home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 21 oktober 2018

Orde van dienst zondag 21 oktober 2018

- 5e zondag van de herfst -

 

in de Oude - of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                      Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:       Judy van Engeldorp Gastelaars
Lector:                               Alewijn Schouten

Organist:                           Hans Houtman

Orgelspel: Fantasia con imitazione, BWV 563 - J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Psalm 23c: 1,2,3 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

 

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

 

Drempelgebed- stil gebed- Psalm 23c:5

 

Lezing van het Gebod

Zingen: NLB 304 (zing van de Vader die in den beginne)

 

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied HH 382, (Lees je bijbel, bid elke dag)

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag
Dat je groeien mag, dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Schriftlezing Daniël 7: 13-18

Zingen: NLB 990:1,2 (De laatsten worden de eersten)

Schriftlezing Marcus 10: 32-45

Zingen: NLB 990: 3,4,5,6,

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel Meine Seele erhebt den Herren, BWV 648 - J.S. Bach

NLB 654:1,5,6 (Zing nu de Heer, stem allen in)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

 

Mededelingen en aankondiging van de collectes

De eerste collecte is voor algemene kosten die de diaconie maakt. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Zingen: NLB 655:1,2,5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                   

 

Orgelspel Fuge (Gigue) G-Dur, BWV 577 - J.S. Bach

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente en het christelijk geloof.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte

De meeste diaconale collecten hebben een nauwkeurig omschreven doel. Maar er zijn natuurlijk ook algemene kosten die de Diaconie maakt om haar werk te kunnen doen. De belangrijkste is de bijdrage voor gebruik diensten Kerkelijk Bureau. Andere posten zijn abonnementen en documentatie en bank-, porti en kopieerkosten.

Na de dienst: foto’s maken voor de fotowand

Vandaag en de volgende 2 zondagen (21 en 28 oktober en 4 november) gaat Wim Bannink portretfoto’s maken voor de fotowand. Na de kerkdienst is Wim te vinden in de voorzaal (kleine zaal) van de Voorhof, men kan zich daar melden voor een foto. Zoals u in het kerkblad hebt kunnen lezen is het idee ontstaan een fotowand te maken van gemeenteleden om zo de onderlinge betrokkenheid en de integratie van nieuwe gemeenteleden te bevorderen. De (kleine) foto’s met bijbehorende naam zijn verplaatsbaar en komen op een plaats te hangen waar niet iedereen die de Voorhof gebruikt er direct zicht op heeft. Uiteraard is medewerking aan dit project vrijwillig en zullen alleen de foto’s worden opgehangen van gemeenteleden die dat willen.

Avonddienst

In de vesper vanavond om 19:00 uur gaat proponent Daan van den Born voor. Adriënne van Mourik werkt mee met fluitspel, begeleid door Hans Houtman. U bent ook in deze dienst van harte welkom!

Samen eten

Aanstaande dinsdag, 23 oktober, is er weer een maaltijd in de Voorhof. Inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag kunt u zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven: 070-3872066 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ramp in Sulawesi

De Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorburg en de ZWO werkgroep hebben elk € 500 op de rekening van Kerk in Actie gestort. Dit ten behoeve van de verwoestende natuurramp met zeer veel slachtoffers en grote materiële schade op het eiland Sulawesi in Indonesië. Kerk in Actie biedt noodhulp via het kanaal van de plaatselijke christelijke kerken, die de situatie goed kennen. De diaconie en ZWO roepen u op om te helpen met een overboeking op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Vermelding Sulawesi toevoegen!!

 

Vanuit de Algemene Kerkenraad: thema-avonden  Christenen in het Midden Oosten

De christenen in het Midden Oosten staan onder grote druk. Door oorlog, vervolging en om economische redenen neemt hun aantal in dat gebied drastisch af. Om meer te weten over hun situatie worden er door de Algemene Kerkenraad drie avonden georganiseerd over Palestijnse, Syrische en Egyptische Christenen. Op 30 oktober (Koningkerk; 20.00 uur) is de eerste avond, waarin we horen over de Palestijnse Christenen. Ds Jan van der Wolf zal Ghada Zeidan (zij woont in Nederland en is geboren in Betlehem) interviewen over vragen als: hoe ziet het kerkelijk leven in Bethlehem eruit? Hoe inspireert het geloof om het daar vol te houden? Waarom trekken veel jonge christen-Palestijnen weg? etc. Uiteraard is er gelegenheid om zelf ook vragen te stellen. Op woensdagavond 28 november komt drs. George Acis (diaken in de Syrisch Orthodoxe kerk in Rijssen) vertellen over de situatie van de kerk in Syrie en in Irak.

Voor in de agenda:
Zo 28 okt             20:00 Gemeentegroeigroep

Ma 29 okt            19:00-20:15 Tienercatechese

Di 30 okt              20:00 ABC-cursus

                            20:00 Avond over Palestijnse christenen in                de Koningkerk

Do 1 nov              9:30 Christelijke meditatie in Koningkerk                   olv ds. Els vd Wolf

Do 1 nov              19:45 Kring Hemels Graafwerk

Zo 4 nov               kinderdienst met Godly Play over Sint                        Maarten

Zo 4 nov              11:30 Lunch 20+

 

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie:

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. W.F. Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.