdag 20 oktober bespeelt Jan Hage het Marianne Orgel. Jan Hage is organist van de Domkerk in Utrecht.

Toegang 8 €, tot 16 jaar gratis.

 

Ramp in Sulawesi

De Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg en de ZWO werkgroep hebben elk € 500 op de rekening van Kerk in Actie gestort. Dit ten behoeve van de verwoestende natuurramp met zeer veel slachtoffers en grote materiële schade op het eiland Sulawesi in Indonesië. Kerk in Actie biedt noodhulp via het kanaal van de plaatselijke christelijke kerken, die de situatie goed kennen. De diaconie en ZWO roepen u op om te helpen met een overboeking op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  Vermelding Sulawesi toevoegen!!

 

Voor in de agenda:
Di 23 okt 17:30-19:30 Samen eten in de Voorhof

Zo 28 okt 20:00 Gremeentegroeigroep

 

VACATUREBANK

We zijn heel blij met al die mensen die zich op startzondag hebben opgegeven voor de verschillende taken! Misschien hebt u/jij ook tijd en talent om in te zetten? Vandaag brengen we de volgende twee dringende vacatures onder de aandacht:

 

Beameraars Gemiddeld 1x per maand dienst. Weinig computer kennis nodig. Men moet alleen de presentatie die via de mail wordt toegestuurd op een stick zetten en dan op de pc in de kerk. Met name voor de kerstnachtdiensten wordt dringend iemand gezocht. Info bij Els Beimers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hulp bij catechese  Voor de oudste catechisanten (3e en 4e klas middelbare school) zoeken we een gesprekspartner, die de tweede helft van elke catechese met een klein groepje in gesprek wil gaan over het onderwerp van de avond. Een handleiding en gespreksvragen zijn aanwezig. Heb je tijd op maandagavond van 19-20.30 (tweewekelijks), hart voor jongeren en de bereidheid om met hen op te trekken op hun geloofsweg? Meld je of vraag meer info bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

Meer informatie of gesprek:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  

Ds. Leneke Marchand  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.