home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 28 oktober 2018

Orde van dienst 28 oktober 2018 Oude of Martinikerk te Voorburg

-

Voorganger:                      ds. Jan van der Wolf
Ouderling van dienst:       Ronald Schippers
Lector:                               Mariska Koning-Roozendaal
Organist:                           Jan Droogers

Orgelspel Voor de dienst: Chaconne con Variazioni (G.F. Handel)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Lied: Lied 833 (Nederlands) 3x (als Drempelgebed)

Kyriegebed

Stilte

Glorialied: Lied 342

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Lees je bijbel ( Hemelhoog 382:1)

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag
Dat je groeien mag, dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag
 
Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day
Read your bible pray every day, if you want to grow
if you want to grow, if you want to grow
Read your bible pray every day, if you want to grow

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Jesaja 35:1-7

Tweede Schriftlezing Markus 7: 31-37

Lied : Lied 313:2

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Vaste rots van mijn behoud. (H. van Vliet)

Lied : Lied 534

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging collecten

Inzameling van de gaven
De eerste collecte is voor de wijkdiaconie.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied (staande) ): Lied 608

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                    Orgelspel

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente en het christelijk geloof.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantieweek, oogst- en paasgroeten en verleent financiële hulp aan individuen waar nodig. Daarnaast verzorgt zij het Heilig Avondmaal, draagt zij bij aan het werk van Kerk en Buurt en maakt zij door haar bijdrage het jaarlijkse reisje van allochtone vrouwen naar de Kaag mogelijk.

Avonddienst

In de vesper vanavond om 19:00 uur gaat ds. J.C. van Dongen uit Den Haag voor. Het thema is: ‘Jeruzalem’. Ds. Van Dongen is vrijdag teruggekomen van een reis naar Israël (o.a. Jeruzalem). De lezingen zijn: Psalm 122, Marcus 10:32-34 en Openbaring 21:1-5. U bent ook in deze dienst van harte welkom!

Foto’s voor fotowand

Als u nog geen portretfoto heeft laten maken, dan kan dat nog vandaag en volgende week. Wim Bannink is na de kerkdienst te vinden in de voorzaal (kleine zaal) van de Voorhof, men kan zich daar melden voor een foto.
Uiteraard is dit vrijwillig en zullen alleen de foto’s worden opgehangen van gemeenteleden die dat willen. De (kleine) foto’s zijn verplaatsbaar en komen op een plaats te hangen waar niet iedereen die de Voorhof gebruikt er direct zicht op heeft.

Doel is om de onderlinge betrokkenheid en de integratie van nieuwe gemeenteleden te bevorderen.

Vorming en toerusting

  • Gemeentegroeigroep vanavond 20:00 uur bij Minie de Bruijn
  • Tienercatechese maandag 29 okt 19:00-20:15 uur
  • ABC-cursus dinsdag 30 oktober 20:00
  • Thema-avond Palestijnse Christenen dinsdag 30 oktober 20:00 uur Koningkerk (zie hieronder)
  • Christelijke meditatie in de Koningkerk olv ds. Els vd Wolf donderdag 1 nov 9:30-10:30 uur
  • Kring Hemels Graafwerk donderdag 1 november 19:45 uur
  • Zondag 4 november kinderdienst met Godly Play over Sint Maarten
  • Zondag 4 november 11:30 Lunch 20+

Vanuit de Algemene Kerkenraad: thema-avonden  Christenen in het Midden Oosten

De christenen in het Midden Oosten staan onder grote druk. Door oorlog, vervolging en om economische redenen neemt hun aantal in dat gebied drastisch af. Om meer te weten over hun situatie worden er door de Algemene Kerkenraad drie avonden georganiseerd over Palestijnse,

Syrische en Egyptische Christenen.

Op 30 oktober (Koningkerk; 20.00 uur) is de eerste avond, waarin we horen over de Palestijnse Christenen. Ds Jan van der Wolf zal Ghada Zeidan (zij woont in Nederland en is geboren in Betlehem) interviewen over vragen als: hoe ziet het kerkelijk leven in Bethlehem eruit? Hoe inspireert het geloof om het daar vol te houden? Waarom trekken veel jonge christen-Palestijnen weg? etc. Uiteraard is er gelegenheid om zelf ook vragen te stellen.

Op woensdagavond 28 november komt drs. George Acis (diaken in de Syrisch Orthodoxe kerk in Rijssen) vertellen over de situatie van de kerk in Syrië en in Irak.

Voor in de agenda

ma 5 nov 10:00-12:00 Koffieochtend

di 6 nov 10:00-11:30 Bijbelkring 'Tekst van de week'

di 6 nov 14:00-16:00 Sanseveria

do 8 nov 20:00 Pelikaanlezing door Paul den Hoed over het Binnenhof

vr 9 nov 20:00 Presentatie over De balans in je relatie (Koningkerk)

zo 11 nov 11:15 Koffiemoment voor nieuwe leden van onze gemeente

zo 11 nov 19:00-20:00 Cantatedienst

zo 11 nov 20:30   Gemeentegroeigroep

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.